Avisfinansiering gjennom “nettlisens”?

Norsk Jour­na­list­lag øns­ker nett­li­sens som skal finan­siere nett­avi­ser. Selv synes de det er en god idé. Jeg deler ikke den entu­si­as­men for forslaget.

Jour­na­lis­te­ne kom­mer sent til fes­ten. For en yrkes­grup­pe hvis jobb det er å hol­de seg ori­en­tert og for­mid­le hva som skjer i sam­fun­net blir det nes­ten pin­lig at de ikke synes å ha fått med seg at for­sla­get har vært lan­sert for len­ge siden, da for å finan­siere musikk. Jour­na­lis­te­ne er rett og slett dår­lig ori­en­tert når de skri­ver at “musikk- og film­bran­sjen nok også vil­le mel­de seg på i kam­pen om even­tu­el­le lisens­mid­ler fra nett­abon­ne­ment”. (Selv om det ikke er bran­sjen som har frem­met avgifts­for­sla­get, men hel­ler de som vil hvit­vas­ke sin piratsamvittighet).

Selv har jeg tid­li­ge­re vært kri­tisk til for­slag om bred­bånds­av­gift for å beta­le for musikk bl.a. for­di jeg reg­net med at nett­avi­se­ne vil­le kom­me til å mel­de seg på.

Hva Jour­na­list­la­get egent­lig mener, er gans­ke uklart. i Jour­na­lis­ten omta­les det­te som “et for­slag om en eks­tra avgift på nett­abon­ne­ment, i form av en lisens” og litt sene­re omta­les det som “lisens­av­gift”. Nest­le­der i Jour­na­list­la­get Tho­mas Spen­ce sa i Dags­nytt 18 26.02.2010 pre­si­se­rer at det er en fri­vil­lig lisens og ingen avgift, som man kan vel­ge om man vil beta­le eller ikke. Fri­vil­li­ge “lisen­ser” har avi­se­ne all­tid hatt, det kal­les abon­ne­ment.

NJs hold­ning er at medie­støt­te til elekt­ro­nis­ke masse­me­di­er bør avgren­ses til de medie­ne som fal­ler inn under medie­fri­doms­lova” skri­ver Jour­na­lis­ten. De vil ikke dele med and­re, selv­opp­tat­te og selv­høy­ti­de­li­ge som pres­sen er.

Hvis noen skul­le kun­ne nyte godt en form for nett­av­gift bør det være de som ska­per musikk. De er tross alt offer for at and­re stje­ler deres inn­hold, ikke for at de selv først gir det bort gra­tis for der­et­ter å vil­le kre­ve tvangs­be­ta­ling. Avi­se­ne er offer for sin egen for­ret­nings­mo­dell, musikk­bran­sjen er offer for at de ikke utvik­let noen noen for­ret­nings­mo­dell — i alle fall ikke før man­ge tog var gått.

I dag avslut­tes OL. Hvor stor sam­funns­nyt­te er det i at alle medi­er druk­ner oss i “nyhe­ter” om Petter Nort­hugs sis­te utta­lel­ser eller man­gel på sådan­ne? Og er det noe mer grunn til at vi skal avgifts­fi­nan­se­re Dag­bla­dets kjendis.no enn rosa fjor­tis­blog­ge­re? Den som vil lese slad­der og tøv tren­ger ikke len­ger de gam­le medi­er. Når medie­ne brin­ger som nyhe­ter hva folk har skre­vet på sine blog­ger eller på Twit­ter, da er sva­ret at de som er inter­es­sert selv kan føl­ge med på blog­ger og Twit­ter. De som bru­ker f.eks. Twit­ter skal ikke påleg­ges en avgift for å finan­siere de som for­tel­ler om hva de har lest på Twitter.

Jeg ser hel­ler ikke noen grunn til at vi skal påleg­ges avgift for å beta­le for kom­men­ta­rer fra folk som en redak­sjon av en eller annen grunn har pluk­ket ut som kom­men­ta­to­rer. Man­ge blog­ge­re har vel så inter­es­san­te kom­men­ta­rer som man­ge aviser. Hvor­for skal de for­skjells­be­hand­les i for­hold til å få inn­tek­ter fra en nettavgift?

Net­tet har end­ret medie­bil­det. Det er en end­ring som stik­ker langt dype­re enn om vi leser på papir eller på skjerm. Vi har fått direk­te til­gang til nyhets­kil­de­ne. Vi tren­ger ikke len­ger de tra­di­sjo­nel­le medi­er for å få infor­ma­sjon om hva som skjer. Det­te skri­ves når OL går mot slut­ten. Hvis vi vil ha resul­ta­ter kan vi gå til www.vancouver2010.com. Hvis vi vil se det som skjer, da må vi føl­ge med på TV-kana­ler som har betalt dyrt for å kun­ne sen­de det­te. Men avi­se­ne, enten det er på papir eller på nett, har ikke den plas­sen de en gang had­de i dette.

Vi ser at de som pre­sen­te­rer mest tab­lo­id tøv, som VG og Dag­bla­det, taper.  De som sat­ser på kva­li­tet, som Dagens Nærings­liv, Mor­gen­bla­det og Klasse­kam­pen styr­ker sin posi­sjon. Jeg tror ikke det er en form for papir­nos­tal­gi som gjør at dis­se øker. Folk er vil­lig til å beta­le for kva­li­tet og de vil nok være inter­es­sert i å beta­le for kva­li­tet på nett også. Pri­sen skrem­mer nok ikke. Men det må være enkelt og de må leve­re noe man ikke får gra­tis fra andre.

Per Mor­ten Hoff sa det på føl­gen­de måte i en twit­ter-kom­men­tar:

NJ vil ha avgift på bred­bånd for­di avi­se­ne taper pen­ger. Hvor­for ikke avgift på PC for å opp­rett­hol­de skrivemaskin-produksjonen”

PS:

Arne Bren­na har inter­es­san­te syns­punk­ter på det­te.

Print Friendly, PDF & Email