Politisk idioti om skattelister

Nå vil regjer­nings­par­ti­ene begren­se graf­sin­gen i skatte­lis­te­ne. Det er vel og bra, og noe de bur­de ha gjort for len­ge siden. Men begrun­nel­sen er håp­løs og typisk for de rød-grøn­ne: Man vil ikke at noen skal tje­ne pen­ger på det­te, og man vil begren­se kriminalitet!

Det er en under­lig mora­lis­me at man aksep­te­rer virk­som­he­ter, men ikke at man tje­ner pen­ger på det. Vi har det for pri­vat­sko­ler, og det skal nå gjel­de for offent­lig­gjø­ring av skatte­lis­ter. Nå kan man lure på hva det vil si at noen tje­ner pen­ger på det­te. Skal man for­by tab­loid­pres­sen å lage salgs­frem­men­de for­si­der om hvor mye kjen­dis­ditt og kjen­dis­datt har hatt i skatt­bar inn­tekt? Det sann­syn­li­ge er vel at vi vil se den sed­van­li­ge dob­belt­mo­ra­len: Det er greit å tje­ne pen­ger bare det ikke er alt for syn­lig. Det er tross alt mis­un­nel­sen som rår.

Con­ti­nue read­ing Poli­tisk idio­ti om skatte­lis­ter