Politisk idioti om skattelister

Nå vil regjer­nings­par­ti­ene begren­se graf­sin­gen i skatte­lis­te­ne. Det er vel og bra, og noe de bur­de ha gjort for len­ge siden. Men begrun­nel­sen er håp­løs og typisk for de rød-grøn­ne: Man vil ikke at noen skal tje­ne pen­ger på det­te, og man vil begren­se kriminalitet!

Det er en under­lig mora­lis­me at man aksep­te­rer virk­som­he­ter, men ikke at man tje­ner pen­ger på det. Vi har det for pri­vat­sko­ler, og det skal nå gjel­de for offent­lig­gjø­ring av skatte­lis­ter. Nå kan man lure på hva det vil si at noen tje­ner pen­ger på det­te. Skal man for­by tab­loid­pres­sen å lage salgs­frem­men­de for­si­der om hvor mye kjen­dis­ditt og kjen­dis­datt har hatt i skatt­bar inn­tekt? Det sann­syn­li­ge er vel at vi vil se den sed­van­li­ge dob­belt­mo­ra­len: Det er greit å tje­ne pen­ger bare det ikke er alt for syn­lig. Det er tross alt mis­un­nel­sen som rår.

Men mener regje­rings­par­ti­ene vir­ke­lig at man vil begren­se kri­mi­na­li­te­ten ved å hind­re at enkel­te tje­ner pen­ger på dis­se lis­te­ne? Bare de kri­mi­nel­le ikke kan fin­ne tal­le­ne på Face­bo­ok eller ved hjelp av SMS-tje­nes­ter, da skal pro­ble­met være løst. Jeg synes regje­rings­par­ti­ene grovt under­vur­de­rer de kri­mi­nel­le. Men regje­rin­gen tar vel utgangs­punkt i seg selv og mang­ler fan­ta­si til å inn­se at ikke alle er like fan­tasi­løse som dem selv.

Den vik­tigs­te grun­nen til at man bør stan­se graf­sin­gen i skatte­lis­ter er at det ikke har noen funk­sjon ut over å til­freds­stil­le folks nys­gjer­rig­het. Ord­nin­gen for­sva­res gjer­ne med at det bidrar til å avdek­ke sva­ke­he­ter i skatte­sys­te­met. Det er tull. Vi tren­ger ikke tab­lo­i­de opp­slag om hvor mye enkelt­per­soner tje­ner for å fin­ne ut hvor­dan skatte­sys­te­met fun­ge­rer. Da enga­sje­rer man per­soner med inn­sikt som ser på sys­te­met og hvil­ke utslag det gir. Men sak­lig infor­ma­sjon sel­ger ikke like man­ge tab­lo­i­de aviser, der­for liker ikke pres­sen dette.

Hvis skatte­lis­te­ne skul­le ha sagt noe om hvil­ke utslag skatte­ssyte­met gir, så bur­de man i det mins­te kre­ve at de gir et kor­rekt bil­de av inn­tekts og skatte­for­hold. Det gjør de ikke, noe som er utmer­ket doku­men­tert av Bet­ti­na Banoun i Dagens Nærings­liv. Her påvi­ser hun at en per­son som tje­ner det sam­me og beta­ler omtrent like mye i skatt, kan bli stå­en­de med en inn­tekt på 100 kr og beta­le 51% skatt, 72 kr og 28% skatt eller 172 kr og 28% skatt, alt etter valg av selskapsform.

At tab­lo­i­de jour­na­list­ho­der ikke skjøn­ner det­te og slår opp det­te som om tal­le­ne gir kor­rekt inn­trykk og slår dem opp som om de er sam­men­lign­ba­re, er i seg selv en grunn til ikke å la dem få lov til å graf­se som dem gjør. Men tab­lo­i­de poli­ti­ke­re skjøn­ner vel ikke så mye mer enn tab­lo­i­de jour­na­lis­ter og lar den tab­lo­i­de jour­na­lis­tik­ken sty­re poli­tik­ken. Da kan vi vel ikke ven­te bedre.

Print Friendly, PDF & Email