Populærvitenskapelig vårrengjøring

Harald Eia har satt i gang en popu­lær­vi­ten­ska­pe­lig vår­ren­gjø­ring med sitt pro­gram “Hjerne­vask”. Debat­ten etter pro­gram­met viser at han har truf­fet. Pro­gram­met i seg selv var nep­pe nok til å set­te i gang en slik debatt. Men han har åpen­bart truf­fet et ømt punkt.

Harald Eia har stuk­ket hull på den byl­len som er poli­tisk kor­rekt, men aka­de­misk under­lø­dig forsk­ning, en forsk­ning som har unn­dratt seg kri­tikk nett­opp på grunn av sin poli­tis­ke kor­rekt­het. Kjønns­forsk­nin­gen er stilt til skue som eksem­pel på det­te, og Jøren Lorent­zen (og i noen mind­re grad Cathri­ne Ege­land) blir gjort til de frems­te eks­po­nen­ter for dette.

Vi må selv­føl­ge­lig ta det for­be­hold at vi ikke vet hva som er klip­pet vekk i pro­gram­met, spørs­mål som ikke ble stilt og hvem som ikke ble spurt. Jeg kjen­ner hel­ler ikke norsk kjønns­forsk­ning på en måte som gir grunn­lag for å mene noe om den gene­relt, eller om Jør­gen Lorent­zen er repre­sen­ta­tiv. Jeg håper og tror at bio­logi­pro­fes­sor Dag O Hes­s­en har rett når han skri­ver:

Det har skjedd mye siden 80-tal­lets pola­ri­ser­te debatt; sam­funns­fors­ke­re flest aksep­te­rer i dag at gen­etis­ke dis­po­si­sjo­ner spil­ler en bety­de­lig rol­le for adferd, slik adferds­bio­lo­ger og evo­lu­sjo­nært ori­en­ter­te psy­ko­lo­ger selv­sagt erkjen­ner mil­jø­ets betydning.”

Men jeg hol­der meg til det jeg så.

Con­ti­nue read­ing Popu­lær­vi­ten­ska­pe­lig vår­ren­gjø­ring