Norge råtner

Nor­ge tren­ger 800 mrd til ved­li­ke­hold, i føl­ge Råd­gi­ven­de Inge­ni­ø­rers For­ening. Om jeg har for­stått det rett gjel­der 250 mrd av det­te kom­mu­na­le bygg. I Ber­gen opp­ford­res mann til å spa­re på van­net, man sam­ti­dig er led­nings­net­tet så dår­lig at 1/3 av van­net ald­ri kom­mer fram. Halv­par­ten av 5.000 kul­tur­his­to­ris­ke byg­nin­ger på nors­ke muse­er råt­ner. Under “kraft­kri­sen” for kort tid siden fikk vi høre at over­fø­rings­net­tet er i dår­lig stand.

Ikke noe av det­te bur­de over­ras­ke noen. Det er sik­kert ikke helt til­fel­dig at noen av dis­se sake­ne kom­mer opp sam­ti­dig som regje­rin­gen har bud­sjett­kon­fe­ran­se. Men alle som har fulgt litt med vet at ved­li­ke­hold har blitt for­sømt i lang tid, både i stat og kom­mu­ne. Om det er 600 mrd, 800 mrd eller 1.000 mrd er i grun­nen ikke så inter­es­sant. Det er mye, fryk­te­lig mye. Utgifts­si­den i stats­bud­sjet­tet for 2010 er 907 mrd, så etter­sle­pet er omtrent et stats­bud­sjett eller 1/4 av “Olje­fon­det” i gro­ve tall.

Jeg er lei av poli­ti­ke­re som pra­ter og lover, som kjø­per stem­mer ved å love “refor­mer”, som synes det er vik­ti­ge­re at for­de­lin­gen er “rett­fer­dig” enn at det er noe å for­de­le. Dess­ver­re har poli­ti­ker­ne skus­let bort all den tro­ver­dig­het de en gang måt­te ha hatt. Vi har hatt skif­ten­de regje­rin­ger, men de har alle svik­tet på det­te området.

Con­ti­nue read­ing Nor­ge råt­ner