Norge råtner

Nor­ge tren­ger 800 mrd til ved­li­ke­hold, i føl­ge Råd­gi­ven­de Inge­ni­ø­rers For­ening. Om jeg har for­stått det rett gjel­der 250 mrd av det­te kom­mu­na­le bygg. I Ber­gen opp­ford­res mann til å spa­re på van­net, man sam­ti­dig er led­nings­net­tet så dår­lig at 1/3 av van­net ald­ri kom­mer fram. Halv­par­ten av 5.000 kul­tur­his­to­ris­ke byg­nin­ger på nors­ke muse­er råt­ner. Under “kraft­kri­sen” for kort tid siden fikk vi høre at over­fø­rings­net­tet er i dår­lig stand.

Ikke noe av det­te bur­de over­ras­ke noen. Det er sik­kert ikke helt til­fel­dig at noen av dis­se sake­ne kom­mer opp sam­ti­dig som regje­rin­gen har bud­sjett­kon­fe­ran­se. Men alle som har fulgt litt med vet at ved­li­ke­hold har blitt for­sømt i lang tid, både i stat og kom­mu­ne. Om det er 600 mrd, 800 mrd eller 1.000 mrd er i grun­nen ikke så inter­es­sant. Det er mye, fryk­te­lig mye. Utgifts­si­den i stats­bud­sjet­tet for 2010 er 907 mrd, så etter­sle­pet er omtrent et stats­bud­sjett eller 1/4 av “Olje­fon­det” i gro­ve tall.

Jeg er lei av poli­ti­ke­re som pra­ter og lover, som kjø­per stem­mer ved å love “refor­mer”, som synes det er vik­ti­ge­re at for­de­lin­gen er “rett­fer­dig” enn at det er noe å for­de­le. Dess­ver­re har poli­ti­ker­ne skus­let bort all den tro­ver­dig­het de en gang måt­te ha hatt. Vi har hatt skif­ten­de regje­rin­ger, men de har alle svik­tet på det­te området.

I dag er det på moten blant poli­ti­ke­re å love sat­sing på jern­bane. Selv bil­par­ti­et FrP kla­ger nå over at regje­rin­gen sat­ser for lite. Sam­ti­dig ryk­tes det at regje­rin­gen i stats­bud­sjet­tet for 2011 ikke kom­mer til å føl­ge opp sat­sin­gen ei Nasjo­nal transportplan.

Stor­tin­get har ved­tatt utbyg­ging av Rin­ge­riks­tun­nel­len. Men de har ald­ri bevil­get pen­ger til det­te. Det er prat, prat og prat. Nor­ge inn­gikk avta­le med Sve­ri­ge om utbyg­ging av jern­bane mel­lom Oslo og Stock­holm, men nors­ke poli­ti­ke­re gjor­de ingen ting for å føl­ge opp avta­len. På svensk side er det moder­ne jern­bane, i Nor­ge en krøt­ter­sti. Er det noen som helst grunn til at jeg skal tro på poli­ti­ker­nes løf­ter den­ne gan­gen? Jeg ser ingen sli­ke grun­ner. Jeg tror det når jeg ser at det fak­tisk gjennomføres.

NSBs fun­da­men­ta­le pro­ble­mer hand­ler det ikke om tropesom­re eller en akutt man­gel på elekt­ro-eks­per­ti­se. Det hand­ler om feil­sat­sin­ger og ned­prio­ri­te­rin­ger gjen­nom 50 år.”

Dagens selv­er­kjen­nel­se fra poli­ti­ke­re? Nei. Det er utta­lel­ser fra 10 tid­li­ge­re lede­re i NSB som sa det­te til Aften­pos­ten — i 1997. Så om det var 50 års etter­slep den gan­gen, må vi leg­ge på til drøyt 60 år i dag. Det er mer inter­es­sant å lese i artikkelen:

Inn­til poli­ti­ke­re på Stor­tin­get, i regje­rin­gen, i depar­te­men­te­ne, på fyl­kes­kom­mu­nalt og kom­mu­nalt nivå slut­ter å rive og sli­te i NSB, vil kjem­pen fort­set­te å spo­re av. Med litt klat­ting her, noen nye skin­ner der og inn­imel­lom noen nye tog, med et øns­ke om å effek­ti­vi­se­re i det ene øye­blik­ket for i nes­te å hol­de liv i nes­ten folke­tom­me holde­plas­ser, og ved å sør­ge for at en hver bety­de­lig beslut­ning fort­satt skal være avhen­gig av vel­vil­je på et utall nivå­er, lam­mer poli­ti­ker­ne NSBs ledelse.”

Noe har kan­skje blitt bed­re siden den gang. Men det mes­te synes å være sør­ge­lig likt. Vi har kun­net lese at Spa­nia har sat­set stort på jern­bane­ut­byg­ging. Kina reg­ner med å bru­ke omtrent like lang tid på å byg­ge høy­has­tig­hets­tog fra Lon­don til Bejing som Nor­ge vil bru­ke på å lage dob­belt­spor fra Oslo til Ski.

Våre poli­ti­ke­re i regje­rin­gen og på Stor­tin­get har ansva­ret. Stats­mi­nis­te­ren bur­de ha kom­met på banen for len­ge siden. Et stats­bu­sjett i etter­slep bur­de få alarm­klok­ke­ne til å rin­ge. Men han er som så alt for ofte usyn­lig. Mye fra­skri­ver de seg ansvar for ved å peke på kom­mu­ne­ne. Men det er regje­rin­gen som har ansva­ret for at kom­mu­ne­ne er i stand til å utfø­re sine opp­ga­ver. Om pro­ble­met er sys­tem­svikt eller penge­man­gel er i den­ne sam­men­hen­gen ikke så inter­es­sant, det er uan­sett regje­rin­gens ansvar.

Print Friendly, PDF & Email