Skremmende (mangel på) sikkerhetstenkning i Jernbaneverket

Brann i én ser­ver i Trond­heim stop­pet tre av fire tog i Nor­ge mel­der Dags­avi­sen.  Det­te er blant det man kan lese:

En brann i Jern­bane­ver­kets ser­ver i Trond­heim før­te til at toge­ne mis­tet til­gan­gen til GSM-R-bån­det, som sør­ger for at toge­ne kan opp­gi sine posi­sjo­ner til Jern­bane­ver­kets ope­ra­sjons­sen­tral i Trondheim.

Fra 18.30 til 21.15 var det full stans. NSB reg­ner med at om lag 150 av de 200 avgan­ge­ne som skul­le vært avvik­let, ble berørt.

Jern­bane­ver­kets infor­ma­sjons­sjef, Kjell Bak­ken, for­kla­rer at strøm­sys­te­met som skal drif­te ser­ve­ren i Trond­heim, har en sik­ker­hets­løs­ning som skal sør­ge for at strøm­men ikke går.

– Så vi har ikke lagt alle egge­ne i én kurv, sier Bakken.

– Men nå mis­tet dere beg­ge kurvene?

– Vi mis­tet beg­ge, ja, sier Bakken.”

Hos digi.no beskri­ves sys­te­met slik:

Den vik­ti­ge ser­ve­ren består av dob­le sys­te­mer i sam­me rack. Iføl­ge infor­ma­sjons­sje­fen inne­bæ­rer det blant annet to krets­kort, to strøm­for­sy­nin­ger og så videre.”

Det hjel­per ikke så mye om man“fordeler egge­ne i to kur­ver”, så len­ge de to kur­ve­ne står ved siden av hver­and­re i det sam­me rom­met. I føl­ge digi.no har GSM‑R, slik det er lagt opp i Nor­ge, ingen redun­dans.

Con­ti­nue read­ing Skrem­men­de (man­gel på) sik­ker­hets­tenk­ning i Jern­bane­ver­ket