Mer hjernevask

Det har vært mor­somt å føl­ge NRK-suk­ses­sen “Hjerne­vask”. Pro­gram­met har åpen­bart truf­fet man­ge ømme punk­ter, ellers had­de det ikke blitt så mye debatt.

Noen fors­ke­re, sær­lig Jør­gen Lorent­zen, har fått hard med­fart. Han har blitt stå­en­de ikke bare som sym­bo­let på kjønns­forks­ning, hel­ler ikke bare på dår­lig kjønns­forsk­ning, men på dår­lig forsk­ning gene­relt. Det er sik­kert ufor­tjent, i alle fall at han har blitt stå­en­de så alene.

Men Jør­gen Lorent­zen og de and­re som har mis­likt måten de har blitt pre­sen­tert på i pro­gram­met har fått man­ge sjan­ser til å ret­te opp inn­tryk­ket, uten å gri­pe dem. I etter­føl­gen­de debat­ter synes de å ha vært mer opp­tatt av å angri­pet kon­sep­tet og jour­na­lis­tik­ken enn å få fram det de selv mener å kun­ne bidra med i sub­stan­sen. Der­med etter­la­ter de et inn­trykk at de ikke har så mye å bidra med. Jør­gen Lorent­zen sier at det ikke fin­nes viten­ska­pe­lig bevis for at det han sier er feil. Han sier at and­re tror mens han selv base­rer seg på viten­skap. Da frem­står han som en krea­sjo­nist som avvi­ser utvik­lings­læ­ren for­di ende­lig bevis mangler.

Con­ti­nue read­ing Mer hjerne­vask