Elendig produktoppfølging — HP etterlater sine kunder i kulden

Jeg kjøp­te i juni 2007 en alt-i-ett printer/scanner/fax type HP Color Laser Jet 2840. Jeg valg­te den­ne for­di jeg vil­le ha en farge­la­ser som også fun­ge­rer som scan­ner og kopi­ma­skin, og den skul­le fun­ge­re i nett­ver­ket hjemme.

Enhe­ten er for så vidt utmer­ket. Men nå, i april 2010, har det gått såpass lang tid siden Win­dows 7 ble lan­sert at det er på høy tid med ordent­li­ge dri­ve­re til Win 7. Det er dri­ve­re til­gjen­ge­lig som gjør at den kan bru­kes som skri­ver, men det er ikke scan­ner­dri­ve­re (eller fax, men det betyr mind­re i 2010) for Win 7, i alle fall ikke som kan fun­ge­re i nettverk.

Da dri­ve­re for Win 7 fort­satt ikke er til­gjeng­lig på HPs nett­si­der send­te jeg dem en e‑post hvor jeg etter­lys­te det­te. Jeg fikk føl­gen­de svar fra en Hen­rik Del­eu­ran hos HP-Norge:

Hp sup­po­te­re ikke scan­ner over net­verk på den­ne skri­ve­ren med win7,  det­te er en gam­mel modell som vi ikke pro­du­se­re len­ge­re,  det er dog mulig at det ”kan­skje” vil fun­ge­re med usb og Win­dows Vis­ta, men hvis de øns­ker hjelp til det­te må de kon­tak­te sup­port for betal bar sup­port på tlf: 80062800

Den funk­sjo­nen som de spør etter går ikke an og få til.”

Det bur­de være unød­ven­dig å si at jeg er sær­de­les mis­for­nøyd med sva­ret. Hva mener HP med at det “er en gam­mel modell”? Mener HP at deres skri­ve­re må anses som utran­gert etter mind­re enn tre år, slik at det ikke er nød­ven­dig å utvik­le dri­ve­re for nye ver­sjo­ner av det mest bruk­te ope­ra­tiv­sys­te­met? Hvis de har så dår­lig tro på egne pro­duk­ters leve­tid er det ingen grunn til at vi som kun­der skal ha noen stør­re til­tro til dette.

Det hjel­per ikke om pro­duk­te­ne er gode hvis man ikke kan sto­le på leve­ran­dø­ren. HP har vist at de ikke er til å sto­le på når det gjel­der rime­lig frem­tids­sik­ring av deres pro­duk­ter. HP frem­stør ikke som en seriøs leverandør.

Med den dår­li­ge opp­føl­gin­gen og sva­ret fra HP ved Hen­rik Del­eu­ran føler jeg meg gans­ke enkelt lurt. Det er full­sten­dig uak­sep­ta­belt. Så den dagen det måt­te bli aktu­elt å anskaf­fe nytt utstyr kom­mer ikke HP i betrakt­ning, uan­sett hvor gode pro­duk­ter de måt­te ha. Som leve­ran­dør er HP ikke til å sto­le på.

Print Friendly, PDF & Email