Jørgen Lorentzen diskrediterer seg selv

Jør­gen Lorent­zen er den som har fått mest juling i Hjerne­vask og i debat­ten i kjøl­van­net av pro­gram­me­ne. Alt har sik­kert ikke vært rime­lig eller beret­ti­get. Men jeg synes at han går langt i sine anstren­gel­ser for å dis­kredi­te­re seg selv.

Man kan sik­kert kri­ti­se­re klip­pin­gen av pro­gram­me­ne. Men det er nå en gang slik TV pro­du­se­res, når det ikke går direk­te. Jør­gen Lorent­zen har imid­ler­tid fått man­ge sjan­ser til å kom­me med kor­rek­sjo­ner. Jeg synes han har benyt­tet dis­se mulig­he­te­ne svært dår­lig. Han har vært mer opp­tatt av å angri­pe pro­gram­met og de som er uenig med ham, enn av å få fram hva han selv står for. Kort­ver­sjo­nen av hans argu­men­ta­sjon i for­hold til rea­li­te­ten er at det ikke fin­nes bevi­ser på at han tar feil, og da for­ut­set­ter han at han har rett. Man blir ikke sær­lig impo­nert av slikt.

Len­ge før Hjerne­vask, i en kom­men­tar i Uke­avi­sen Ledel­se fra 10. mars 2008 kun­ne vi lese føl­gen­de under over­skrif­ten “Kunn­skaps­for­akt”:

Jør­gen Lorent­zen omta­ler i et inter­vju i Kanal24 en av de aktu­el­le fors­ker­ne som bio­fa­scist og kre­ver at han trek­ker seg som fors­ker. Gunn Karin Gjul fra Arbei­der­par­ti­et ber fors­ker­ne slut­te å syn­se og begyn­ne å fors­ke. Manns­pa­ne­lets leder, som later til å føle at man­nens evne som opp­dra­ger er under angrep, går like gjer­ne ut og sier at det­te er så dumt at det bare kan ha vært sagt av en pro­fes­sor. Hva mener de egent­lig? At forsk­ning er syn­sing hvis den ikke støt­ter deres ideo­lo­gisk og poli­tisk baser­te vurderinger?”

Noe til­sva­ren­de kan man lese i Astrid S Dyp­viks artik­kel “Den vans­ke­le­ge evo­lu­sjo­nen” i Dag og Tid 16. okto­ber 2009.

Goog­ler man ordet “bio­fa­scist” får man inn­trykk av at det­te er et ord Jør­gen Lorent­zen har den tvil­som­me æren av å inn­ført, i alle fall i Nor­ge, og at han gjer­ne bru­ker det for å karak­te­ri­se­re sine motstandere.

Con­ti­nue read­ing Jør­gen Lorent­zen dis­kredi­te­rer seg selv