YouTube og undervisning

I dag (27.04.2010) mel­der NRK at det er mye “Ulov­lig bruk av YouT­ube” i sko­len. I artik­ke­len sier dag dag­lig leder i Sage­ne Data, Sti­an Krog, at det “er ingen tvil at man­ge lære­re ikke kan reg­le­ne som gjel­der for fram­vis­ning og bruk av Yout­ube”. Det kan sik­kert være rett. Men det sies ikke noe om hva slags reg­ler som gjel­der, og jeg er ikke over­be­vist om at det å være dag­lig leder i et data­fir­ma og ha lærer­bak­grunn er det som gir best grunn­lag for å mene noe om dette.

Når man pre­sen­te­rer en video fra YouT­ube eller annet mate­ria­le direk­te fra net­tet skjer det en frem­fø­ring. Opp­havs­man­nen har i utgangs­punk­tet ene­rett til å frem­føre sitt verk for all­menn­he­ten, hvil­ket vil si at and­re må ha opp­havs­man­nens sam­tyk­ke for å frem­føre ver­ket for all­menn­he­ten. All­menn­he­ten betyr her uten­for det pri­va­te områ­det.

Fra skole­hold og Kom­mu­ne­nes sen­tral­for­bund har det vært hev­det at det som skjer i et klasse­rom på grunn­sko­len ikke er for all­menn­he­ten. Det er en høyst dis­ku­ta­bel påstand. Selv mener jeg at det­te er uhold­bart og min kol­le­ga Ole Andreas Rogn­stad synes å mene det sam­me. Men det er alt­så del­te menin­ger på det­te punktet.

Hvis det som skjer i klasse­rom­met anses for å være pri­vat fal­ler det uten­for opp­havs­man­nens ene­rett. Av den grunn mener jeg det var helt upro­ble­ma­tisk at det ble arran­gert “Hus­ker du” med YouT­ube på Pau­lus syke­hjem. Syke­hjem­met er folks bolig, og det som arran­ge­res for beboer­ne er ikke for allmennheten.

Det er etter åvl § 21 til­latt å frem­føre offent­lig et utgitt verk bl.a. i under­vis­ning. Det kre­ves ikke sam­tyk­ke og utlø­ser ikke beta­lings­plikt når verk frem­fø­res i med­hold av den­ne bestemmelsen.

At ver­ket er utgitt inne­bæ­rer, etter åvl § 8, at et rime­lig antall eksemp­lar av ver­ket skal være med opp­havs­man­nens sam­tyk­ke må være brakt i han­de­len eller på annen måte spredt blant all­menn­he­ten. Et vik­tig poeng her er at en kring­kas­tings­sen­ding er offent­lig­gjort, men ikke utgitt. Er opp­tak av kring­kas­tings­sen­ding utgitt som lyd­bok, DVD, som podcast eller på annen måte, da er de også utgitt. Om det som bare er gjort til­gjen­ge­lig for stre­am­ing skal anses for utgitt er ikke helt klart, men sann­syn­lig­vis er de det etter norsk rett.

Bestem­mel­sen i åvl § 21 er nok utfor­met med tan­ke på “live” frem­fø­rin­ger. Man kan syn­ge san­ger, lese dikt, osv. Ingen tenk­te nett-TV, YouT­ube og lig­nen­de da bestem­mel­sen ble utfor­met. Men er det frem­fø­ring så er det fremføring.

I den­ne bestem­mel­sen er det ikke noe krav om at det som er grunn­lag for frem­fø­rin­gen skal være lov­lig frem­stilt eller gjort til­gjen­ge­lig med opp­havs­man­nens sam­tyk­ke. Hvis ver­ket er utgitt så sier ikke bestem­mel­sen at man må base­re seg på et eksemp­lar som omfat­tes av utgi­vel­sen. Det­te kan bli gans­ke kom­pli­sert og jeg skal ikke gå inn i detal­je­ne. Men det betyr at det ikke er avgjø­ren­de om det man hen­ter fra net­tet er gjort til­gjen­ge­lig med opp­havs­man­nens og utøve­rens samtykke.

Det føl­ger av tred­je ledd at den­ne bestem­mel­sen ikke gjel­der for film­verk. Det er det­te som er utgangs­punk­tet for at man fra skole­hold argu­men­te­rer for at det som skjer i klasse­rom­met på grunn­sko­len er pri­vat. Man vil ikke beta­le veder­lag når det frem­fø­res film for klassen.

Alt med leven­de bil­der er i den­ne sam­men­hen­gen å anse som film­verk. Video fra YouT­ube omfat­tes der­for ikke av ?bestem­mel­sen i åvl § 21. Der­imot vil man kun­ne frem­føre lyd­opp­tak som er gjort tilgjengelig.

Man kan site­re etter åvl § 22, også i under­vis­ning. Man kan site­re når det som site­res er gjen­stand for dis­ku­sjon eller under­vis­ning, men også illust­re­re, utdy­pe eller beri­ke frem­stil­lin­gen. Nå har Høy­este­rett i Mau­seth-saken sagt at man må være svært så nøye med ikke å site­re mer enn det som er nød­ven­dig. Det­te kan det være vans­ke­lig å etter­leve, men det skal jeg la lig­ge i den­ne sammenhengen.

Man kan site­re film og er klip­pet kort kan man site­re det hele. Hvis film­klip­pet vir­ke­lig bru­kes i under­vis­nin­gen, da kan man fritt bru­ke det. Men hvis det bare bru­kes som under­hold­ning, da hav­ner man uten­for sitat­ret­tens områ­de. Det kan nok ten­kes at musikk­vi­deo­er kan bru­kes i musikk­un­der­vis­ning og i medie­un­der­vis­ning, og sik­kert også i and­re fag. Men her vil det lett kun­ne bli underholdning.

I NRKs artik­kel nev­nes at man fant et orgi­nalt opp­tak av Arnulf Øver­land hvor han leser opp dik­tet «Du må ikke sove». Det­te bør man kun­ne bru­ke i med­hold av sitat­re­ge­len, enten det skjer i norsk­un­der­vis­nin­gen eller i his­to­rie­ti­men. Film­klipp fra ste­der eller som viser feno­me­ner som behand­les i geo­grafi­ti­men kan nok også bru­kes som sitat.

Det er ikke fritt fram for bruk av YouT­ube og and­re sli­ke tje­nes­ter i under­vis­ning. Men man kan bru­ke en god del uten å spør­re om lov og uten å betale.

PS (etter noen kommentarer):

Man vil i man­ge til­fel­ler kun­ne base­re seg på impli­sert sam­tyk­ke. Et sam­tyk­ke behø­ver ikke være eks­pli­sitt. Hvis man har lagt ut noe på net­tet, det være seg på YouT­ube eller en annen tje­nes­te, så vil det jo nor­malt være for at folk skal se, lese eller høre på det man har lagt ut. Det er ikke sær­lig sann­syn­lig at noen gjør sitt mate­ria­le til­gjen­ge­lig på nett for at det skal være til­gjen­ge­lig for de fles­te for­mer for bruk, bare ikke til under­vis­ning. Når NRK vel­ger å gjø­re TV-pro­gram­mer til­gjen­ge­lig på nett-TV (også på YouT­ube) så må vi kun­ne reg­ne med at de også har sam­tyk­ket til at det­te blir brukt i under­vis­ning. Det sam­me må være til­fel­le når artis­ter eller plate­sel­ska­per har lagt ut musikkvideoer.

Pro­ble­met med impli­sitt sam­tyk­ke er at det bare vil kun­ne være aktu­elt når det som er lagt ut er gjort til­gjen­ge­lig med opp­havs­man­nens sam­tyk­ke. Har opp­havs­man­nen ikke gitt sam­tyk­ke til selve til­gjenge­lig­gjø­rin­gen har han selv­føl­ge­lig hel­ler ikke gitt sam­tyk­ke til en bruk som går ut over det som vil­le ha vært til­latt etter loven.

Hvis man utøver en viss kilde­kri­tikk vil­le ikke jeg hatt noen beten­ke­lig­he­ter med å bru­ke film­klipp m.m. som er gjort til­gjen­ge­lig av opp­havs­man­nen eller som man får gå ut fra er gjort til­gjen­ge­lig med den­nes sam­tyk­ke (som klipp fra NRK, TV, BBC, CNN, War­ner, Aften­pos­ten, osv).

Print Friendly, PDF & Email