YouTube og undervisning

I dag (27.04.2010) mel­der NRK at det er mye “Ulov­lig bruk av YouT­ube” i sko­len. I artik­ke­len sier dag dag­lig leder i Sage­ne Data, Sti­an Krog, at det “er ingen tvil at man­ge lære­re ikke kan reg­le­ne som gjel­der for fram­vis­ning og bruk av Yout­ube”. Det kan sik­kert være rett. Men det sies ikke noe om hva slags reg­ler som gjel­der, og jeg er ikke over­be­vist om at det å være dag­lig leder i et data­fir­ma og ha lærer­bak­grunn er det som gir best grunn­lag for å mene noe om det­te.

Når man pre­sen­te­rer en video fra YouT­ube eller annet mate­ria­le direk­te fra net­tet skjer det en frem­fø­ring. Opp­havs­man­nen har i utgangs­punk­tet ene­rett til å frem­føre sitt verk for all­menn­he­ten, hvil­ket vil si at and­re må ha opp­havs­man­nens sam­tyk­ke for å frem­føre ver­ket for all­menn­he­ten. All­menn­he­ten betyr her uten­for det pri­va­te områ­det.

Fra skole­hold og Kom­mu­ne­nes sen­tral­for­bund har det vært hev­det at det som skjer i et klasse­rom på grunn­sko­len ikke er for all­menn­he­ten. Det er en høyst dis­ku­ta­bel påstand. Selv mener jeg at det­te er uhold­bart og min kol­le­ga Ole Andreas Rogn­stad synes å mene det sam­me. Men det er alt­så del­te menin­ger på det­te punk­tet.

Hvis det som skjer i klasse­rom­met anses for å være pri­vat fal­ler det uten­for opp­havs­man­nens ene­rett. Av den grunn mener jeg det var helt upro­ble­ma­tisk at det ble arran­gert “Hus­ker du” med YouT­ube på Pau­lus syke­hjem. Syke­hjem­met er folks bolig, og det som arran­ge­res for beboer­ne er ikke for all­menn­he­ten.

Det er etter åvl § 21 til­latt å frem­føre offent­lig et utgitt verk bl.a. i under­vis­ning. Det kre­ves ikke sam­tyk­ke og utlø­ser ikke beta­lings­plikt når verk frem­fø­res i med­hold av den­ne bestem­mel­sen.

At ver­ket er utgitt inne­bæ­rer, etter åvl § 8, at et rime­lig antall eksemp­lar av ver­ket skal være med opp­havs­man­nens sam­tyk­ke må være brakt i han­de­len eller på annen måte spredt blant all­menn­he­ten. Et vik­tig poeng her er at en kring­kas­tings­sen­ding er offent­lig­gjort, men ikke utgitt. Er opp­tak av kring­kas­tings­sen­ding utgitt som lyd­bok, DVD, som podcast eller på annen måte, da er de også utgitt. Om det som bare er gjort til­gjen­ge­lig for stre­am­ing skal anses for utgitt er ikke helt klart, men sann­syn­lig­vis er de det etter norsk rett.

Bestem­mel­sen i åvl § 21 er nok utfor­met med tan­ke på “live” frem­fø­rin­ger. Man kan syn­ge san­ger, lese dikt, osv. Ingen tenk­te nett-TV, YouT­ube og lig­nen­de da bestem­mel­sen ble utfor­met. Men er det frem­fø­ring så er det frem­fø­ring.

I den­ne bestem­mel­sen er det ikke noe krav om at det som er grunn­lag for frem­fø­rin­gen skal være lov­lig frem­stilt eller gjort til­gjen­ge­lig med opp­havs­man­nens sam­tyk­ke. Hvis ver­ket er utgitt så sier ikke bestem­mel­sen at man må base­re seg på et eksemp­lar som omfat­tes av utgi­vel­sen. Det­te kan bli gans­ke kom­pli­sert og jeg skal ikke gå inn i detal­je­ne. Men det betyr at det ikke er avgjø­ren­de om det man hen­ter fra net­tet er gjort til­gjen­ge­lig med opp­havs­man­nens og utøve­rens sam­tyk­ke.

Det føl­ger av tred­je ledd at den­ne bestem­mel­sen ikke gjel­der for film­verk. Det er det­te som er utgangs­punk­tet for at man fra skole­hold argu­men­te­rer for at det som skjer i klasse­rom­met på grunn­sko­len er pri­vat. Man vil ikke beta­le veder­lag når det frem­fø­res film for klas­sen.

Alt med leven­de bil­der er i den­ne sam­men­hen­gen å anse som film­verk. Video fra YouT­ube omfat­tes der­for ikke av ?bestem­mel­sen i åvl § 21. Der­imot vil man kun­ne frem­føre lyd­opp­tak som er gjort til­gjen­ge­lig.

Man kan site­re etter åvl § 22, også i under­vis­ning. Man kan site­re når det som site­res er gjen­stand for dis­ku­sjon eller under­vis­ning, men også illust­re­re, utdy­pe eller beri­ke frem­stil­lin­gen. Nå har Høy­este­rett i Mau­seth-saken sagt at man må være svært så nøye med ikke å site­re mer enn det som er nød­ven­dig. Det­te kan det være vans­ke­lig å etter­leve, men det skal jeg la lig­ge i den­ne sam­men­hen­gen.

Man kan site­re film og er klip­pet kort kan man site­re det hele. Hvis film­klip­pet vir­ke­lig bru­kes i under­vis­nin­gen, da kan man fritt bru­ke det. Men hvis det bare bru­kes som under­hold­ning, da hav­ner man uten­for sitat­ret­tens områ­de. Det kan nok ten­kes at musikk­vi­deo­er kan bru­kes i musikk­un­der­vis­ning og i medie­un­der­vis­ning, og sik­kert også i and­re fag. Men her vil det lett kun­ne bli under­hold­ning.

I NRKs artik­kel nev­nes at man fant et orgi­nalt opp­tak av Arnulf Øver­land hvor han leser opp dik­tet «Du må ikke sove». Det­te bør man kun­ne bru­ke i med­hold av sitat­re­ge­len, enten det skjer i norsk­un­der­vis­nin­gen eller i his­to­rie­ti­men. Film­klipp fra ste­der eller som viser feno­me­ner som behand­les i geo­grafi­ti­men kan nok også bru­kes som sitat.

Det er ikke fritt fram for bruk av YouT­ube og and­re sli­ke tje­nes­ter i under­vis­ning. Men man kan bru­ke en god del uten å spør­re om lov og uten å beta­le.

PS (etter noen kom­men­ta­rer):

Man vil i man­ge til­fel­ler kun­ne base­re seg på impli­sert sam­tyk­ke. Et sam­tyk­ke behø­ver ikke være eks­pli­sitt. Hvis man har lagt ut noe på net­tet, det være seg på YouT­ube eller en annen tje­nes­te, så vil det jo nor­malt være for at folk skal se, lese eller høre på det man har lagt ut. Det er ikke sær­lig sann­syn­lig at noen gjør sitt mate­ria­le til­gjen­ge­lig på nett for at det skal være til­gjen­ge­lig for de fles­te for­mer for bruk, bare ikke til under­vis­ning. Når NRK vel­ger å gjø­re TV-pro­gram­mer til­gjen­ge­lig på nett-TV (også på YouT­ube) så må vi kun­ne reg­ne med at de også har sam­tyk­ket til at det­te blir brukt i under­vis­ning. Det sam­me må være til­fel­le når artis­ter eller plate­sel­ska­per har lagt ut musikk­vi­deo­er.

Pro­ble­met med impli­sitt sam­tyk­ke er at det bare vil kun­ne være aktu­elt når det som er lagt ut er gjort til­gjen­ge­lig med opp­havs­man­nens sam­tyk­ke. Har opp­havs­man­nen ikke gitt sam­tyk­ke til selve til­gjenge­lig­gjø­rin­gen har han selv­føl­ge­lig hel­ler ikke gitt sam­tyk­ke til en bruk som går ut over det som vil­le ha vært til­latt etter loven.

Hvis man utøver en viss kilde­kri­tikk vil­le ikke jeg hatt noen beten­ke­lig­he­ter med å bru­ke film­klipp m.m. som er gjort til­gjen­ge­lig av opp­havs­man­nen eller som man får gå ut fra er gjort til­gjen­ge­lig med den­nes sam­tyk­ke (som klipp fra NRK, TV, BBC, CNN, War­ner, Aften­pos­ten, osv).

Print Friendly, PDF & Email
 • Det viser bare at opp­havs­ret­ten må end­res for inter­nett. Mono­po­let på fram­vis­ning og kopie­ring for opp­havs­man­nen gir ingen mening len­ger. Fin­nes noe uten­for ens egen pri­va­te sfæ­re, kan det fin­nes på inter­nett (ulov­lig eller ikke), og loven bur­de til­pas­ses det­te.

  Illust­re­ren­de, eksemp­let til Johan­nes.

 • Det­te er en pro­blem­stil­ling jeg egent­lig ikke har tenkt så nøye over tid­li­ge­re, så her fikk jeg også noe å ten­ke på;

  Hvis man ser på betin­gel­se­ne hos YouT­ube er det ikke tvil om hvem som har ret­tig­he­ter: “for your infor­ma­tion and per­so­nal use only and may not be down­loa­ded, copied, repro­du­ced, dis­tri­buted, trans­mit­ted, broad­cast, dis­play­ed, sold, licensed, or other­wise exploited for any other pur­po­ses what­so­e­ver wit­hout the prior writ­ten con­sent of the respec­ti­ve owners” — på den and­re siden kom­mer den­ne betin­gel­sen litt len­ger ned “You also here­by grant each user of the YouT­ube Web­si­te a non-exclu­si­ve licen­se to access your User Sub­mis­sions through the Web­si­te, and to use, repro­du­ce, dis­tri­bute, dis­play and per­form such User Sub­mis­sions as perm­it­ted through the func­tio­na­li­ty of the Web­si­te and under these Terms of Service”…Ut fra det­te kan det vel ikke være pro­ble­ma­tisk å vise fram video­er fra YouT­ube så len­ge man enten viser dem fra youtube.com eller bru­ker embed fra den­ne siden eller i fram­fø­rin­gen tyde­lig viser at den kom­mer fra YouT­ube? Jeg mener at man da til­freds­til­ler kra­ve­ne — de øvri­ge kra­ve­ne går jo på at man ikke skal utnyt­te video­en f.eks kom­mer­si­elt.

  Men det er klart det lig­ger en kon­flikt her: om betin­gel­se­ne man under­teg­ner på YouT­ube og til­sva­ren­de nett­si­der kan heve seg over norsk lov (selv om de lig­ger på uten­landsk dome­ne) — og den dis­ku­sjo­nen kan bli inter­es­sant å føl­ge med på 🙂

 • Tack Olav. Jag har och­så brot­tats med frå­gan http://techrisk.se/?p=985

 • lek­tor­mel­by

  Også for meg ble det vel­dig uklart hva som egent­lig var saken på NRK i dag.

  Ånds­rett”, “imma­te­rial­rett”, “copy­right” og “opp­havs­rett” er alle ord til­knyt­tet et intel­lek­tu­elt land­skap som for lek­folk frem­står som rime­lig laby­rint­lik­nen­de. Av din tekst går det gans­ke klart frem at det­te er et felt der en rek­ke kam­per pågår mel­lom uli­ke aktø­rer, kam­per der selv lek­fol­ks våpen­dra­ge­re ikke er eni­ge om hvor de skal svin­ge sver­det.

  Det er godt å vite. For av og til kan sli­ke debat­ter ende opp med: “Vi får ven­te med å kon­klu­de­re til juris­ten har talt”, uten at man tar hen­syn til at der fin­nes man­ge juris­ter som taler om både det­te og hint.

  For den jev­ne lærer, som ikke har tid til å fun­de­re på alle juri­dis­ke even­tua­li­te­ter etter det­te radio­inn­sla­get, kan den kor­te og prag­ma­tis­ke kon­klu­sjon være enten 1) “Da bru­ker jeg ikke You Tube i under­vis­nin­gen mer” eller 2) “So sue me”.

  Jeg skul­le øns­ke jeg var kamp­vil­lig nok til å vel­ge alter­na­tiv nr. 2, men jeg mis­ten­ker meg selv for å være såpass ute etter en mest mulig frik­sjons­fri hver­dag at jeg vil­le ha valgt alter­na­tiv nr. 1.

  Evt. alter­na­tiv 3) “Vi får håpe ingen tar affæ­re”. Men det må jo være den aller ver­ste hold­ning en lærer kan ha.

  Der­for var det­te et meget nyt­tig blogg­inn­legg, på sam­me måte som jeg sat­te stor pris på din del­ta­gel­se på kon­fe­ran­sen http://www.delrett.no

 • Johan­nes

  Men hvis man ber ele­ve­ne gå inn på hver sin PC og se på en Yout­ube-film så er det fritt fram!? Det­te blir bare tåpe­lig. Er det offent­lig tilgjengelig/publisert på net­tet så må det gå an å vise det i et klasse­rom i ste­det for at alle ele­ve­ne skal se det på hver sin pc!

 • Det vir­ker litt rart at det gjø­res så stor for­skjell på stre­am­ing (frem­fø­ring) og ned­las­ting (eksemp­lar­frem­stil­ling). På inter­nett er det vel man­ge som rett og slett ikke skjøn­ner at det er for­skjell, og at reg­le­ne skal være så for­skjel­li­ge blir rart. Er det sann­syn­lig at loven blir til­pas­set den nye nett­hver­da­gen, eller mener man at slik loven er nå er den for­nuf­tig?

  Det vir­ker alt­så som om der­som et pirat­nett­sted set­ter opp en ser­ver en plass, så blir det lov­lig for alle å stre­ame musikk og fil­mer der­fra (selve ser­ve­ren er selv­sagt ulov­lig). Er det rik­tig? Men så fort man tryk­ker ‘lag­re’ så er loven brutt.

 • Olav­Tor­vund

  Det er i alle fall ikke noen bestem­mel­ser som sier at det man lyt­ter til eller ser på må ved stre­am­ing må være lov­lig frem­stilt, slik det er for eksemp­lar­frem­stil­ling til pri­vat bruk.

  Jeg er ikke tek­no­log. Men jeg vil tro at stre­am­ing repre­sen­te­rer et mind­re pro­blem enn ned­las­ting for­di det vil være vans­ke­li­ge­re å etab­le­re en P2P stre­am­ing­tje­nes­te. Ved stre­am­ing må man kun­ne leve­re en kon­stant strøm som kre­ver mer av ser­ver og bånd­bred­de til ser­ver.

 • Olav­Tor­vund

  Så du mener at musi­ke­re, film­ska­pe­re og and­re ikke len­ger skal kun­ne ta betalt for det de lager? Alle skal kun­ne stje­le og spre det fritt?

 • Olav­Tor­vund

  Jeg kan gi folk en slik rett for det jeg selv har opp­havs­rett til. Men om jeg las­ter opp en sce­ne fra en film and­re har ret­tig­he­ter til spil­ler det ingen rol­le hva jeg måt­te påstå at jeg gir and­re rett til. Jeg kan ikke gi noen rett til å utnyt­te and­res verk, like litt som jeg kan gi folk til­la­tel­se til å bru­ke nabo­ens bil.

 • Takk for svar.

  Fun­ge­rer ikke Spo­ti­fy som en P2P stre­am­ing-tje­nes­te? Jeg er hel­ler ikke noe tek­no­log, men det må da bare være et tids­spør­mål før kom­bi­na­sjo­nen av bånd­bred­de og tek­no­lo­gi nær­mest vis­ker ut for­skjel­len på stre­am­ing og ned­las­ting.

 • Olav­Tor­vund

  Jeg vet ikke, men jeg reg­ner med at det stre­a­mes fra en sen­tral ser­ver. Om vi kan reg­ne med P2P stre­am­ing vet jeg ikke.

 • Debat­ten spo­rer vel litt av her, men vil bare site­re fra Spo­ti­fy:

  Spo­ti­fy uses a peer-to-peer network to relie­ve the pres­sure on our stre­am­ing ser­vers. We use a hybrid model whe­re cen­tral ser­vers and peers work in uni­son to pro­vi­de you the best, fas­test expe­ri­en­ce in an
  eco­no­mical­ly viab­le fashion.’

  http://getsatisfaction.com/spotify/topics/how_e

  Så jeg vil vel tro at p2p-stre­am­ing vil ble hylle­vare for alle som vil bru­ke det gans­ke snart (om det ikke er det alle­re­de).

 • Vedr det sis­te avsnit­tet i teks­ten over; det er akku­rat det jeg mener — her er det fak­tisk ikke bare impli­sitt sam­tyk­ke, jeg synes det fak­tisk kan reg­nes som eks­pli­sitt sam­tyk­ke — når jeg las­ter opp på YouT­ube har jeg fak­tisk gitt eks­pli­sitt samtykke..noe jeg har anled­ning til siden jeg har opp­havs­ret­tig­het på det jeg pub­li­se­rer (jeg for­ut­set­ter at jeg ikke har brukt mate­ria­le som jeg ikke har ret­tig­he­ter til i min pro­duk­sjon). Der­som jeg vil­le hatt and­re typer restrik­sjo­ner på det jeg pub­li­se­rer vil­le jeg hel­ler ikke las­tet opp video­ene på et slikt nett­sted, og jeg synes der­for dis­ku­sjon om det er lov­lig eller ikke i klasse­rom­met å vise Yout­u­be­vi­deo­er blir litt under­lig.

 • Olav­Tor­vund

  YouT­ube-vil­kå­re­ne sier fak­tisk at det som bru­kes bare kan benyt­tes “for your infor­ma­tion and per­so­nal use sole­ly”. At YouT­ube for­be­hol­der seg mer omfat­ten­de ret­tig­he­ter til det som las­tes opp betyr ikke noe for bru­ke­rens ret­tig­he­ter. Det betyr i prak­sis at YouT­ube kan end­re tje­nes­te­ne uten å spør­re alle som har las­tet opp video på nytt. Så i for­hold til YouT­ube må man fak­tisk argu­men­te­re for at det er sam­tyk­ke til bruk i under­vis­ning til tross for at vil­kå­re­ne ikke nev­ner slik bruk — en liten mot­bak­ke her.

  Sam­tyk­ket er ikke eks­pli­sitt med mind­re du uttryk­ke­lig sier at det kan bru­kes på den­ne måten. Men det er bare et spørs­mål om hva slags navn man set­ter på det­te, det har ingen retts­lig betyd­ning om man kal­ler det det ene eller det and­re.

 • Pingback: Læringsressursar og Youtube | Guttorm Hveem()

 • Pingback: Bokmerke denne veka (weekly)()

 • Samir

  hei
  Interesant side, vel­dig bra komentarer,interesant tema. Jeg vil gjer­ne høre hva dere mener: når NRK har las­tet ned min video repor­ta­sje fra you tube og bruk­te av det 7sekunder på nyhetene(NRK nyhe­ter)( de har ikke spurt meg eller fått til­a­tell­se av meg). Jeg tok kon­takt med NRK, de hev­der at de har rett til gjø­re sånt så len­ge de ikke frem­vi­ser mer en ca.10sekunder av video­re­por­ta­sjen. Er det­te sant????

 • Olav­Tor­vund

  Det er ikke noen sekundreg­ler her, men hel­ler ikke noe klart svar. De kan site­re fra YouT­ube og and­re kil­der. Et verk som er lite av omfang kan site­res i sin hel­het, og 7 sekun­der er nok det. Men det kom­mer da an på hvor­dan de bru­ker klip­pet — set­ter de det inn i en sam­men­heng som for­sva­rer sitat?

 • Pingback: 123456()