Rett til å vise bilder. Betraktninger rundt visningsforbud på Nordic Light

NRK skri­ver om Bil­de­ne Nor­dic Light ikke får vise. Associa­ted Press har nek­tet foto­fes­ti­va­len Nor­dic Light i Kris­tian­sund åvi­se bil­der tatt av pale­stins­ke foto­gra­fer under kri­gen mel­lom Israel og Hamas i 2008 og 2009. Fes­ti­va­len har valgt å tros­se det­te og vil vise bil­de­ne likevel.

Jeg kjen­ner ikke for­hol­de­ne rundt utstil­lin­gen, hvor­dan de har fått bil­de­ne, osv. Det­te er der­for ikke en dis­ku­sjon av fes­ti­val­le­del­sens hand­lin­ger, men en mer gene­rell gjen­nom­gang med utgangs­punkt i den­ne saken.

Opp­havs­man­nens ene­rett består av to beføy­el­ser: Å frem­stil­le eksemp­lar av ver­ket og å gjø­re ver­ket til­gjen­ge­lig for all­menn­he­ten. Man kan eie et eksemp­lar. Kjø­per jeg et male­ri så eier jeg male­ri­et, men jeg har ikke opp­havs­rett til det. Jeg kan ikke gi sam­tyk­ke til at det gjen­gis i en bok, at det tryk­kes pla­ka­ter, osv. Men jeg kan råde over det eksemp­la­ret jeg eier.

Con­ti­nue read­ing Rett til å vise bil­der. Betrakt­nin­ger rundt vis­nings­for­bud på Nor­dic Light