Rett til å vise bilder. Betraktninger rundt visningsforbud på Nordic Light

NRK skri­ver om Bil­de­ne Nor­dic Light ikke får vise. Associa­ted Press har nek­tet foto­fes­ti­va­len Nor­dic Light i Kris­tian­sund åvi­se bil­der tatt av pale­stins­ke foto­gra­fer under kri­gen mel­lom Israel og Hamas i 2008 og 2009. Fes­ti­va­len har valgt å tros­se det­te og vil vise bil­de­ne likevel.

Jeg kjen­ner ikke for­hol­de­ne rundt utstil­lin­gen, hvor­dan de har fått bil­de­ne, osv. Det­te er der­for ikke en dis­ku­sjon av fes­ti­val­le­del­sens hand­lin­ger, men en mer gene­rell gjen­nom­gang med utgangs­punkt i den­ne saken.

Opp­havs­man­nens ene­rett består av to beføy­el­ser: Å frem­stil­le eksemp­lar av ver­ket og å gjø­re ver­ket til­gjen­ge­lig for all­menn­he­ten. Man kan eie et eksemp­lar. Kjø­per jeg et male­ri så eier jeg male­ri­et, men jeg har ikke opp­havs­rett til det. Jeg kan ikke gi sam­tyk­ke til at det gjen­gis i en bok, at det tryk­kes pla­ka­ter, osv. Men jeg kan råde over det eksemp­la­ret jeg eier.

Man kan i vis­se sam­men­hen­ger frem­stil­le ekesmp­lar av bil­der uten å inn­hen­te sam­tyk­ke. Man kan frem­stil­le eksemp­lar til pri­vat bruk, og man kan i noen til­fel­ler gjen­gi bil­der i artik­ler, gjen­gi dem i til­knyt­ning til fore­drag, osv. Dis­se reg­le­ne går jeg ikke nær­me­re inn på, men viser til det jeg tid­li­ge­re har skre­vet om pri­vat kopie­ring og bille­bruk.

I den aktu­el­le saken gjel­der spørs­må­let om man kan stil­le ut bil­der. Man kan, med de unn­tak det er vist til oven­for, ikke uten sam­tyk­ke fra opp­havs­man­nen frem­stil­le eksemp­lar, f.eks. for å stil­le dem ut. Men hvis man eier et bil­de, da blir situa­sjo­nen en annen. Det er to vik­ti­ge avgrens­nin­ger av opp­havs­man­nens ene­rett til å gjø­re et verk til­gjen­ge­lig for all­menn­he­ten når det gjel­der eksemplar.

Hvis ret­ten til gjø­re verk til­gjen­ge­lig for all­menn­he­ten ved at “eksemp­lar av ver­ket frem­bys til salg, utleie eller utlån eller på annen måte spres til all­menn­he­ten” skul­le gjel­de avkor­tet vil­le det ha vært vans­ke­lig å dri­ve bok­hand­ler, plate­bu­tik­ker, biblio­te­ker, antik­va­ria­ter, osv. Da måt­te man ha inn­hen­tet sam­tyk­ke hver gang et verk på nytt gjø­res til­gjen­ge­lig. Der­for har vi bestem­mel­sen i åvl § 19 som sier at hvis “et eksemp­lar av et verk solgt med opp­havs­man­nens sam­tyk­ke, kan eksemp­la­ret spres vide­re blant all­menn­he­ten”. Det er noen modi­fi­ka­sjo­ner, bl.a. at man ikke kan leie ut eksemp­la­ret, som jeg ikke går nær­me­re inn på her.

Den and­re bestem­mel­sen er åvl § 20 som gjel­der vis­ning av eksemp­lar, og som er mest aktu­ell i for­hold til utstil­lin­ger. Bestem­mel­sen lyder:

Er et verk utgitt, eller har opp­havs­man­nen over­dratt eksemp­lar av et kunst­verk eller et foto­gra­fisk verk, kan eksemp­la­re­ne vises offent­lig. Eksemp­lar av offent­lig­gjort kunst­verk og av offent­lig­gjort foto­gra­fisk verk kan vises offent­lig i for­bin­del­se med undervisning.

Et verk er etter åvl § 8 utgitt når “et rime­lig antall eksemp­lar av ver­ket med sam­tyk­ke av opp­havs­man­nen er brakt i han­de­len, eller på annen måte er spredt blant almen­he­ten”. Hva som er et rime­lig antall eksemp­lar vil kun­ne variere. Det behø­ver ikke være mer enn ett eksemp­lar hvis det­te er til­strek­ke­lig for å dek­ke etter­spør­se­len. Orkes­ter­no­ter til et musikk­styk­ke som frem­fø­res langt sjeld­ne­re enn kom­po­nis­ten liker fin­nes kan­skje bare i et eksemp­lar (et sett) som orkest­re­ne kan leie hvis de vil frem­føre ver­ket. Det er da utgitt. Bøker, CDer, DVDer, pla­ka­ter, kunst­trykk osv er utgitt. Hvor­vidt et male­ri som bare fin­nes i et eksemp­lar skal anses for utgitt kan dis­ku­te­res, men det har ingen prak­tisk betydning.

Det and­re alter­na­ti­vet er at et kunst­verk eller foto­gra­fisk verk er over­dratt. En over­dra­gel­se inne­bæ­rer i prak­sis at det er solgt eller gitt bort. Det behø­ver ikke å vært vist offent­lig. Man kan ha besøkt kunst­ne­ren i den­nes ate­li­er, eller det kan være et bil­de laget på bestilling.

Dis­se bil­de­ne kan vises offent­lig, f.eks. på en utstil­ling. Man tren­ger ikke sam­tyk­ke, og hver­ken opp­havs­man­nen eller and­re kan nek­te noen å stil­le ut bil­de­ne. Den som har kjøpt f.eks. noen av Mor­ten Krog­volds bil­der kan stil­le dem ut. Det­te gjel­der også om det er por­tret­ter laget på opp­drag og som ald­ri tid­li­ge­re har vært vist offent­lig. Bil­de­ne er over­dratt og da kan eie­ren vise dem offentlig.

Hvis jeg kjø­per en bok med fot­gra­fi­er laget i påkos­tet høy­kva­li­tets­trykk (eller en bok med dår­lig trykk, et tids­skrift osv), da kan jeg skjæ­re ut bil­de­ne, set­te dem i ram­me og stil­le dem ut. Foto­gra­fen kan mis­li­ke det. Men bil­de­ne er utgitt og da kan ikke foto­gra­fen nek­te meg å gjø­re det.

Som nevnt inn­led­nings­vis vet jeg ikke hvor­dan Nor­dic Light har fått utstil­lings­ek­semp­la­re­ne av de omstrid­te bil­de­ne. NRK gjen­gir bil­de­ne på sine nett­si­der og viser til at de kan gjø­re det­te i med­hold av sin avta­le med bil­led­by­rå­et Scan­pix. Hvis fes­ti­va­len har frem­stilt eksemp­la­rer, f.eks. etter en til­sva­ren­de avta­le med Scan­pix, vil spørs­må­let om hvor­vidt dis­se kan stil­les ut avhen­ge av hva som står i avta­len. Det vil da være et spørs­mål om for hvil­ke for­mål man kan frem­stil­le eksemp­lar. Men har man kjøpt, fått eller lånt eksemp­la­re­ne, da kan de stil­les ut.

Det kan vir­ke som om det her er sub­ti­le gren­ser, og det er det nok. Det er all­tid i grense­land mel­lom det som er til­latt og det som ikke er det at vi møter vans­ke­lig­he­te­ne. Og til de som sier at man må ryd­de opp i det­te, så er det å si at om man end­rer gren­sen vil man som regel ikke opp­nå annet enn å flyt­te pro­ble­me­ne, men løser dem ikke. Men i det­te til­fel­let er hoved­po­en­get er at de eksemp­la­rer man eier kan man vise som man vil. Men man kan ikke uten vide­re frem­stil­le nye eksemp­la­rer. Jeg kan kjø­pe et eksemp­lar av Karl Ove Knaus­gårds “Min kamp”. Jeg kan stil­le det ut om det skul­le være inter­es­sant. Men det at jeg har kjøpt et eksemp­lar gir meg ikke rett til å tryk­ke mitt eget opp­lag av boken. Og skul­le jeg kjø­pe en bok med et av Jon Fos­ses skue­spill gir ikke det meg noen rett til å set­te opp styk­ket på teater.

Print Friendly, PDF & Email