Nødvendige, rimelige og rettferdige køer med sosiale priser?

I desem­ber 2009 skrev jeg inn­leg­get Nor­ge — et land i kø. Jeg ven­der nå til­ba­ke til tema­et etter en dis­ku­sjon på twit­ter med @brumlebass. Jeg er ikke helt sik­ker på hvor det star­tet, men mye har i alle fall kom­met til å dreie seg telfonkø.

Inn­led­nings­vis kan det være greit å min­ne om at ver­den er urett­fer­dig. Con­ti­nue read­ing Nød­ven­di­ge, rime­li­ge og rett­fer­di­ge køer med sosia­le pri­ser?