Politiets sykkelaksjoner

[Inn­legg tryk­ket i Aften 6.05.2010, fore­lø­pig kun til­gjen­ge­lig i papir­ut­ga­ven. Jeg tar også med en len­ke til Leif Knut­sens utmer­ke­de kom­men­tar “Glemt syk­kel­po­li­tikk” i E24.]

Poli­ti­et har hatt bøte­lagt syk­kel­syn­de­re. Greit nok. Syk­lis­ter bør også føl­ge trafikkreglene.

Men syk­lis­te­ne er ikke pro­ble­met. Pro­ble­met er et byråd og en plan­leg­gings­etat som ikke tar syk­kel på alvor. De gjen­nom­fø­rer ikke en gang de syk­kel­ved­tak som bysty­ret har fat­tet. Bilen hel­lig og syk­ke­len et for­styr­ren­de fremmedelement.

20.10. 2008 skrev  Aften at det i Oslo bare var byg­get 5,5 km syk­kel­vei i løpet av de tre fore­gå­en­de åre­ne. I år vil det bare bli byg­get 4,6 km. I 2001 var det 2km syk­kel­vei pr 1000 inn­byg­ge­re, i 2006 var det sun­ket til 1,8 km. Det mang­ler visst­nok bevilg­nin­ger, men først og fremst mang­ler vil­je. Når ansvar­li­ge myn­dig­he­ter sabo­te­rer må syk­lis­te­ne ta seg til ret­te som best de kan.

Myn­dig­he­ter som ikke viser respekt for syk­lis­ter og tar dem på alvor bør ikke bli over­ras­ket over at syk­lis­ter hel­ler ikke bryr seg så mye om myn­dig­he­te­ne. Det er ingen over­ras­kel­se over at syk­lis­te­nes respekt for reg­ler er stør­re i byer hvor det er lagt til ret­te for syk­ling og hvor regel­ver­ket viser respekt for syklister.

Jeg ser fram til at aksjo­ne­ne fort­set­ter. Nå ven­ter jeg politi­ak­sjo­ner mot bilis­ter som ikke tar hen­syn til syk­lis­ter og at Tra­fikk­eta­ten skri­ver ut sto­re geby­rer og tau­er bort biler som er hen­satt på de alt for få syk­kel­vei­er og syk­kel­sti­er som tross alt fin­nes i den­ne byen. Det­te gjel­der selv­føl­ge­lig også bilis­ter som ”skal bare” og dro­sje­ne som har mis­for­stått og tror at syk­kel­sti­en for­bi Ope­ra­en er en drosjeholdeplass.

Print Friendly, PDF & Email