Slanger i kontrakten for gjestene på Paradise Hotel

Man­ge er vil­li­ge til å gjø­re nes­ten hva som helst bare for å kom­me på TV og få sine “15 min­utes of fame”, for eksem­pel stil­ler unge folk opp i Para­di­se Hotel. Det­te utnyt­tes kynisk av pro­duk­sjons­sel­ska­pe­ne. Vert­ska­pet på Para­di­se Hotel er pro­duk­sjons­sel­ska­pet Mastiff og TV3.

Man­ge har fått erfa­re at det er slan­ger i para­di­set, enten man ang­rer offent­lig mens seri­en går (med solid dek­ning av en tab­loid­avis som prø­ver å inn­bil­le sine lese­re at den er en seriøs kul­tur- og debatt­avis), ikke liker å se seg selv dum­me set ut, eller man ang­rer etter­på og vil ha strø­ket det man gjor­de da man var ung og dum (med nye tab­loidopp­slag om hvor dum man var da man var ung).

Jeg har fått til­gang til den kon­trakt som del­ta­ker­ne i årets serie av Para­di­se Hotel må skri­ve under på. Jeg røper vel ingen stor hem­me­lig­het når jeg for­tel­ler at jeg fikk den fra NRK, som øns­ket kom­men­ta­rer til avta­len. I den vrim­ler det av gif­ti­ge slanger.

Con­ti­nue read­ing Slan­ger i kon­trak­ten for gjes­te­ne på Para­di­se Hotel