Byrådet saboterer sykkelveiutbyggingen i Oslo

Dår­lig poli­tikk er ikke det sam­me som å sabo­te­re. Men når det gjel­der det sit­ten­de byrå­det i Oslo er det dess­ver­re dek­ning for å si at byrå­et ikke bare fører en dår­lig poli­tikk, de sabo­te­rer. De gjen­no­fø­rer ikke bysty­rets vedtak.

Det ble ved­tatt en plan for byg­ging av hoved­syk­kel­vei­nett for 20 år siden. Den skul­le vært fer­dig i 1999. Men i 1999 had­de man ikke kom­met len­ger enn til at pla­nen ble behand­let på nytt. Den 21. april 2005 send­te byrå­det ut en presse­mel­ding hvor de sa at Oslo skul­le bli Nor­ges bes­te syk­kel­by. Davæ­ren­de sam­ferd­sels­by­råd Pet N Myh­re ble til og med avbil­det på syk­kel — anta­ge­lig­vis en av meget få gan­ge­ne han vis­te seg med et slikt frem­kost­mid­del (og han sto selv­sagt stil­le, som den poli­tik­ken han repre­sen­ter­te). Peter N Myh­re uttal­te til Aften­pos­ten ca et halvt år tid­li­ge­re, 29.09.2004 at han var “godt for­nøyd med Oslo som syk­kel­by”. Det kan ikke bety annet enn at han ikke syk­let i byen selv. Jeg synes Jan Bøh­ler had­de dek­ning for sine ord da han kal­te Peter N Myh­re for syk­kel­sa­bo­tør.

Con­ti­nue read­ing Byrå­det sabo­te­rer syk­kel­vei­ut­byg­gin­gen i Oslo