Byrådet saboterer sykkelveiutbyggingen i Oslo

Dår­lig poli­tikk er ikke det sam­me som å sabo­te­re. Men når det gjel­der det sit­ten­de byrå­det i Oslo er det dess­ver­re dek­ning for å si at byrå­et ikke bare fører en dår­lig poli­tikk, de sabo­te­rer. De gjen­no­fø­rer ikke bysty­rets vedtak.

Det ble ved­tatt en plan for byg­ging av hoved­syk­kel­vei­nett for 20 år siden. Den skul­le vært fer­dig i 1999. Men i 1999 had­de man ikke kom­met len­ger enn til at pla­nen ble behand­let på nytt. Den 21. april 2005 send­te byrå­det ut en presse­mel­ding hvor de sa at Oslo skul­le bli Nor­ges bes­te syk­kel­by. Davæ­ren­de sam­ferd­sels­by­råd Pet N Myh­re ble til og med avbil­det på syk­kel — anta­ge­lig­vis en av meget få gan­ge­ne han vis­te seg med et slikt frem­kost­mid­del (og han sto selv­sagt stil­le, som den poli­tik­ken han repre­sen­ter­te). Peter N Myh­re uttal­te til Aften­pos­ten ca et halvt år tid­li­ge­re, 29.09.2004 at han var “godt for­nøyd med Oslo som syk­kel­by”. Det kan ikke bety annet enn at han ikke syk­let i byen selv. Jeg synes Jan Bøh­ler had­de dek­ning for sine ord da han kal­te Peter N Myh­re for syk­kel­sa­bo­tør.

Da Peter N Myh­re gikk av og over­lot rat­tet til Jøran Kall­myr trod­de jeg at det måt­te bli bed­re, basert på at det kna­pt kun­ne bli ver­re. Men Jøran Kall­myr synes å være mer opp­tatt av frem­kom­me­lig­het og par­ke­rings­mu­lig­he­ter for biler enn av syk­lis­ter, så noen bed­ring er det vans­ke­lig å få øye på.

Men Peter N Myh­re og Jøran Kall­myr må dele skam­men med sine for­gjen­ge­re. Ser vi på tiden fra syk­kel­pla­nen ble ved­tatt i 1990 har føl­gen­de byrå­der hatt hoved­an­sva­ret for at så lite har skjedd:  Merete John­sen (H 1990–1992), davæ­ren­de byråd for SV, nå parti­sek­re­tær i AP Ray­mond Johan­sen (1992–1995), Steinar Sag­haug (AP 1995–1997), Kari Elias­sen (H 1997–1998),  Merete Ager­bak-Jen­sen (H 1998–2000) og Hil­de Bar­stad (H 2000–2003). SV og AP gjor­de hel­ler ikke stort i den preioden de satt med byrådsmakten.

Av stor­tings­pre­si­dent Dag Ter­je Ander­sens opp­tre­den i Nytt på nytt 07.05.2010 lær­te jeg at det ikke var aksep­ta­belt å beskyl­de noen for løgn, men man kun­ne si at de har en lett­vindt omgang med sann­he­ten. Oslos byråd har en lett­vindt omgang med sann­he­ten når de snak­ker om syk­ler. De har absoulutt null tro­ver­dig­het. Ansvar­lig byråd kan umu­lig ha trodd på det han selv sa da han sa Oslo skul­le bli Nor­ges bes­te syk­kel­by. Når man over­la­ter ansva­ret for sam­ferd­sel til et par­ti som har “nei til bom­pen­ger” som sin fane­sak og som fak­tisk kan mene at det er uak­sep­ta­belt at vei­mid­ler går til syk­kel­til­tak, da bør man ikke bli sær­lig over­ras­ket over at syk­lis­te­ne er ned­prio­ri­tert. Høy­re har selv­føl­ge­lig et stort ansvar for å over­latt det­te poli­tikk­om­rå­det til FrP.

Etter gjel­den­de pla­ner sies det at den skal være fer­dig i 2017. Men Syk­lis­te­nes lands­for­ening har bereg­net at med dagens utbyg­gings­takt vil den ikke være fer­dig før 2027. Jeg tror mer på Syk­lis­te­ne enn på kom­mu­nen i den­ne saken.

Pla­nen er som nevnt 20 år gam­mel, noe den bærer sterkt preg av. Den er ikke på noen måte en god eller ambi­siøs plan ut fra hva man kre­ver i dag. Oslo er ver­stin­gen blant hoved­ste­der og stør­re byer i Euro­pa når det gjel­der (mang­len­de) sat­sing på syk­kel­vei­er. Pla­nen bur­de selv­føl­ge­lig vært revi­dert for len­ge siden og blitt erstat­tet av en langt mer ambi­siøs sat­sing på syk­kel. Men gode pla­ner hjel­per ikke så len­ge det mang­ler vil­je til å gjen­nom­føre dem.

Vi har i Oslo et H/FrP-byråd som ikke har fler­tall i bysty­ret. Hel­dig­vis er ikke de and­re par­ti­ene like bak­stre­vers­ke i den­ne saken som byråds­par­ti­ene Høy­re og FrP, så det hen­der de gjør ved­tak mot byråds­par­ti­enes stem­mer. Med byrå­det har så liten respekt for bysty­ret at man sabo­te­rer sli­ke vedtak.

Da plan for syk­kel­vei ble ved­tatt 21.07.1999 ble føl­gen­de punk­ter ved­tatt enstemmig:

1. Bysty­ret tar ved­lag­te “Plan for hoved­syk­kel­vei­net­tet i Oslo” til orientering.

2. Pla­nen er ret­nings­gi­ven­de for kom­mune­del­pla­ner og reguleringsplaner.”

Run­de og ufor­plik­ten­de for­mu­le­rin­ger, det var alt byråds­par­ti­ene vil­le ved­ta. Mer kon­kre­te og etter sin ord­lyd mer for­plik­ten­de ved­tak, det vil­le ikke byråds­par­ti­ene være med på. Men det­te ble ved­tatt av et fler­tall i bysty­ret, mot byråds­par­ti­enes stemmer:

3. Byrå­det bes for­se­re utbyg­gin­gen av hoved­syk­kel­vei­net­tet i Oslo med utgangs­punkt i eksis­te­ren­de pla­ner og med sik­te på etab­le­ring av et fin­mas­ket syk­kel­vei­nett for alle typer syk­lis­ter i Oslo.

4. Syk­kel­vei­net­tet må ha en stan­dard som til­freds­stil­ler alle kva­li­tets­krav mht. valg av tra­se­er, løs­nin­ger og utfø­rel­se. Utbed­ring av ulyk­kes­punk­ter i til­knyt­ning til eksis­te­ren­de syk­kel­vei­nett må prioriteres.

5. Byrå­det bes leg­ge fram en for­plik­ten­de og tid­fes­tet trinn­vis utbyg­gings­plan av syk­kel­vei­net­tet i Oslo i sam­ar­beid med alle rele­van­te stat­li­ge og kom­mu­na­le etater.

6. Byrå­det bes frem­me sak om sam­men­hen­gen­de grønt­kor­ri­do­rer og turveier/sykkelveier fra mar­ka til sjø­en, her­under Alna­el­ven og Ljanselven.

7. Byrå­det bes frem­me sak om opp­ar­bei­del­se av såkalt “Grønn rute” fra Gro­rud­da­len til Sjø­lyst, hvor etab­le­ring av bru­for­bin­del­se over Akers­el­ven (Jeru­sa­lem bru), samt over spor­om­rå­det på Major­stu­en inn­går som delprosjekter.

8. Byrå­det bes leg­ge frem sak om bed­re til­rette­leg­ging for syk­kel i sentrum.”

Når bysty­ret ved­tar noe som byrå­det ikke liker, da igno­re­rer byrå­det bysty­rets ved­tak — de saboterer.

Kom­muens Hand­lings­plan for syk­kel 2006–2009 er på man­ge måter inter­es­sant les­ning. Den viser for­stå­el­se for utford­rin­ge­ne. I for­bin­del­se med hand­lings­pla­nen ble bl.a. føl­gen­de vedtatt:

Bysty­ret ber byrå­det raskt gjen­nom­føre til­tak som bed­rer syk­lis­te­nes frem­kom­me­lig­het på ste­der der bort­fall av syk­kel­vei rett før rund­kjø­rin­ger og vei­kryss i dag ska­per far­li­ge for­hold for syklister.”

2009 er his­to­rie. Så det som er ved­tatt gjen­nom­ført skul­le vært gjort nå. Men Oslo er fort­satt full av de skri­ken­de eksemp­le­ne på at biler all­tid prio­ri­te­res foran syk­lis­ter. Foran kryss for­svin­ner syk­kel­sti­en for å gi plass til en eks­tra kjøre­fil for bile­ne. Der sykk­le­sti­en trengs mest må den vike for bilen. Her er det ikke et spørs­mål om pen­ger. Det er bare spørs­mål om å male nye stri­per i vei­en. (I Frank­ri­ke har jeg sett en rek­ke eksemp­ler på at man har fjer­net sli­ke kjøre­fi­ler for å få plass til syk­kel­sti­er. Det ser ikke spe­si­elt vans­ke­lig ut.) Så som på så alt for man­ge områ­der mang­ler det ikke pen­ger, det mang­ler bare vil­je hos byrådet.

Sta­tus, eva­lu­e­ring og vide­re arbeid” med “Prin­sipplan for gate­bru­ken i Oslo sen­trum” ble behand­let i bysty­ret 23. april 2008. Alle som har for­søkt å syk­le gjen­nom sen­trum vet at det er et gans­ke kre­ven­de pro­sjekt. Det ble gjort føl­gen­de enstem­mi­ge vedtak:

Det etab­le­res egne sam­men­hen­gen­de skil­te­de syk­kel­trasé­er gjen­nom sen­trum, både i nord/­sør-ret­ning og øst/vest-ret­ning for å føl­ge opp inten­sjo­ne­ne i hoved­syk­kel­vei­nett­pla­nen. Syk­kel­trasé­ene skal ikke blan­des med øvrig tra­fikk. Det etab­le­res tyde­li­ge trasé­er for alle tra­fi­kant­grup­per i de sam­me gate­lø­pe­ne slik at syk­kel­felt, gang­felt, kol­lek­tiv­felt og bil­tra­fikk­årer tyde­lig skil­les fra hverandre.”

Det vars­let noe nytt at også byråds­par­ti­ene var med på et slikt ved­tak. Det er litt and­re toner enn det davæ­ren­de sam­ferd­sels­by­råd Peter N Myh­re uttal­te til Aften­pos­ten 29. sep­tem­ber 2004 om til­rette­leg­ging for syk­ler i sen­trum, alt­så omtrent et halvt år før han pro­kla­mer­te at Oslo skul­le bli Nor­ges bes­te sykkelby:

Vi sat­ser på blan­det tra­fikk, og mer­ker ikke opp for­di det er såpass lite plass. Man får bare fin­ne seg til ret­te som best man kan, sier Myhre.”

Men når bysty­ret begyn­te å bli mer kon­kret i for­hold til gate­bruks­pla­nen, da stem­te byårds­par­ti­ene Høy­re og FrP mot. Byråds­par­ti­ene fore­trek­ker de run­de og ufor­plik­ten­de for­mu­le­rin­ger når det gjeld­re syk­kel. Så det­te ble ved­tatt mot byråds­par­ti­enes stemmer:

Føl­gen­de hoved­trasé­er for syk­kel i nord/­sør- og øst/vest-ret­ning vur­de­res særskilt:
— I øst/vest-ret­ning vur­de­res egen sam­men­hen­gen­de syk­kel­tra­sé for strek­nin­gen Wer­ge­lands­vei­en – Kris­ti­an IVs gate – Gren­sen – Kirkeristen.
— I nord/­sør-ret­ning vur­de­res egen sam­men­hen­gen­de syk­kel­tra­sé for strek­nin­gen Anker­brua – Torg­gata – Kirkegata.

Syk­kel­vei­en i Råd­hus­gata skal forlenges/fullføres fram til Rådhusplassen.

Syk­kel­vei­en øst­fra som nå ender på Lil­le­tor­get må for­len­ges slik at den knyt­tes sam­men med syk­kel­vei­en i Råd­hus­gata. Byrå­det ori­en­te­rer Sam­ferd­sels- og miljø­ko­mi­te­en om hvor­dan det­te gjen­nom­fø­res, for­trinns­vis før eller sam­ti­dig med at Jern­bane­tor­get kol­lek­tiv­knute­punkt blir tatt i bruk.”

Peter N Myh­res påstand om at de er for trangt i sen­trum er selv­føl­ge­lig rent vrøvl. Det mang­ler ikke plass, det man­ger bare vil­je fra byens poli­tis­ke ledel­se. Når byråds­par­ti­ene prio­ri­te­rer gate­par­ke­ring på beg­ge sider av vei­en i sen­trum frem­for syk­kel, da blir det vans­ke­lig å fin­ne plass. For byråds­par­ti­ene er bilen hel­lig, og det kan bare gis plass til syk­lis­ter hvis det ikke går på bekost­ning av de hel­li­ge bile­ne. Da skjer det selv­føl­ge­lig ikke noe.

I and­re byer fjer­ner man par­ke­rings­plas­ser for å gi plass til syk­lis­ter. I Oslo fjer­ner man hel­ler syk­kel­sti­er for å gi plass til par­ke­ring, slik man har gjort i Ste­ners­gt bak Oslo Spekt­rum. Så vidt jeg vet har det­te skjedd uten at den­ne plan­end­rin­gen har vært behand­let poli­tisk. Jeg har sendt en hen­ven­del­se til Sam­ferd­sels­eta­ten med spørs­mål om hva som har skjedd og grunn­la­get for det­te. Men den eta­ten sva­rer ikke på spørs­mål om syk­kel. Og par­ke­ring er uan­sett vik­ti­ge­re enn syk­lis­ter for byens ledel­se, også i gater regu­lert for sykkel.

Hvis det skal være håp at Oslo noen gang skal bli en syk­kel­by kan ikke det syk­kel­fi­ent­li­ge bil­par­ti­et FrP har ansva­ret for sam­ferd­sel (og mijø!). Det er valg høs­ten 2011. Da gis førs­te mulig­het til tril­le FrP ut av byrådet.

Print Friendly, PDF & Email