Pirater drifter pirater

Pirat­par­ti­et vil drif­te Pirate Bay etter at en tysk rett påla deres tid­li­ge­re nett­le­ve­ran­dør å sten­ge Pirate Bay ute.

Pirate Bays virk­som­het er kjent ulov­lig ved en dom i Stock­holms tings­rätt. Dom­men er anket, og føl­ge­lig ikke retts­kraf­tig. Sam­ti­dig må det pre­si­se­res at det er fire av per­sone­ne bak Pirate Bay som er dømt, ikke selve virk­som­he­ten. Min vur­de­ring er at det ikke er sær­lig tvil­somt at virk­som­he­ten er ulov­lig. Det som kan dis­ku­te­res er om de fire per­sone­ne har en til­strek­ke­lig til­knyt­ning og har utvist den nød­ven­di­ge per­son­li­ge skyld til at de kan hol­des straf­fe- og erstat­nings­retts­lig ansvar­lig for den ulov­li­ge virk­som­he­ten. Så om de fire per­sone­ne skul­le bli fri­kjent i en høy­ere retts­in­stans (noe jeg tvi­ler på at vil skje), så betyr ikke det nød­ven­dig­vis at selve virk­som­he­ten anses for lovlig.

Den som drif­ter en tje­nes­te i form av å stil­le til dis­po­si­sjon den nød­ven­di­ge nød­ven­di­ge infra­struk­tur med­vir­ker til den tje­nes­ten de drif­ter. Dome­ne­shop med­vir­ker på den­ne måten til det jeg pre­sen­te­rer på mitt nett­sted, inklu­dert den­ne blog­gen. Men at de med­vir­ker ved å mulig­gjø­re mine nett­skri­ve­ri­er, så betyr ikke det nød­ven­dig­vis at de også er med­an­svar­lig for det jeg måt­te fin­ne på å gjø­re til­gjen­ge­lig på mitt nett­sted. For at den som bidrar med drifts­tje­nes­ter skal kun­ne bli med­an­svar­lig må det være et viss nær­het mel­lom hoved­hand­ling og med­virk­nings­hand­ling, og med­vir­ke­ren må utvi­se sub­jek­tiv skyld.

Dome­ne­shop har ingen plikt til å føl­ge med på hva jeg pub­li­se­rer på mitt nett­sted, like lite som et tryk­ke­ri har noen plikt til å lese bøke­ne får de tryk­ker dem. Men hvis de vet og bevisst vel­ger å med­vir­ke, da vil van­lig­vis alle vil­kår for med­virk­nings­an­svar van­lig­vis være oppfyllt.

Når Pirat­par­ti­et gjør et bevisst valg og drif­ter Pirate Bay, da vil de med­vir­ke og være med­an­svar­lig i ulov­lig til­gjenge­lig­gjø­ring på sam­me måte som fol­ke­ne bak Pirate Bay. Og skul­le fol­ke­ne bak Pirate Bay bli fri­kjent for­di man ikke fin­ner til­strek­ke­lig bevis for deres til­knyt­ning og/eller sub­jek­ti­ve skyld, så kan det ikke være sær­lig tvil om det­te når det gjel­der Pirat­par­ti­ets medvirkning.

Det er hel­ler ikke noe i vei­en for at man gir pålegg om å stan­se en ulov­lig virk­som­het, selv om de som dri­ver den ikke selv kan hol­des straf­fe- eller erstat­nings­retts­lig ansvar­lig. Fra det øye­blikk man har ned­lagt et gyl­dig for­bud vil de som dri­ver tje­nes­ten kun­ne hol­des ansvar­lig for ikke å etter­leve for­bu­det, uav­hen­gig av ansvar før for­bu­dets­ved­ta­ket ble truf­fet. Tele­nor-Pirate­Bay kjen­nel­sen vis­te at vi i Nor­ge mang­ler en klar hjem­mel for å tref­fe et slikt ved­tak for så vidt gjel­der å blok­ke­re til­gang til tje­nes­ter som Pirate­Bay. Men saken vis­te også at Nor­ge ikke har imple­men­tert INFO­SOC-direk­ti­vet art 8.3 kor­rekt når det­te mang­ler. Hvor­dan situa­sjo­nen er i Sve­ri­ge akku­rat på det­te punk­tet, vet jeg ikke.

Pirat­par­ti­et argu­men­te­rer med per­son­vern og ytrings­fri­het. Jeg er ikke i stand til å se at det å gjø­re til­gjen­ge­lig and­res opp­havs­retts­li­ge ver­ne­de mate­ria­le har noe å gjø­re med per­son­vern. Å hjel­pe de som dri­ver ulov­lig vir­som­het med å skju­le sine spor er i bes­te fall en gans­ke spe­si­ell ver­sjon av per­son­vern. Den som for­sø­ker å argu­men­te­re med per­son­vern til støt­te for at skatte­sny­te­re og penge­vas­ke­re skal kun­ne skju­le sine spor har nok ingen sjan­se til å vin­ne fram med det­te. Å gjø­re til­gjen­ge­lig and­res musikk slik at de som øns­ker til­gang til den slip­per å beta­le har ikke mer med ytrings­fri­het å gjø­re enn om noen skul­le stje­le bøker for å dele dem ut gratis.

Ytrings­fri­het og kunst­ne­risk fri­het er vik­tig i for­hold til deri­va­ti­ve verk med remix og mash-ups. Men å gjø­re til­gjen­ge­lig and­res verk uten noe eget bidrag, da er ytrings­fri­het ikke rele­vant. Å bru­ke ytrings­fri­hets­ar­gu­men­ta­sjon i for­hold til fil­de­ling er en avspo­ring i for­hold til den langt vik­ti­ge­re dis­ku­sjo­nen om bruk av eksis­te­ren­de verk til å kun­ne ska­pe noe nytt.

At dom­men i PB-saken ikke er retts­kraf­tig har ingen betyd­ning for Pirat­par­ti­ets even­tu­el­le ansvar. De vil uan­sett være ansvar­lig for det de gjør, her­under med­virk­ning til ulov­lig til­gjenge­lig­gjø­ring av and­res verk.

Det skal visst­nok være slik at Pirat­par­ti­et bare skal drif­te en del av virk­som­he­ten, en del som de selv påstår er lov­lig, mens res­ten drif­tes på annet (og hem­me­lig) sted. Man­ge har en naiv tro på hvor­dan man kan slip­pe unne ved å leg­ge deler av tje­nes­ten i et annet land. En norsk penge­vas­ker slip­per selv­føl­ge­lig ikke unna ansvar bare ved å plas­se­re vik­ti­ge deler av penge­vaske­ma­ski­nen uten­for Nor­ge. Til­sva­ren­de vil man nok ikke slip­pe unna ansvar for med­virk­ning til opp­havs­retts­kren­kel­ser bare ved å sør­ge for at noen av kren­kel­ses­hand­lin­ge­ne skjer uten­for Nor­ge (eller Sverige).

Pirat­par­ti­et argu­men­te­rer med at man ikke kan sten­ge for­bin­del­sen til deres nett­sted for­di det­te vil være sen­sur av et poli­tisk par­ti. Men det­te vil ikke være noe stort pro­blem. Man kan påleg­ge Pirat­par­ti­et å stan­se den virk­som­he­ten som går ut på å drif­te Pirate­Bay, uten at man behø­ver å stan­se den øvri­ge virk­som­he­ten. Hvis Pirat­par­ti­et skul­le vel­ge å ikke etter­kom­me et slikt pålegg så fin­nes det vel også i Sve­ri­ge and­re sank­sjo­ner enn å sten­ge hele nett­virk­som­he­ten. I Nor­ge fikk Rød Ung­dom en fore­taks­straff i form av en bot på 30.000 NOK da de gjor­de skole­bø­ker til­gjen­ge­lig på nett. Van­li­ge bøter, erstat­ning og even­tu­elt løpen­de tvangs­mulkt så len­ge ulov­lig virk­som­het fort­set­ter bør kun­ne være aktu­elt i en sak som den­ne også.

De som dri­ver eller for­sva­rer tje­nes­ter som Pirate­Bay sam­men­lig­ner gjer­ne sin virk­som­het med søke­tje­nes­ter som Goog­le. Men det­te er basert på mang­len­de for­stå­el­se av hva som har betyd­ning for skil­le mel­lom lov­lig og ulov­lig virk­som­het. Det omset­tes tyve­gods via en annonse­tje­nes­te som finn.no. Den er ikke opp­ret­tet for omset­ning av tyve­gods. Men det er en uunn­gåe­lig bief­fekt, akku­rat som det er umu­lig å hind­re omset­ning av tyve­gods på brukt­mar­ke­der, i brukt­bu­tik­ker, osv. Men man for­byr ikke brukt­han­del og annon­ser på nett og papir av den grunn, og de som dri­ver finn.no risi­ke­rer nok ikke noen til­ta­le for hele­ri. Man aksep­te­rer at det er en sam­funns­nyt­tig virk­som­het som har noen uhel­di­ge side­ef­fek­ter, akku­rat som vi aksep­te­rer trans­port selv om det med­fø­rer trafikkulykker.

Den som dri­ver slik virk­som­het må selv­føl­ge­lig for­sø­ke å begren­se de uøns­ke­de effek­te­ne. Hvis man lager en annonse­tje­nes­te som er sær­lig til­rette­lagt for omset­ning av tyve­gods, med til­hø­ren­de tje­nes­te for å gjø­re det vans­ke­lig å spo­re trans­ak­sjo­ne­ne og penge­strøm­me­ne, og sen­der flå­se­te svar til de som påpe­ker at det de har blitt fra­stjå­let er solgt via tje­nes­ten, da er nok en til­ta­le for hele­ri langt mer nær­lig­gen­de. Det er der­for Pirate­Bay blir dømt, mens det ikke rei­ses til­ta­le mot Goog­le.

For Pirat­par­ti­et synes saken å være en kjær­kom­men mulig­het for et PR-stunt før val­get i Sve­ri­ge. Hvis jeg had­de repre­sen­tert ret­tig­hetha­ve­re vil­le jeg ikke ha hjul­pet Pirat­par­ti­ets valg­kamp. Så jeg vil­le ikke ha gjort med det­te før etter valget.

Print Friendly, PDF & Email