Norske forbrukere betaler for ostedumping

For noen dager siden skrev jeg et inn­legg om “Er fisk mat?”, om den løgn­ak­ti­ge reto­rik­ken om at norsk land­bruk må opp­rett­hol­des for å sik­re norsk mat­for­sy­ning. Jeg vur­der­te å ta med et avsnitt om sub­si­di­ert eks­port av Jarls­berg­ost, men drop­pet det for­di jeg ikke vil­le bru­ke tid på å lete fram fak­ta. Nå har Aften­pos­ten tatt den job­ben og pre­sen­te­rer det­te i artik­ke­len “Melke­drik­ke­re beta­ler for Tine-eks­port”:

For hver liter melk du kjø­per i butik­ken, går 39 øre til støt­te av eks­port av Jarls­berg-ost. Årsa­ken til det­te, er at det pro­du­se­res for mye melk i Nor­ge. 10 pro­sent av all melk vi pro­du­se­rer går til Jarls­berg-pro­duk­sjon. 60 pro­sent av den­ne osten eksporteres.”

Eks­ports­ub­si­die­ne utgjør 13,70 kr pr kg ost. Jeg vil tro at den­ne osten er dob­belt­sub­si­di­ert ved at melke­bøn­de­ne får land­bruks­støt­te for å pro­du­se­re for mye melk, og at man på top­pen av det­te får sub­si­di­er gjen­nom “pris­ut­jev­nin­gen” for å eks­por­te­re osten. Over­pro­duk­sjon av melk kos­ter 700 mill pr år skri­ver Dagens Nærings­liv, med refe­ran­se til Ivar Gaas­land.

Con­ti­nue read­ing Nors­ke for­bru­ke­re beta­ler for oste­dum­ping