Ingen plass for sykler i fremtidens Oslo?

Plan og byg­nings­eta­ten har sendt infor­ma­sjons­avi­sen byb­likk — mote­rik­tig skre­vet med liten for­bok­stav i nav­net — til alle hus­stan­der i Oslo. Den fin­nes også på nett. Den for­tel­ler om visjo­ne­ne for frem­ti­dens Oslo. Jeg leter etter syk­ler i den­ne frem­tids­vi­sjo­nen. Men jeg fin­ner ikke en enes­te. Så vidt jeg kan se er ikke ordet syk­kel nevnt en enes­te gang, og alle illust­ra­sjons­bil­de­ne er helt fri for sykler.

Jeg er ikke av de som gir meg med en gang. Så jeg gikk inn på Plan og byg­nings­eta­tens nett­si­der og fant bl.a. len­ker til ved­tat­te pla­ner. Et av kar­te­ne heter Trans­port­byen. Men hel­ler ikke her nev­nes syk­ler. På Plan­kart for den blå­grøn­ne struk­tu­ren i Oslos bygge­sone, plan­kart ind­re Oslo er det mer­ket av noen tur­drag og and­re vik­ti­ge gang­for­bin­del­ser. Men det fin­nes ikke noe om syk­ler eller sykkelveier.

Con­ti­nue read­ing Ingen plass for syk­ler i frem­ti­dens Oslo?