Ingen plass for sykler i fremtidens Oslo?

Plan og bygningsetaten har sendt informasjonsavisen byblikk — moteriktig skrevet med liten forbokstav i navnet — til alle husstander i Oslo. Den finnes også på nett. Den forteller om visjonene for fremtidens Oslo. Jeg leter etter sykler i denne fremtidsvisjonen. Men jeg finner ikke en eneste. Så vidt jeg kan se er ikke ordet sykkel nevnt en eneste gang, og alle illustrasjonsbildene er helt fri for sykler.

Jeg er ikke av de som gir meg med en gang. Så jeg gikk inn på Plan og bygningsetatens nettsider og fant bl.a. lenker til vedtatte planer. Et av kartene heter Transportbyen. Men heller ikke her nevnes sykler. På Plankart for den blågrønne strukturen i Oslos byggesone, plankart indre Oslo er det merket av noen turdrag og andre viktige gangforbindelser. Men det finnes ikke noe om sykler eller sykkelveier.

I dokumentet med den opplysende tittel Temakart T4, som er en del av forslag til kommunedelplan for byutvikling og bevaring i indre Oslo 2009-2025, finner man faktisk kategorien Fortau, gang- og sykkelvei. Men mens områdene for Kjørevei og parkering selvfølgelig består av sammenhengende linjer i et ganske tett mønster, er Fortau, gang- og sykkelvei en usammenhengende småstykker så man skulle tro at kartsymbolet er ment å være en stiplet linje — noe det ikke er.

Jeg vet at det finnes andre plandokumenter for bl.a. sykkel, f.eks. en 20 år gammel plan for et hovedsykkelveinett som skulle vært realisert innen 1999, men som stadig er utstatt. Med dagens utbyggingstakt vil en gammel og gammeldags plan for sykkelveier være realisert i 2027, 37 år etter at den ble vedtatt.

Men uansett andre planer, bør ikke de som lager planer for hvordan et fremtidig Oslo skal se ut også se på sykkelveier som en viktig del av disse planene? Er oppdelingen, eller pulveriseringen om man vil, av ansvaret mellom ulike etater som synes å sitte rygg mot rygg noe av årsaken til at situasjonen er så begredelig som den er?

I følge byblikk har man vedtatt et mål om 60-100.000 nye arbeidsplasser og 60.000 nye boliger i Oslo før 2025. Minst halvparten av dette skal komme i indre by. Skal man realisere noe slikt må man innse at sykkel er et viktig transportmiddel. Da nytter det ikke med en tafatt plan for sykkeveier som med dagens utbyggingstakt vil være ferdig to år etter denne forventede økningen i boliger og arbeidsplasser, og som heller ikke var særlig ambisiøs da den ble vedtatt for 20 år siden.