Ingen plass for sykler i fremtidens Oslo?

Plan og byg­nings­eta­ten har sendt infor­ma­sjons­avi­sen byb­likk — mote­rik­tig skre­vet med liten for­bok­stav i nav­net — til alle hus­stan­der i Oslo. Den fin­nes også på nett. Den for­tel­ler om visjo­ne­ne for frem­ti­dens Oslo. Jeg leter etter syk­ler i den­ne frem­tids­vi­sjo­nen. Men jeg fin­ner ikke en enes­te. Så vidt jeg kan se er ikke ordet syk­kel nevnt en enes­te gang, og alle illust­ra­sjons­bil­de­ne er helt fri for sykler.

Jeg er ikke av de som gir meg med en gang. Så jeg gikk inn på Plan og byg­nings­eta­tens nett­si­der og fant bl.a. len­ker til ved­tat­te pla­ner. Et av kar­te­ne heter Trans­port­byen. Men hel­ler ikke her nev­nes syk­ler. På Plan­kart for den blå­grøn­ne struk­tu­ren i Oslos bygge­sone, plan­kart ind­re Oslo er det mer­ket av noen tur­drag og and­re vik­ti­ge gang­for­bin­del­ser. Men det fin­nes ikke noe om syk­ler eller sykkelveier.

I doku­men­tet med den opp­ly­sen­de tit­tel Tema­kart T4, som er en del av for­slag til kom­mune­del­plan for byut­vik­ling og beva­ring i ind­re Oslo 2009–2025, fin­ner man fak­tisk kate­go­ri­en For­tau, gang- og syk­kel­vei. Men mens områ­de­ne for Kjøre­vei og par­ke­ring selv­føl­ge­lig består av sam­men­hen­gen­de lin­jer i et gans­ke tett møns­ter, er For­tau, gang- og syk­kel­vei en usam­men­hen­gen­de små­styk­ker så man skul­le tro at kart­sym­bo­let er ment å være en stip­let lin­je — noe det ikke er.

Jeg vet at det fin­nes and­re plan­do­ku­men­ter for bl.a. syk­kel, f.eks. en 20 år gam­mel plan for et hoved­syk­kel­vei­nett som skul­le vært rea­li­sert innen 1999, men som sta­dig er utstatt. Med dagens utbyg­gings­takt vil en gam­mel og gam­mel­dags plan for syk­kel­vei­er være rea­li­sert i 2027, 37 år etter at den ble vedtatt.

Men uan­sett and­re pla­ner, bør ikke de som lager pla­ner for hvor­dan et frem­ti­dig Oslo skal se ut også se på syk­kel­vei­er som en vik­tig del av dis­se pla­ne­ne? Er opp­de­lin­gen, eller pulve­ri­se­rin­gen om man vil, av ansva­ret mel­lom uli­ke eta­ter som synes å sit­te rygg mot rygg noe av årsa­ken til at situa­sjo­nen er så begre­de­lig som den er?

I føl­ge byb­likk har man ved­tatt et mål om 60–100.000 nye arbeids­plas­ser og 60.000 nye boli­ger i Oslo før 2025. Minst halv­par­ten av det­te skal kom­me i ind­re by. Skal man rea­li­se­re noe slikt må man inn­se at syk­kel er et vik­tig trans­port­mid­del. Da nyt­ter det ikke med en tafatt plan for sykke­vei­er som med dagens utbyg­gings­takt vil være fer­dig to år etter den­ne for­ven­te­de øknin­gen i boli­ger og arbeids­plas­ser, og som hel­ler ikke var sær­lig ambi­siøs da den ble ved­tatt for 20 år siden.

Print Friendly, PDF & Email