Sykling i marka

Aften­pos­ten brin­ger i dag en skrem­men­de his­to­rie. Noen hen­syns­løse gær­nin­ger had­de spent en kjet­ting over trasé­en der det skul­le arran­ge­res et sykk­le­ritt. Had­de ikke sabo­ta­sjen blitt opp­da­get i tide kun­ne det har gått rik­tig galt.

Artik­ke­len min­ner oss om at det ikke bare er bilis­ter som vil syk­lis­ter til livs. Den avslut­tes slik:

Debat­te­ne om syk­lis­ter i Mar­ka har pågått i åre­vis. For noen år til­ba­ke fore­slo Fri­lufts­eta­ten å for­by syk­ling på sti­er i Mar­ka. Ski­for­enin­gen, Den Nors­ke Turist­for­ening, Oslo Idretts­krets og and­re orga­ni­sa­sjo­ner øns­ket ter­reng­syk­lis­te­ne ut av sko­gen. For­sla­get før­te til en vold­som debatt i medie­ne. For­la­get ble ned­stemt av byrådet.”

Con­ti­nue read­ing Syk­ling i mar­ka

Universitetenes bokstavkarakterer — en arbeidsulykke

[Det­te er en gam­mel kom­men­tar som jeg hen­ter fram som en kom­men­tar til Aften­pos­tens artik­kel “Nor­ge for snil­le med karak­te­re­ne” 27. mai 2010. Jeg vet dess­ver­re ikke når den­ne kom­men­ta­ren opp­rin­ne­lig ble skre­vet. Filen jeg har hen­tet det­te fra er fra sep­tem­ber 2006, men det er nok et tids­punkt da jeg end­ret pub­li­se­rings­sys­tem og der­med end­ret file­ne, ikke da den ble skre­vet. Jeg kom­men­ter­te det­te i en annen artik­kel i Uni­ver­si­tas i 2002, så anta­ge­lig­vis er den­ne kom­men­ta­ren fra den sam­me tiden. Den gjen­gis uten endringer.]

Inn­fø­ring av bok­stav­ka­rak­te­rer ved uni­ver­si­te­te­ne var dår­lig for­be­redt, var basert på en mis­for­stå­el­se og har en rek­ke uhel­di­ge kon­se­kven­ser. Og en ulyk­ke kom­mer som kjent ikke ale­ne — nå skal vi utset­tes for Gauss også.

Begrun­nel­sen for at våre poli­ti­ke­re bestem­te at uni­ver­si­te­ter og høy­sko­ler skul­le inn­føre en ny karak­ter­ska­la, var at det er en euro­pe­isk karak­ter­ska­la. Bok­stav­ka­rak­te­rer skal være et ledd i har­mo­ni­se­ring av høy­ere utdan­ning i Euro­pa. Men det­te er basert på en mis­for­stå­el­se. Det fin­nes ingen euro­pe­isk karak­ter­ska­la, og det fore­lig­ger ingen pla­ner om å inn­føre det­te — med mind­re det eksis­te­rer hem­me­li­ge doku­men­ter som sier noe annet enn de doku­men­te­ne som er offent­lig til­gjen­ge­lig. Så når våre poli­ti­ke­re har ved­tatt det­te i den tro at det er et ledd i en euro­pe­isk har­mo­ni­se­ring, så skyl­des det­te at noen byrå­kra­ter ikke har lest de grunn­leg­gen­de doku­men­ter godt nok.

Con­ti­nue read­ing Uni­ver­si­te­te­nes bok­stav­ka­rak­te­rer — en arbeids­ulyk­ke