Sykling i marka

Aften­pos­ten brin­ger i dag en skrem­men­de his­to­rie. Noen hen­syns­løse gær­nin­ger had­de spent en kjet­ting over trasé­en der det skul­le arran­ge­res et sykk­le­ritt. Had­de ikke sabo­ta­sjen blitt opp­da­get i tide kun­ne det har gått rik­tig galt.

Artik­ke­len min­ner oss om at det ikke bare er bilis­ter som vil syk­lis­ter til livs. Den avslut­tes slik:

Debat­te­ne om syk­lis­ter i Mar­ka har pågått i åre­vis. For noen år til­ba­ke fore­slo Fri­lufts­eta­ten å for­by syk­ling på sti­er i Mar­ka. Ski­for­enin­gen, Den Nors­ke Turist­for­ening, Oslo Idretts­krets og and­re orga­ni­sa­sjo­ner øns­ket ter­reng­syk­lis­te­ne ut av sko­gen. For­sla­get før­te til en vold­som debatt i medie­ne. For­la­get ble ned­stemt av byrådet.”

Hel­dig­vis tok byrå­det til vet­tet. Men det er slikt som min­ner en om at jeg ikke vil være med­lem av orga­ni­sa­sjo­ner som Ski­for­enin­gen, Den Nors­ke Turist­for­ening eller Oslo Idretts­krets, om de ikke klart tar avstand fra sine tid­li­ge­re syk­kel­fi­ent­li­ge standpunkter.

Syk­lis­ter skal selv­føl­ge­lig ta hen­syn til and­re som fer­des i de sam­me områ­de­ne — akku­rat som de and­re som fer­des der må ta hen­syn til and­re, også til syklister.

Sto­re ego­er som mener at alle and­re må flyt­te seg for å gi plass til MEG er en pest og en pla­ge. Det gjel­der enten de raser av går­de på ski eller syk­kel så fami­li­er og små barn må red­de seg unna som best de kan, eller man møter dem i sine (ofte dyre) biler. Kan­skje er det de sam­me som pla­ger and­re med sin tre­ning til Birken, enten det er som­mer eller vinter.

Jeg har ofte und­ret meg over hvor­for folk som går i mar­ka abso­lutt skal vel­ge de bes­te syk­kel­vei­ene. Man kan vel­ge mel­lom man­ge sti­er og vei­er hvis man skal fra Sogns­vann til Ulle­vål­se­ter. Like­vel vel­ger de aller fles­te den bre­des­te vei­en, alt­så den som også er best egnet for syk­ling. Syk­lis­ter som også vel­ger den­ne vei­en må selv­føl­ge­lig ta hen­syn til at den er full av tur­gå­ere. Men fot­folk som vel­ger den sam­me vei­en har ingen grunn til å kla­ge over at de også møter syk­lis­ter på sli­ke vei­er og må ta hen­syn til syk­lis­ter. Går man fem i bred­den slik at man sper­rer hele vei­en får man fin­ne seg i at syk­lis­ter plin­ger på dem og/eller pres­ser seg forbi.

Men når syk­lis­ter vel­ger å syk­le på gang­vei­en langs van­net ved Sogns­vann selv om det står skil­tet at syk­ling ikke er til­latt, de for­tje­ner selv­føl­ge­lig tyde­li­ge mel­din­ger om at der har de ikke noe å gjøre.

Idretts­kon­kur­ran­ser er stort sett til sje­nan­se for de som på en eller annen måte ikke er involvert. Det­te gjel­der enten man sten­ger folk i byen inne for­di det er Hol­men­koll­sta­fett, man sten­ger ski­løy­per for å arran­ge­re lang­renn eller man sje­ne­res av støy­en­de fot­ball­fans. Men slikt må vi fin­ne oss i innen­for rime­lig­he­tens gren­ser. Det er ikke mer sje­ne­ren­de at det arran­ge­res syk­kel­ritt enn et skirenn.

Jeg er mer skep­tisk til syk­ling på sti­er. Også her må utgangs­punk­tet være at alle må ta hen­syn til hver­and­re. Men uten at jeg kan påbe­ro­pe meg noen sak­kyn­dig­het på områ­det, så er mitt inn­trykk av at syk­ling sli­ter vel­dig hardt på sti­ene, sær­lig når bak­ken er våt. Jeg har sett en del alt for tyde­li­ge syk­kel­spor sli­ke ste­der. Men det som er skian­legg om vin­te­ren bør vel kun­ne fun­ge­re som sykkel­an­legg om som­mer­en for de som har trang til villmannsykling?

Sykkelruter i Osloområdet

Det står mye i den­ne blog­gen om mang­len­de til­rette­leg­ging for syk­ling i Oslo, og det kom­mer jeg til å fort­set­te å skri­ve om.  Den tid­li­ge­re lede­ren for Syk­kel­pro­sjek­tet i Oslo, Erik Øimoen, sa omtrent det­te etter et med­lems­møte i Syk­lis­te­nes lands­for­ening, Oslo: “Dere skrem­mer folk fra å syk­le i Oslo når dere bare frem­he­ver det neg­a­ti­ve. Fin­nes det ikke noe posi­tivt å si om å syk­le i Oslo?” Han had­de et poeng. Her beskri­ver jeg syk­kel­ru­ter som stort sett er greie å syk­le. Noen er rik­tig fine, men det er også noen som jeg adva­rer mot å bru­ke.

Hovedsykkelruter

Det­te er syk­kel­ru­ter for den som bru­ker syk­ke­len til trans­port, f.eks. jobb­rei­ser, om som vil så fort og effek­tivt fram på syk­ke­len som mulig. 

Sentrum — Oslo innenfor Ring 2

Til tross for at det er i de sen­trums­nære byde­le­ne folk syk­ler mest, er det der til­rette­leg­gin­gen for syk­ling er dår­ligst. Det var bevisst poli­tikk fra tid­li­ge­re FrP-byrå­der å ikke leg­ge til ret­te for syk­ling i sen­trum.  Så her blir det for det mes­te et spørs­mål om å fin­ne ruter for i best mulig grad å unn­gå pro­ble­me­ne. Noen av de fore­slåt­te rute­ne går også uten­for Ring 2, men ingen går uten­for Ring 3. 

Turveier og veier for å unngå biltrafikk

Oslo er en fan­tas­tisk by for de som vil syk­le på tur, i alle fall hvis det å syk­le på tur vil si å syk­le i skog og mark. Vel­ger man den mer kon­ti­nen­ta­le vari­an­ten av syk­kel­tur, hvor man syk­ler langs lande­vei­en på en lande­veisyk­kel, da er ver­ken Nor­ge eller Oslo sær­lig bra. Til det er det alt for man­ge bilis­ter som ikke respek­te­rer syk­lis­te­nes selv­føl­ge­li­ge rett til å bru­ke vei­en. Jeg beskri­ver ikke noen syk­kel­ru­ter i Mar­ka. For syk­kel­ru­ter (og ski­løy­per) i Mar­ka anbe­fa­ler jeg Ski­for­enin­gens mar­ka­data­base. Hvis du bru­ker Mar­ka, enten om som­mer­en eller vin­te­ren, så meld deg inn i Ski­for­enin­gen. De gjør en stor inn­sats for marka­bru­ker­ne. Men jeg har tatt med noen syk­kel­ru­ter for å kom­me til Mar­ka. Fle­re ste­der i Oslo er det slik at man kan kom­me helt fra sen­trum og ut i Mar­ka nes­ten uten å syk­le på vei med bil­tra­fikk. Og det er “grøn­ne ruter” som det er fint å vel­ge om man er mer opp­tatt av å ha en fin opp­le­vel­se på syk­ke­len, og ikke bare av å kom­me for­test mulig fram. Det kan være vel verdt å vel­ge en “grønn rute” til og fra jobb, der det er et alternativ. 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email