Opphavsrett (fotografirett) og (god) presseskikk

Pres­sens fag­li­ge utvalg (PFU) har i dag truf­fet ved­tak i en sak 030/10 hvor Grim­stad Adresse­ti­den­de var kla­get inn for bruk av et bil­de fra Face­bo­ok. PFU kon­klu­der­te i føl­ge refe­ra­tet i bladet Jour­na­lis­ten med at det­te ikke var i strid med god presse­skikk. Ved­ta­ket er ennå ikke til­gjen­ge­lig på PFUs nettsider.

Jeg synes at det­te er en under­lig avgjø­rel­se. I føl­ge Jour­na­lis­ten sier PFU blant annet:

PFU påpe­ker at utval­get ikke kan ta stil­ling til opp­havs­ret­ten og ret­ten til eget bil­de, noe som opp­tar klagerne.”

Det er for så vidt greit at PFU tref­fer sine avgjø­rel­ser ut fra hva de mener er god presse­skikk og “Vær var­som-pla­ka­ten”. Men å se helt bort fra hva som er lov­lig og ulov­lig, slik at man kan kom­me til at ulov­lig bruk av bil­der er i sam­svar med god presse­skikk, det blir pro­ble­ma­tisk. Jeg ute­luk­ker ikke at det kan være i sam­svar med god presse­skikk å kren­ke and­res ret­tig­he­ter, men det må være i helt spe­si­el­le situa­sjo­ner. Man kan ikke gjø­re det i enhver nyhetssak.

Når det er sagt kan det hen­de at bil­led­bru­ken i det­te til­fel­let var lovlig.

Foto­gra­fen har ret­tig­he­ter til sine bil­der. Noen bil­der vil ha vern som ånds­verk. Bil­der som det ikke lig­ger en til­strek­ke­lig ska­pen­de inn­sats bak vil være ver­net som foto­gra­fisk bil­de etter åvl § 43a. I Jour­na­lis­ten omta­les bil­de som et “pri­vat ferie­bil­de”, og det er sann­syn­lig­vis ver­net som foto­gra­fisk bil­de og ikke som foto­gra­fisk verk. Men i den aktu­el­le saken er det uten betyd­ning om det reg­nes som det ene eller det annet.

Foto­gra­fen har ene­rett til å frem­stil­le eksemp­lar av sitt foto­gra­fi og å gjø­re det til­gjen­ge­lig for all­menn­he­ten. Grim­stad Adresse­ti­den­de har gjort beg­ge deler. Utgangs­punk­tet er at Grim­stad Adresse­ti­den­de må ha sam­tyk­ke til å bru­ke bil­der de fin­ner på Face­bo­ok og and­re ste­der, akku­rat som jeg må ha sam­tyk­ke om jeg skul­le øns­ke å benyt­te bil­der fra Grim­stad Adresse­ti­den­de og and­re kil­der. Det er de sam­me reg­le­ne som gjelder.

I vis­se situa­sjo­ner kan man benyt­te bil­der uten at det er inn­hen­tet sam­tyk­ke. Den rele­van­te bestem­mel­sen i det­te til­fel­let er åvl § 23a. Den­nes førs­te ledd lyder:

Offent­lig­gjort kunst­verk og offent­lig­gjort foto­gra­fisk verk kan gjen­gis i aviser, tids­skrif­ter og kring­kas­ting ved omta­le av dags­hen­ding. Det­te gjel­der like­vel ikke verk som er skapt med hen­blikk på gjen­gi­vel­se i aviser, tids­skrif­ter eller kring­kas­ting. Opp­havs­man­nen har krav på veder­lag med mind­re det gjel­der dags­hen­ding knyt­tet til det ver­ket som gjengis.”

Bestem­mel­sen gjel­der også for foto­gra­fis­ke bil­der. Det­te føl­ger av en hen­vis­ning fra åvl § 43a.

Det er et vil­kår at bil­det er offent­lig­gjort. Etter åvl § 8 er et verk offent­lig­gjort “når det med sam­tyk­ke av opp­havs­man­nen er gjort til­gjen­ge­lig for all­menn­he­ten”.

Går vi så til § 2, tred­je ledd, er det gjort til­gjen­ge­lig for all­menn­he­ten når:

a)    eksemp­lar av ver­ket frem­bys til salg, utleie eller utlån eller på annen måte spres til allmennheten,
b)    eksemp­lar av ver­ket vises offent­lig uten bruk av tek­nis­ke hjelpe­mid­ler, eller
c)    ver­ket frem­fø­res offentlig.

Et av de vans­ke­li­ge spørs­mål i for­bin­del­se med sosia­le medi­er er når noe skal anses for å være offent­lig­gjort. Når det er gjort til­gjen­ge­lig på en måte som gjør at alle som vil kan få til­gang, som typis­ke twit­ter-mel­din­ger (man kan begren­se til­gan­gen, men det ser jeg bort fra). Men på Face­bo­ok kan man begren­se til­gan­gen. Det som bare er til­gjen­ge­lig for mine “ven­ner” på Face­bo­ok er ikke nød­ven­dig­vis offent­lig­gjort. Her vil man måt­te fore­ta en kon­kret vur­de­ring hvor man må se på hvor stor kret­sen er, hvor­dan den­ne per­sonen har valgt sine “ven­ner”, osv.

Jeg kjen­ner ikke detal­je­ne i den kon­kre­te saken. Men i føl­ge Jour­na­lis­ten had­de de to vært ini­tia­tiv­ta­ke­re til en klage­grup­pe mot det loka­le kabel­tv-sel­ska­pet. Hvis det­te har vært orga­ni­sert som aksjo­ner flest, hvor FB-side­ne er åpne for alle, da vil det etter min vur­de­ring være offent­lig­gjort. Jeg synes ikke at det kan være sær­lig tvilsomt.

At bil­det er offent­lig­gjort er et nød­ven­dig, men ikke til­strek­ke­lig kri­te­ri­um. For at man skal kun­ne gjen­gi bil­det må det­te skje ved omta­le av dags­hen­ding. At det er etab­lert en slik klage­grup­pe må være en dags­hen­ding, slik at bil­det må kun­ne gjen­gis uten samtykke.

Utgangs­punk­tet er at det må beta­les veder­lag for slik bruk. Unn­ta­ket er hvis dags­hen­din­gen er knyt­tet til det verk som gjen­gis. Når det avdu­kes et nytt konge­por­trett, et kunst­verk blir stjå­let, det ska­per stor skan­da­le, osv, da vil det­te være dags­hen­gin­ger knyt­tet til ver­ket. Men en aksjons­grup­pe er ingen dags­hen­ding knyt­tet til bil­det av noen per­soner, så her vil nok foto­gra­fen kun­ne kre­ve vederlag.

Ret­ten til eget bil­de etter åvl § 45c er en per­son­vern­be­stem­mel­se mer enn en ret­tig­hets­be­stem­mel­se. Egent­lig hører den ikke hjem­me i ånds­verk­lo­ven, men den ble med som en nis­se på las­set da den gam­le foto­gra­filo­ven ble opp­he­vet i 1995 og bestem­mel­se­ne fra den­ne inn­ar­bei­det i åndsverkloven.

Utgangs­punk­tet er at et bil­de som avbil­der en per­son ikke kan gjen­gis eller vises offent­lig uten avbil­de­des sam­tyk­ke. Også her er det noen unn­tak, og dem som kan være aktu­ell i det­te til­fel­le vil være bok­stav a, som sier at bil­det kan gjen­gis når:

avbild­nin­gen har aktu­ell og all­menn interesse”

Jeg har ikke sett de aktu­el­le bil­de­ne eller lest saken i Grim­stad Adresse­ti­den­de. Det er der­for ikke mulig å vur­de­re det kon­kre­te til­fel­let. Men det kan i alle fal­le argu­men­te­res for at når en per­son omta­les i en aktu­ell nyhets­sak, da har også et bil­de av den­ne per­sonen “aktu­ell og all­menn inter­es­se”, uten at jeg har sik­re holde­punk­ter for å trek­ke noen kon­klu­sjon her.

Jeg mener at PFU må ta stil­ling til lov­lig­he­ten av bl.a. bil­led­bruk når det­te er et tema i saken. Det er nok man­ge eksemp­ler på at noe kan være i strid med god presse­skikk selv om det er lov­lig. Men det som er ulov­lig bør i utgangs­punk­tet ikke kun­ne anses som god presse­skikk, selv om det kan ten­kes unn­tak fra det­te. Men ut fra det som er gjen­gitt i Jour­na­lis­ten synes det som om Grim­stad Adresse­ti­den­de ikke gjor­de noe ulov­lig i den­ne saken. Men de må beta­le et van­lig bil­led­ho­no­rar til fotografen.

Et lite PS:

Det­te er et svar til en kom­men­tar på Twit­ter fra @BeritRekve som spør:

Kvi­for kan ikkje avi­se­ne ta seg tid til å spør­ja + ev. betala for å bru­ka bile­te. Kva gjer dei om eg rap­par frå dei?”

Jeg er helt enig i at avi­se­ne bør spør­re og selv­føl­ge­lig beta­le. Men man har alt­så en viss rett til å bru­ke bil­der uten å spør­re, men mot beta­ling. Reg­le­ne er ikke helt de sam­me for aviser m.m. som for and­re. For det førs­te heter det i § 23a at “offent­lig­gjort foto­gra­fisk verk kan gjen­gis i aviser, tids­skrif­ter og kring­kas­ting”. Nett­avi­ser vil være aviser. Men min blogg eller Face­bo­ok vil nok ikke være det. Bak­grun­nen er at bestem­mel­sen er ment å kun­ne sik­re nyhets­dek­ning, og man har med det som var typis­ke nyhets­me­di­er da bestem­mel­sen ble utformet.

For det annet er det et unn­tak (fra unn­ta­ket) som sier:

Det­te gjel­der like­vel ikke verk som er skapt med hen­blikk på gjen­gi­vel­se i aviser, tids­skrif­ter eller kringkasting.”

Aviser m.m. kan ikke rap­pe bil­der fra hver­and­re, selv om det er ved omta­le av dagshending.

Det er noen reg­ler som til­la­ter bruk av bil­der i and­re sam­men­hen­ger, men da hen­vi­ser jeg bare til min inn­fø­rings­ar­tik­kel.

Print Friendly, PDF & Email