Byrådet saboterer sykkelveiutbyggingen i Oslo

Dår­lig poli­tikk er ikke det sam­me som å sabo­te­re. Men når det gjel­der det sit­ten­de byrå­det i Oslo er det dess­ver­re dek­ning for å si at byrå­et ikke bare fører en dår­lig poli­tikk, de sabo­te­rer. De gjen­no­fø­rer ikke bysty­rets vedtak.

Det ble ved­tatt en plan for byg­ging av hoved­syk­kel­vei­nett for 20 år siden. Den skul­le vært fer­dig i 1999. Men i 1999 had­de man ikke kom­met len­ger enn til at pla­nen ble behand­let på nytt. Den 21. april 2005 send­te byrå­det ut en presse­mel­ding hvor de sa at Oslo skul­le bli Nor­ges bes­te syk­kel­by. Davæ­ren­de sam­ferd­sels­by­råd Pet N Myh­re ble til og med avbil­det på syk­kel — anta­ge­lig­vis en av meget få gan­ge­ne han vis­te seg med et slikt frem­kost­mid­del (og han sto selv­sagt stil­le, som den poli­tik­ken han repre­sen­ter­te). Peter N Myh­re uttal­te til Aften­pos­ten ca et halvt år tid­li­ge­re, 29.09.2004 at han var “godt for­nøyd med Oslo som syk­kel­by”. Det kan ikke bety annet enn at han ikke syk­let i byen selv. Jeg synes Jan Bøh­ler had­de dek­ning for sine ord da han kal­te Peter N Myh­re for syk­kel­sa­bo­tør.

Con­ti­nue read­ing Byrå­det sabo­te­rer syk­kel­vei­ut­byg­gin­gen i Oslo

Slanger i kontrakten for gjestene på Paradise Hotel

Man­ge er vil­li­ge til å gjø­re nes­ten hva som helst bare for å kom­me på TV og få sine “15 min­utes of fame”, for eksem­pel stil­ler unge folk opp i Para­di­se Hotel. Det­te utnyt­tes kynisk av pro­duk­sjons­sel­ska­pe­ne. Vert­ska­pet på Para­di­se Hotel er pro­duk­sjons­sel­ska­pet Mastiff og TV3.

Man­ge har fått erfa­re at det er slan­ger i para­di­set, enten man ang­rer offent­lig mens seri­en går (med solid dek­ning av en tab­loid­avis som prø­ver å inn­bil­le sine lese­re at den er en seriøs kul­tur- og debatt­avis), ikke liker å se seg selv dum­me set ut, eller man ang­rer etter­på og vil ha strø­ket det man gjor­de da man var ung og dum (med nye tab­loidopp­slag om hvor dum man var da man var ung).

Jeg har fått til­gang til den kon­trakt som del­ta­ker­ne i årets serie av Para­di­se Hotel må skri­ve under på. Jeg røper vel ingen stor hem­me­lig­het når jeg for­tel­ler at jeg fikk den fra NRK, som øns­ket kom­men­ta­rer til avta­len. I den vrim­ler det av gif­ti­ge slanger.

Con­ti­nue read­ing Slan­ger i kon­trak­ten for gjes­te­ne på Para­di­se Hotel

Politiets sykkelaksjoner

[Inn­legg tryk­ket i Aften 6.05.2010, fore­lø­pig kun til­gjen­ge­lig i papir­ut­ga­ven. Jeg tar også med en len­ke til Leif Knut­sens utmer­ke­de kom­men­tar “Glemt syk­kel­po­li­tikk” i E24.]

Poli­ti­et har hatt bøte­lagt syk­kel­syn­de­re. Greit nok. Syk­lis­ter bør også føl­ge trafikkreglene.

Men syk­lis­te­ne er ikke pro­ble­met. Pro­ble­met er et byråd og en plan­leg­gings­etat som ikke tar syk­kel på alvor. De gjen­nom­fø­rer ikke en gang de syk­kel­ved­tak som bysty­ret har fat­tet. Bilen hel­lig og syk­ke­len et for­styr­ren­de fremmedelement.

20.10. 2008 skrev  Aften at det i Oslo bare var byg­get 5,5 km syk­kel­vei i løpet av de tre fore­gå­en­de åre­ne. I år vil det bare bli byg­get 4,6 km. I 2001 var det 2km syk­kel­vei pr 1000 inn­byg­ge­re, i 2006 var det sun­ket til 1,8 km. Det mang­ler visst­nok bevilg­nin­ger, men først og fremst mang­ler vil­je. Når ansvar­li­ge myn­dig­he­ter sabo­te­rer må syk­lis­te­ne ta seg til ret­te som best de kan.

Con­ti­nue read­ing Poli­ti­ets sykke­l­ak­sjo­ner

Nødvendige, rimelige og rettferdige køer med sosiale priser?

I desem­ber 2009 skrev jeg inn­leg­get Nor­ge — et land i kø. Jeg ven­der nå til­ba­ke til tema­et etter en dis­ku­sjon på twit­ter med @brumlebass. Jeg er ikke helt sik­ker på hvor det star­tet, men mye har i alle fall kom­met til å dreie seg telfonkø.

Inn­led­nings­vis kan det være greit å min­ne om at ver­den er urett­fer­dig. Con­ti­nue read­ing Nød­ven­di­ge, rime­li­ge og rett­fer­di­ge køer med sosia­le pri­ser?