Ikke lenger musikk i NRKs podcasts!

Da jeg var inn­om www.nrk.no/podkast/ i dag for å sjek­ke om et pro­gram var til­gen­ge­lig som podcast (noe det ikke var), så jeg til min for­skrek­kel­se den­ne meldingen:

NRKs podkas­ter vil fra 1.juni ikke len­ger inne­hol­de noe musikk. Det betyr at noen pro­gram­mer som tid­li­ge­re ble podkas­tet ikke len­ger fin­nes her. Podkas­te­ne som du las­ter ned er nå enten fra pro­gram­mer som ikke har musikk, eller så har all musikk blitt redi­gert bort. Det er avta­le­ne NRK gjør med musikk­ret­tig­hets­ha­ver­ne som begren­ser dette.”

I novem­ber 2008 inn­gikk NRK avta­le med plate­sel­ska­per og ret­tig­hets­ha­ver­or­ga­ni­sa­sjo­ner som til­lot podcast med inn­til 70% musikk. Siden ble det redu­sert til 50%, og nå har tyde­lig­vis den­ne avta­len falt bort. Det er sær­de­les synd, og vi risi­ke­rer at man­ge pro­gram­mer nå ikke len­ger vil være til­gjen­ge­lig i den­ne for­men, eller at de bare vil være til­gjen­ge­lig i en strip­pet versjon.

Jeg vet ikke noe mer om saken enn det som står i den siter­te medlingen.

Tour de finance” og “motorveier” for syklister

Lede­ren av Stor­tin­gets finans­ko­mi­té, Tor­geir Micael­sen fra AP, er en ivrig syk­list. Det står respekt av å syk­le fle­re gan­ger i uken fra Dram­men til Stor­tin­get i Oslo, en strek­ning på 48km. I dagens utga­ve at Dagens Nærings­liv tar han til orde for at det bør byg­ges egne “motor­vei­er” for trans­port­syk­lis­ter, eller som DN så tab­lo­id fore­trek­ker å kal­le dem: “råsyk­lis­ter”. Dis­se som i bilis­te­nes øyne er “råsyk­lis­ter” hol­der gjer­ne en fart som er 1/4 til 1/3 av den bile­ne typisk hol­der. Det bør ikke være noen over­ras­kel­se for de som føl­ger min blogg at jeg varmt støt­ter et slikt for­slag. Tor­geir Micael­sen har kom­met med ytter­li­ge­re kom­men­ta­rer på sin blogg.

I Oslo sneg­ler man seg fram med å byg­ge ut syk­kel­vei­er for å rea­li­se­re en nå 20 år gam­mel plan om et hoved­syk­kel­vei­nett. Man blir ikke akku­rat impo­nert av at man i peri­oden 2005–2007 byg­get ut ca 1,8 km syk­kel­vei pr år (5,5 km til sam­men i løpet av de tre åre­ne), eller av at utbyg­gings­tak­ten nå har økt til hele 4,6 km inne­væ­ren­de år. Med dagens utbyg­gings­takt vil det­te alle­re­de i dag for­el­de­de syk­kel­vei­net­tet være full­ført i 2027. Det er en fat­tig trøst at det­te er eks­press­fart i for­hold til utbyg­gin­gen av Vest­fold­ba­nen, hvor man bare har klart å moder­ni­se­re 17 km i løpet av 17 år, alt­så én kilo­me­ter i året.

Con­ti­nue read­ing Tour de finan­ce” og “motor­vei­er” for syk­lis­ter