Ikke lenger musikk i NRKs podcasts!

Da jeg var inn­om www.nrk.no/podkast/ i dag for å sjek­ke om et pro­gram var til­gen­ge­lig som podcast (noe det ikke var), så jeg til min for­skrek­kel­se den­ne mel­din­gen:

NRKs podkas­ter vil fra 1.juni ikke len­ger inne­hol­de noe musikk. Det betyr at noen pro­gram­mer som tid­li­ge­re ble podkas­tet ikke len­ger fin­nes her. Podkas­te­ne som du las­ter ned er nå enten fra pro­gram­mer som ikke har musikk, eller så har all musikk blitt redi­gert bort. Det er avta­le­ne NRK gjør med musikk­ret­tig­hets­ha­ver­ne som begren­ser det­te.”

I novem­ber 2008 inn­gikk NRK avta­le med plate­sel­ska­per og ret­tig­hets­ha­ver­or­ga­ni­sa­sjo­ner som til­lot podcast med inn­til 70% musikk. Siden ble det redu­sert til 50%, og nå har tyde­lig­vis den­ne avta­len falt bort. Det er sær­de­les synd, og vi risi­ke­rer at man­ge pro­gram­mer nå ikke len­ger vil være til­gjen­ge­lig i den­ne for­men, eller at de bare vil være til­gjen­ge­lig i en strip­pet ver­sjon.

Jeg vet ikke noe mer om saken enn det som står i den siter­te med­lin­gen.

Print Friendly, PDF & Email
 • Det stem­mer at vi har valgt å begren­se inn­hol­det i podkas­te­ne våre. Fra en for­sik­tig start i 2005 med 15 pro­gram­mer,. til en bane­bry­ten­de avta­le i 2009 med musikk­ret­tig­hets­ha­ver­ne og ca 110 podkas­ter, har vi nå jus­tert til­bu­det slik at det i prak­sis ikke len­ger er musikk i podkas­te­ne våre. Det ram­mer sær­lig video­po­dkas­te­ne som jo er tv-pro­duk­sjo­ner det musikk nes­ten all­tid bru­kes for å farge­leg­ge bil­de­ne. De lyd­podkas­te­ne som vi mis­ter er begren­sa til rene musikk­pro­gram­mer og noen få and­re der musik­ken er for tett inte­grert med inn­hol­det.

  Alt i alt tror jeg du vil fin­ne at til­bu­det fort­satt er gedi­gent, med ca 90 podkas­ter. Det er mye tak­ket være at redak­sjo­ne­ne redi­ge­rer ned ver­sjo­ner av radio­pro­gram­me­ne. Det har vist seg at det­te ikke all­tid er den ulem­pe­ne man først tror. Sna­re­re har musikk­løse podkas­ter av radio­pro­gram­me­ne vist seg å gi pro­gram­me­ne nytt liv og til dels bre­de­re pub­li­kum. Både P3s Radio­re­sep­sjo­nen, P2s Stu­dio Sokra­tes og P1s Herre­av­de­lin­ga er svært popu­læ­re til tross for at de kun inne­hol­der prat. For radio­pro­du­sen­ter er jo en litt under­lig erfa­ring, men for bru­ker­ne betyr det kan­skje at de let­te­re kan nyte kjerne­inn­hol­det av pro­gram­me­ne, og sam­ti­dig være klar over at det er en ver­sjo­ne­ring.

  NRKs nett­ra­dio er for­øv­rig et glim­ren­de til­bud der så og si samt­li­ge av NRKs radio­pro­gram er til­gjen­ge­lig 30 dager etter sen­ding. http://www.nrk.no/nettradio/.
  NRKs nett-tv har mye av det som blir sendt på de tre tv-kana­le­ne. http://www.nrk.no/nettv/

  Noe av bak­grun­nen for at vi har tatt podkast­til­bu­det litt ned er jo bl.a. at popu­la­ri­te­ten for podkast ikke har økt på sam­me måte som annen nett­tra­fikk. Det er synd at ikke fler har opp­da­get det geni­a­le i den­ne måten å ha inn­hold lett til­gjen­ge­lig. Og pr i dag er det ingen stre­am­ing­tje­nes­te som til­byr sam­me enk­le til­gang uav­hen­gig av hvor du befin­ner deg.

  Paul Arvid Jør­gen­sen, NRKs podkast­an­svar­lig

 • Olav­Tor­vund

  Podkast kan bli litt som gårs­da­gens aviser. Det kom­mer hele tiden nytt, og det man ikke rakk i går det rakk man ikke. Men noe kan være verdt å ta vare på til sene­re bruk. Jeg liker å høre “Kunst­rei­sen”. Men aller helst vil jeg ha Kunst­rei­sens pro­gram­mer om Paris når jeg skal til Paris. Min hukom­mel­se er ikke god nok til at jeg hus­ker hva som ble sagt i et pro­gram for et år eller to siden. Arki­ver­te pro­gram­mer som kan hen­tes fram ved en pas­sen­de anled­ning kan være utmer­ke­de reise­guid­er. Før NRK begyn­te å sen­de podkast med musikk fikk jeg som svar på en fore­spør­sel til NRK beskjed om at Kunst­rei­sen ikke kun­ne gjø­res til­gjen­ge­lig som podkast pga musik­ken. Jeg håper den nå ikke for­svin­ner igjen.

  Av sam­me grunn sjek­ket jeg om Tor­kjel Bær­ulf­sens som­mer­pro­gram­se­rie “Byen min” er til­gjen­ge­lig som podkast — noe den ikke synes å være. Det kan være hyg­ge­lig å høre på den seri­en. Men enda bed­re er det å høre på rele­van­te pro­gram­mer når/hvis man skal rei­se til en av de byene de snak­ker om — kan­skje om et år eller to eller fem.

  Nett­ra­dio fyl­ler ikke det­te beho­vet på sam­me måte. Det fun­ge­rer ikke å ha nett­ra­dio på øret om man går i Louv­re, slik man kan med en liten mp3-spil­ler og podkast.