Tour de finance” og “motorveier” for syklister

Lede­ren av Stor­tin­gets finans­ko­mi­té, Tor­geir Micael­sen fra AP, er en ivrig syk­list. Det står respekt av å syk­le fle­re gan­ger i uken fra Dram­men til Stor­tin­get i Oslo, en strek­ning på 48km. I dagens utga­ve at Dagens Nærings­liv tar han til orde for at det bør byg­ges egne “motor­vei­er” for trans­port­syk­lis­ter, eller som DN så tab­lo­id fore­trek­ker å kal­le dem: “råsyk­lis­ter”. Dis­se som i bilis­te­nes øyne er “råsyk­lis­ter” hol­der gjer­ne en fart som er 1/4 til 1/3 av den bile­ne typisk hol­der. Det bør ikke være noen over­ras­kel­se for de som føl­ger min blogg at jeg varmt støt­ter et slikt for­slag. Tor­geir Micael­sen har kom­met med ytter­li­ge­re kom­men­ta­rer på sin blogg.

I Oslo sneg­ler man seg fram med å byg­ge ut syk­kel­vei­er for å rea­li­se­re en nå 20 år gam­mel plan om et hoved­syk­kel­vei­nett. Man blir ikke akku­rat impo­nert av at man i peri­oden 2005–2007 byg­get ut ca 1,8 km syk­kel­vei pr år (5,5 km til sam­men i løpet av de tre åre­ne), eller av at utbyg­gings­tak­ten nå har økt til hele 4,6 km inne­væ­ren­de år. Med dagens utbyg­gings­takt vil det­te alle­re­de i dag for­el­de­de syk­kel­vei­net­tet være full­ført i 2027. Det er en fat­tig trøst at det­te er eks­press­fart i for­hold til utbyg­gin­gen av Vest­fold­ba­nen, hvor man bare har klart å moder­ni­se­re 17 km i løpet av 17 år, alt­så én kilo­me­ter i året.

De fore­lig­gen­de syk­kel­pla­ner er håp­løst gam­mel­dag­se. De er for en stor del pre­get av at målet er å få syk­lis­te­ne vekk fra kjøre­ba­nen slik at man ikke hind­rer de hel­li­ge blikk­bok­ser kalt biler. Pla­ne­ne for syk­kel­vei­ut­byg­ging er ikke utvik­let med tan­ke på å leg­ge til ret­te for syk­ling. Blant annet dri­ver man fort­satt og byg­ger ut den håp­løse bas­tar­den “Gang- og syk­kel­vei”.

Sta­dig fler bru­ker syk­kel for trans­port og tre­ning. Sli­ke syk­lis­ter hol­der god fart. Jeg vil anta at de typisk hol­der en fart et sted mel­lom 20 og 40 km/t. Det er ikke fort sam­men­lig­net med biler på motor­vei­er (unn­tatt når de står fast i kø i rush­ti­den), men det er vel­dig fort i for­hold til fotgjengere.

Fot­gjen­ge­re opp­fø­rer seg som fot­gjen­ge­re — noe de selv­føl­ge­lig må kun­ne gjø­re. Men på en blan­det gang- og syk­kel­vei kan slik opp­før­sel ska­pe far­li­ge situa­sjo­ner for dem selv og for syk­lis­ter. Fot­gjen­ge­re vil f.eks. ofte gå til siden uten å se seg for. Hvis det kom­mer en syk­list i gans­ke god fart som tar sik­te på å pas­se­re fot­gjen­ge­ren og fot­gjen­ge­ren plut­se­lig tar et steg til siden, da kan det lett blir en påkjør­sel. Jeg har til nå hel­dig­vis unn­gått det­te, men det har vært nære på noen gan­ger. Og selv om det ikke er far­lig er det et irri­ta­sjons­mo­ment når fot­gjen­ge­re går fem i bred­den uten tan­ke på at de går på en gang- og syk­kelvei.

Kom­bi­ner­te gang- og syk­kel­vei­er er bare egnet for syk­ling hvis de i liten grad bru­kes av fot­gjen­ge­re. Langs Trond­heims­vei­en fra Sin­sen­krys­set og nord­over er det en kom­bi­nert gang- og syk­kel­vei med lite fot­gjen­ge­re, så den kan bru­ke og blir også brukt av syk­lis­ter. Men and­re ste­der er dis­se vei­ene ubru­ke­li­ge for syk­lis­ter som vil fram. Det blir som Leif Knut­sen tref­fen­de sier i en kom­men­tar “Glemt syk­kel­po­li­tikk”E24:

Det aller mes­te av nors­ke syk­kel­ru­ter er “til­rette­lagt” i blan­det tra­fikk, der syk­lis­te­ne lider under det ekis­ten­si­el­le dilem­ma å vel­ge enten å kjø­re på fot­gjen­ge­re, eller å bli påkjørt av bil.”

Til det­te kom­mer at man­ge syk­kel­vei­er er dår­lig utfor­met med en del unød­ven­di­ge svin­ger, kan­ter og and­re hind­rin­ger som gjør at man får dår­lig flyt og fart — alt for at av poli­ti­ker­ne så høyt els­ke­de bile­ne skal kun­ne kom­me uhind­ret fram. Om vin­te­ren synes det som om de ansvar­li­ge mener at snø­de­po­ni for å få fram bile­ne er vik­ti­ge­re enn syk­kel­vei­er, så syk­kel­vei­er blok­ke­res av snø. Om vår­en kan det lig­ge mye sand og løs­grus i syk­kel­vei­ene, for man prio­ri­te­rer selv­føl­ge­lig ikke å feie dis­se når snø­en smel­ter. Og de prio­ri­te­res ikke i ved­li­ke­holds­bud­sjet­tet, så asfal­ten kan til tide være svært så dår­lig. Den lil­le stub­ben med syk­kel­vei i Obser­va­to­rie­gata er så dår­lig ved­li­ke­holdt at den synes å være laget som tre­nings­løy­pe for de som skal syk­le Paris — Rou­baix enn som trans­port­vei for syk­lis­ter. Og uan­sett har man til­latt at butik­ken på hjør­net har okku­pert hele for­tau­et slik at alle fot­gjen­ge­re må ut i det som egent­lig var en sepa­rat syk­kel­vei. Men siden man i Oslo synes å fjer­ne fle­re syk­kel­vei­er enn man byg­ger har den­ne lil­le stub­ben blitt lig­gen­de igjen mest som et slags min­ne som syk­kel­vei­en som en gang var.

Så til dere litt for man­ge ego­is­tis­ke bil­bøl­ler som tror at dere eier vei­en og at syk­lis­ter har å pel­le seg vekk: Jeg fore­trek­ker ofte kjøre­ba­nen, selv om det er en dår­lig til­rette­lagt gang- og syk­kel­vei ved siden av. Jeg vel­ger gang- og syk­kel­vei i mot­bak­ker (jeg er ikke sprek nok til å hol­de god fart opp­over), men nes­ten ald­ri i utfor­bak­ke. I utfor­bak­ker kan også en syk­list som meg hol­de 50–60 km/t, og bed­re syk­lis­ter syk­ler for­te­re, da kan man ikke tråk­le seg mel­lom fot­gjen­ge­re og barne­vog­ner på en gang- og sykkelvei.

Et moder­ne syk­kel­vei­nett — slik man ser at det byg­ges ut i land og byer som fak­tisk sat­ser på syk­kel og ikke bare snak­ker om å gjø­re det — er til­rette­lagt for at syk­kel er et trans­port­mid­del, alt­så en effek­tiv syk­kel­vei. Man skal ikke hind­res av dår­lig utfor­me­de kryss­nings­punk­ter, det skal ikke være sto­re omvei­er for­di man bare lar syk­lis­te­ne få plass på den gam­le vei­en når man har byg­get ny til bile­ne, og det er syk­kelvei­er hvor det i alle fall er mer­ket midt­skil­le mel­lom kjøre­ret­nin­ge­ne. Eksis­te­ren­de syk­kel­vei­pla­ner må opp­gra­de­res for å møte sli­ke krav.

Det er et vik­tig poeng i det Tor­geir Micael­sen sier:

Vi må benyt­te sjan­sen når sto­re deler av vei­sys­te­met skal rus­tes opp.”

Vi må kom­me bort fra den tan­ken at syk­kel­vei er noe spe­si­elt som skal sær­be­hand­les, hvil­ket i prak­sis vil si “en annen gang”, “når vi får tid” og “hvis vi har pen­ger”. Når man byg­ger ny vei eller rus­ter opp en gam­mel bør det være en selv­føl­ge at det også leg­ges til ret­te for syk­kel. Det betyr ikke nød­ven­dig­vis at det skal være et eget kjøre­felt langs en ny motor­vei. Selv synes jeg ikke det er så tri­ve­lig å syk­le med tett bil­tra­fikk rett ved siden av, med all den støy og eksos det med­fø­rer. Noen gan­ger vil det like­vel være det bes­te val­get, and­re gan­ger vil det være bed­re å vel­ge en annen tra­sé i en viss avstand fra bil­vei­en. Men uan­sett trasé­valg må vei­en utfor­mes med tan­ke på at det skal være en effek­tiv trans­port­vei for syk­lis­ter, ikke vei bare for de som er ute for å nyte vår­en og høre på fugle­sang. Syk­kel­vei­en vide­re vest­over fra Lys­aker til Høvik kan være hyg­ge­lig, men effek­tiv trans­port­vei er den ikke. I til­legg må man selv­føl­ge­lig byg­ge ut syk­kel­vei­er der sli­ke mang­ler (sær­lig i Oslo sen­trum), og man kan gjer­ne ha tur­vei­er som er til­rette­lagt for blan­det trafikk.

Det er dess­ver­re alt for man­ge eksemp­ler på at deg gjø­res mye for å rus­te opp vei­er, uten at noen synes å ten­ke på syk­lis­te­ne. Siden jeg nå skri­ver det­te del­vis som hon­nør til en poli­ti­ker fra AP, kan det være grunn til å trek­ke fram i alle fall én av APs syn­der i Oslo. Det var under det davæ­ren­de AP/SV byrå­det, ledet av Rune Ger­hard­sen og med Ray­mond Johan­sen (som den gang repre­sen­ter­te SV) som sam­ferd­sels­byrå at man byg­get trikke­skin­ner over Råd­hus­plas­sen. Hele Cort Adlers gt fra Hen­rik Ibsens gt (tid­li­ge­re Dram­mens­vei­en) til Råduhusplassen/Aker Bryg­ge ble gravd opp og refun­da­men­tert før det ble lagt trikke­skin­ner. I min nai­vi­tet tok jeg det som en selv­føl­ge at man i sam­me omgang laget syk­kel­vei langs den­ne strek­nin­gen, noe som vil­le ha gitt en god for­bin­del­se fra Hen­rik Ibsens gt til Råd­hus­plas­sen. Men nei, syk­ler tenk­te man visst ikke på. Resul­ta­tet ble hel­ler at den syk­kel­vei­en som tid­li­ge­re gikk over Råd­hus­plas­sen for­svant, slik at det nå er et sant kaos der, men en bla­ning av trikk, syk­lis­ter og fotgjengere.

Der det er påkjø­rings­vei­er bør dis­se i stor grad ha vike­plikt, even­tu­elt full stopp, slik som der bile­ne krys­ser den­ne syk­kel­vei­en i Syd-Frank­ri­ke. Biler skal stop­pe før de kom­mer ut i syk­kel­vei­en, ikke blok­ke­re syk­kel­vei­en mens de ven­ter på at bil­vei­en skal bli fri for biler. Og uan­sett løs­ning bør det være tyde­lig skil­tet hvem som har vike­plikt. Poli­ti­et bør omprio­ri­te­re sine “sykke­l­ak­sjo­ner”, slik at de kon­sen­tre­rer seg om bilis­ter som ikke tar til­strek­ke­lig hen­syn til syklister.

Tour de finan­ce”, de uof­fi­si­el­le lag­tempo­rit­tet inn mot Oslo om mor­ge­nen, ender i føl­ge DNAker Bryg­ge (se video fra Lys­aker­lok­ket). Jeg tror ikke helt på det, selv om det sik­kert pas­ser DN å omta­le det på den­ne måten. Men kan­skje er det en alt for stor andel som stop­per der. Når man har kom­met til Aker Bryg­ge er det slutt på moroa. Her møter man et sant kaos hvor det ikke er noen til­rette­leg­ging for syk­lis­ter. Får man tråk­let seg mel­lom trik­ker og fot­gjen­ge­re kan man fin­ne igjen noe som anta­ge­lig er ment å skul­le være syk­kel­vei ved Kon­tra­skjæ­ret (det er selv­føl­ge­lig ikke mer­ket hva som er syk­kel­vei), hvor man kan få den tvil­som­me for­nøy­el­sen av å syk­le gjen­nom hoved­mo­nu­men­tet over plan­leg­ger­nes og poli­ti­ker­nes udu­ge­lig­het når deg gjel­der syk­kel i Olso: Lesku­ret på trikke­holde­plas­sen.

Det er noen ivri­ge syk­lis­ter blant poli­ti­ker­ne på Stor­tin­get. For­uten Tor­geir Micael­sen er det i alle fall Knut Arild Harei­de (KrF) som også leder Tran­port­ko­mi­té­en, og Jan Bøh­ler (AP). Jeg håper det er fler, uten at jeg vet om dem. Vi skal hel­ler ikke glem­me sje­fen sjøl, Jens Stol­ten­berg, som gjer­ne syk­ler i den grad de sik­ker­hets­an­svar­li­ge til­la­ter det.  Kan­skje kan vi håpe på at det etter hvert blir en slag­kraf­tig og tverr­po­li­tisk syk­kel­grup­pe på Stortinget?

Sykkelruter i Osloområdet

Det står mye i den­ne blog­gen om mang­len­de til­rette­leg­ging for syk­ling i Oslo, og det kom­mer jeg til å fort­set­te å skri­ve om.  Den tid­li­ge­re lede­ren for Syk­kel­pro­sjek­tet i Oslo, Erik Øimoen, sa omtrent det­te etter et med­lems­møte i Syk­lis­te­nes lands­for­ening, Oslo: “Dere skrem­mer folk fra å syk­le i Oslo når dere bare frem­he­ver det neg­a­ti­ve. Fin­nes det ikke noe posi­tivt å si om å syk­le i Oslo?” Han had­de et poeng. Her beskri­ver jeg syk­kel­ru­ter som stort sett er greie å syk­le. Noen er rik­tig fine, men det er også noen som jeg adva­rer mot å bru­ke.

Hovedsykkelruter

Det­te er syk­kel­ru­ter for den som bru­ker syk­ke­len til trans­port, f.eks. jobb­rei­ser, om som vil så fort og effek­tivt fram på syk­ke­len som mulig. 

Sentrum — Oslo innenfor Ring 2

Til tross for at det er i de sen­trums­nære byde­le­ne folk syk­ler mest, er det der til­rette­leg­gin­gen for syk­ling er dår­ligst. Det var bevisst poli­tikk fra tid­li­ge­re FrP-byrå­der å ikke leg­ge til ret­te for syk­ling i sen­trum.  Så her blir det for det mes­te et spørs­mål om å fin­ne ruter for i best mulig grad å unn­gå pro­ble­me­ne. Noen av de fore­slåt­te rute­ne går også uten­for Ring 2, men ingen går uten­for Ring 3. 

Turveier og veier for å unngå biltrafikk

Oslo er en fan­tas­tisk by for de som vil syk­le på tur, i alle fall hvis det å syk­le på tur vil si å syk­le i skog og mark. Vel­ger man den mer kon­ti­nen­ta­le vari­an­ten av syk­kel­tur, hvor man syk­ler langs lande­vei­en på en lande­veisyk­kel, da er ver­ken Nor­ge eller Oslo sær­lig bra. Til det er det alt for man­ge bilis­ter som ikke respek­te­rer syk­lis­te­nes selv­føl­ge­li­ge rett til å bru­ke vei­en. Jeg beskri­ver ikke noen syk­kel­ru­ter i Mar­ka. For syk­kel­ru­ter (og ski­løy­per) i Mar­ka anbe­fa­ler jeg Ski­for­enin­gens mar­ka­data­base. Hvis du bru­ker Mar­ka, enten om som­mer­en eller vin­te­ren, så meld deg inn i Ski­for­enin­gen. De gjør en stor inn­sats for marka­bru­ker­ne. Men jeg har tatt med noen syk­kel­ru­ter for å kom­me til Mar­ka. Fle­re ste­der i Oslo er det slik at man kan kom­me helt fra sen­trum og ut i Mar­ka nes­ten uten å syk­le på vei med bil­tra­fikk. Og det er “grøn­ne ruter” som det er fint å vel­ge om man er mer opp­tatt av å ha en fin opp­le­vel­se på syk­ke­len, og ikke bare av å kom­me for­test mulig fram. Det kan være vel verdt å vel­ge en “grønn rute” til og fra jobb, der det er et alternativ. 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email