Skannet dokument likestilles med faks ved domstolene — det går ikke så fort

Høy­este­retts anke­ut­valg avsa 4. juni 2010 en kjen­nel­se HR-2010957-U om at en e-post ved­lagt et inskan­net, under­teg­net doku­ment er frist­av­bry­ten­de, for­ut­satt at ori­gi­nal­do­ku­men­tet sen­des umid­del­bart. Det­te betyr at der det kre­ves skrift­lig­het er det til­strek­ke­lig at e-post skan­ned doku­ment som ved­legg har kom­met fram innen fris­ten.

Det­te har vært prak­sis for tele­faks i en del år, og rea­li­te­ten er at man like­stil­ler over­sen­del­se av skan­net doku­ment med tele­faks. Det er inter­es­sant, på gren­sen til under­hol­den­de, å lese hvor­dan anke­ut­val­get for­hol­der seg til tek­no­lo­gi. Fler­tal­let skri­ver i avsnitt 17:

For­skjel­len mel­lom tele­faks og elekt­ro­nisk over­sen­del­se er den tek­nis­ke over­fø­rings­må­ten. Lik­he­ten er at et skrift­lig, under­teg­net ori­gi­nal­do­ku­ment ved foto­gra­fe­ring eller skan­ning blir omdan­net til et kopiert/utskrevet doku­ment på mot­ta­ke­rens hånd. At et e-post­do­ku­ment ikke auto­ma­tisk blir skre­vet ut på papir, kan etter fler­tal­lets syn ikke være avgjø­ren­de. I beg­ge til­fel­ler får mot­ta­ke­ren et til­strek­ke­lig for­var­sel om at et doku­ment er utfer­di­get, og for­ven­tes inn­kom­met på lov­fast­satt måte innen kort tid. ”

Tele­faks er ikke noe annet enn en dår­lig skan­ner med svak kom­pre­sjon, kob­let til en lang­som lin­je. Har man dår­lig tek­no­lo­gi med begren­set lag­rings­ka­pa­si­tet, må doku­men­tet må skri­ves ut med en gang. Men det behø­ver ikke være slik. Moder­ne faks­ma­ski­ner kan lag­re doku­men­ter uten å skri­ve dem ut. Men faks er uan­sett gårs­da­gens tek­no­lo­gi.

At man får en bed­re skan­ner, bed­re lin­je, bed­re kom­pre­sjon og mot­taks­en­he­ter som kan lag­re doku­men­tet (og der­med også arki­ve­re) før det skri­ves ut, bør ikke føre til noe for­skjell — i alle fall ikke på den måten at den bed­re tek­no­lo­gi­en retts­lig sett dis­kri­mi­nie­res i for­hold til den dår­li­ge.

I avsnitt 18 kon­klu­de­rer de:

Fler­tal­let er der­for kom­met til at det ikke er grunn­lag for å begren­se den prak­sis som har utvik­let for tele­faks, til bare å gjel­de den­ne typen tek­nisk over­før­te doku­men­ter.”

Det er ikke vans­ke­lig å være enig med fler­tal­let i at det som gjel­der for tele­faks også må gjel­de for skan­ne­de doku­men­ter som ved­leg­ges epost.

Det er i og for seg for­ståe­lig at advo­ka­ten prø­ver seg med det­te. Opp­si­den kan være at man blir stå­en­de med en retts­kraf­tig dom i sin kli­ents favør. Ned­si­den er de begren­se­de kost­na­de­ne et kjære­mål med­fø­rer. Det er mer over­ras­ken­de at de fikk med seg en dom­mer, slik at det er dis­sens i saken. Mindre­tal­let, dom­mer Tøn­der, skri­ver skri­ver i avsnitt 19:

Ved tele­faks vil doku­men­tet kom­me inn til ret­ten i skrift­lig form innen fris­ten. Pro­sess­ord­nin­gens for­ut­set­ning om papir­ba­sert kom­mu­ni­ka­sjon vil såle­des være opp­fylt. Det som mang­ler er pro­sess­full­mek­ti­gens under­skrift. Ved etter­føl­gen­de ret­ting i form av påfø­ring av under­skrift, vil tele­faks bli god­tatt som frist­av­bry­ten­de. Det sam­me må da være til­fel­le der­som ori­gi­na­len blir inn­sendt kort tid etter, slik det føl­ger av Høy­este­retts prak­sis.”

Det­te blir en under­lig beskri­vel­se. Doku­men­tet kom­mer inn elekt­ro­nisk og skri­ves ut av dom­sto­len, enten det kom­mer med faks eller som ved­legg til e-post. Det er en selv­føl­ge at de bør behand­les likt.

Print Friendly, PDF & Email
 • Det­te under­stre­ker vel bare at vi i Nor­ge bur­de få et elekt­ro­nisk saks­be­hand­lings­sys­tem for dom­sto­le­ne. Å dis­ku­te­re fris­ter for frem­sen­del­se scan/epost er jo helt håp­løst.

  Vi var nes­ten først med Lov­data, men etter det har det vel stop­pet opp…

 • Kun­ne en ikke kre­ve at sli­ke doku­men­ter sen­des inn via en MinID-pålog­get nett­side? Er ikke alle advo­ka­ter som har rett til å prak­ti­se­re i Nor­ge nors­ke stats­bor­ge­re?

 • Olav­Tor­vund

  Så vidt jeg vet så arbei­des med et elekt­ro­nisk saks­be­hand­lings­sys­tem for dom­stoele­ne, men det er ikke på plass ennå. Det er også de nød­ven­di­ge hjem­ler for at det kan gi for­skrif­ter om det­te når sys­te­met er på plass.

  Jeg vet ikke hvor­dan det­te fun­ge­rer and­re ste­der. Men jeg vil tro at de fles­te land er langt mer stiv­beint byrå­kra­tis­ke enn Nor­ge, også her.

 • Olav­Tor­vund

  Det kom­mer nok. Om ikke som et krav, så i alle fall som en mulig­het.

 • Under­lig begrun­nel­se fra dom­mer Tøn­der, som har en begrun­nel­se som til­si­er at faks er greit så len­ge mot­ta­ge­rens faks­ma­skin ikke for avan­sert.

  Betyr den­ne dom­men at faks og scanning+e-post nå er like­stilt gene­relt, for eksem­pel som doku­men­ta­sjon på avta­ler, eller vil den­ne dom­men kun ha betyd­ning for kom­mu­ni­ka­sjon mot dom­sto­le­ne?

 • Olav­Tor­vund

  Tøn­der har nok ikke helt skjønt den­ne tek­no­lo­gi­en.

  For avta­ler har det­te ald­ri vært noe pro­blem, for det er gene­relt ikke noen form­krav når det gjel­der avta­ler. Der blir det bare spørs­mål om even­tu­elt bevis hvis par­te­ne er ueni­ge om hvor­vidt det er inn­gått noen avta­le, even­tu­elt hvil­ken avta­le som er inn­gått hvis den fin­nes i fle­re ver­sjo­ner.

  For pro­sess­do­ku­men­ter er det stren­ge­re for­mel­le krav, og poen­get i den­ne saken er at et doku­ment som opp­fyl­ler dis­se kra­ve­ne må ha kom­met fram innen anke­fris­tens utløp. Til­freds­stil­ler doku­men­tet ikke dis­se kra­ve­ne, hjel­per det ikke at det har kom­met fram før tiden gikk ut.

 • Ottar Grim­stad

  Det er vel ein reell for­skjell på tele­fax og inns­kan­na doku­ment sendt på email. Det sis­te kan let­ta­re mani­pu­le­rast og end­rast elekt­ro­nisk før det blir sendt. Men når dom­sto­len uan­sett krev til­sendt ori­gi­nal­do­ku­men­tet, skul­le ikkje det spe­le noka rol­le.

 • Olav­Tor­vund

  Kan man mani­pu­le­re doku­men­tet kan det da mani­pu­le­res før det sen­des på fax også. Jeg ser ingen for­skjell her.