Stenging av Altinn — statlig dataidioti

Nærings­dri­ven­de har ordi­nær frist for leve­ring av selv­an­gi­vel­se 31. mai. Noen gan­ger har man behov for en viss utset­tel­se. Selv kon­sta­ter­te jeg at jeg mang­let et nød­ven­dig doku­ment da fris­ten var i ferd med å gå ut, og søk­te utset­tel­se. Å få en kort utset­tel­se er ren ruti­ne. Man behø­ver ikke begrun­ne den, og den gis auto­ma­tisk. Noen sekun­der etter at søk­na­den er sendt får man svar om at man har fått utset­tel­se til 15. juni.

I dag, 12. juni, skul­le jeg gjø­re fer­dig og sen­de inn min selv­an­gi­vel­se gjen­nom Atlt­inn. Da jeg går inn på Atlt­inn fin­ner jeg den­ne meldingen:

Alt­inn er ikke tilgjengelig
Alt­inn er stengt fra fre­dag 11. juni kl 1600 til tirs­dag 15. juni kl 0800 i for­bin­del­se med pro­duk­sjons­set­ting av ny ver­sjon. Alt­inn Bru­ker­ser­vice er også stengt i den­ne perioden.

Vi bekla­ger de ulem­pe­ne det­te medfører.”

De vel­ger å sten­ge sys­te­met de sis­te dage­ne før en vik­tig frist går ut. Den­ne steng­nin­gen må ha vært plan­lagt. Det at man skal set­te en ny ver­sjon i drift er ikke noe som duk­ker opp plut­se­lig og uven­tet. Man lurer på hvor­dan det er mulig å plan­leg­ge så dårlig.

Den utsat­te fris­ten løper i utgangs­punk­tet ut 15. juni kl. 2400, slik at de gir oss et 16 timers tids­vin­du for å fyl­le ut og leve­re dette.

Etter litt leting fant jeg en mel­ding hos Skatte­eta­ten som sier at fris­ten er utsatt til 20. juni. Det hjel­per noe. Men for min egen del betyr det at jeg ikke får levert selv­an­gi­vel­sen før jeg rei­ser bort, slik jeg had­de plan­lagt. Med til­gang til inter­nett skal det nok være mulig å kom­me til Alt­inn når det­te åpner igjen. And­re kan nok få stør­re pro­ble­mer enn meg akku­rat der. Men jeg kan bare krys­se fing­re­ne for at jeg får med meg det jeg da vil tren­ge av doku­men­ter og lokalt lag­re­de filer. Siden alle skje­ma­er i prak­sis bare fin­nes i elekt­ro­nisk form og er (u)tilgjengelig via Alt­inn, er også til­gan­gen til “sjekk­lis­ten” som dis­se skje­ma­ene repre­sen­te­rer stengt.

Vi som skal leve­re selv­an­gi­vel­sen går inn på Alt­inn, ikke på Skatte­eta­tens nett­si­der. Der­for bur­de det selv­føl­ge­lig ha vært opp­lyst på Alt­inn at fris­ten er utsatt, for å dem­pe den førs­te panikk­re­ak­sjo­nen når man ser at det­te ikke kom­mer til å gå. Men der står det intet.

Skatte­di­rek­to­ra­tets mel­ding er datert 2. juni, alt­så to dager etter utlø­pet av den ordi­næ­re selv­an­gi­vel­ses­fris­ten. Det er grunn til å tro at de fles­te som søker utset­tel­se vil gjø­re det de sis­te dage­ne før fris­ten går ut. Det er også grunn til å tro at når man sten­ger sys­te­met en lang­helg i juni for å set­te en ny ver­sjon i pro­duk­sjon, så er det noe man har plan­lagt i lang tid. Man må med and­re ord ha visst om det­te før den ordi­næ­re fris­ten gikk ut. Da bur­de man selv­føl­ge­lig ha infor­mert om det­te da bekref­tel­se på utset­tel­se ble sendt. Da had­de jeg visst at jeg måt­te ha gjort det­te tidligere.

Valg av tids­punkt for sten­ging av sys­te­met er håp­løst. Men når de først tref­fer et så idio­tisk valg bør de i det mins­te infor­me­re om det­te i god tid og på en måte som når fram til de som blir berørt. Det­te gir oss et godt eksem­pel på hvor­dan man ikke skal gjen­nom­føre sli­ke pro­sjek­ter, og det får da i det mins­te en peda­go­gisk ver­di. Men de som har hatt ansva­ret bør kan­skje set­tes på skole­ben­ken for å lære av sine feil, så kan noen and­re over­ta ansva­ret for prosjektet?