Stenging av Altinn — statlig dataidioti

Nærings­dri­ven­de har ordi­nær frist for leve­ring av selv­an­gi­vel­se 31. mai. Noen gan­ger har man behov for en viss utset­tel­se. Selv kon­sta­ter­te jeg at jeg mang­let et nød­ven­dig doku­ment da fris­ten var i ferd med å gå ut, og søk­te utset­tel­se. Å få en kort utset­tel­se er ren ruti­ne. Man behø­ver ikke begrun­ne den, og den gis auto­ma­tisk. Noen sekun­der etter at søk­na­den er sendt får man svar om at man har fått utset­tel­se til 15. juni.

I dag, 12. juni, skul­le jeg gjø­re fer­dig og sen­de inn min selv­an­gi­vel­se gjen­nom Atlt­inn. Da jeg går inn på Atlt­inn fin­ner jeg den­ne mel­din­gen:

Alt­inn er ikke til­gjen­ge­lig
Alt­inn er stengt fra fre­dag 11. juni kl 1600 til tirs­dag 15. juni kl 0800 i for­bin­del­se med pro­duk­sjons­set­ting av ny ver­sjon. Alt­inn Bru­ker­ser­vice er også stengt i den­ne peri­oden.

Vi bekla­ger de ulem­pe­ne det­te med­fø­rer.”

De vel­ger å sten­ge sys­te­met de sis­te dage­ne før en vik­tig frist går ut. Den­ne steng­nin­gen må ha vært plan­lagt. Det at man skal set­te en ny ver­sjon i drift er ikke noe som duk­ker opp plut­se­lig og uven­tet. Man lurer på hvor­dan det er mulig å plan­leg­ge så dår­lig.

Den utsat­te fris­ten løper i utgangs­punk­tet ut 15. juni kl. 2400, slik at de gir oss et 16 timers tids­vin­du for å fyl­le ut og leve­re det­te.

Etter litt leting fant jeg en mel­ding hos Skatte­eta­ten som sier at fris­ten er utsatt til 20. juni. Det hjel­per noe. Men for min egen del betyr det at jeg ikke får levert selv­an­gi­vel­sen før jeg rei­ser bort, slik jeg had­de plan­lagt. Med til­gang til inter­nett skal det nok være mulig å kom­me til Alt­inn når det­te åpner igjen. And­re kan nok få stør­re pro­ble­mer enn meg akku­rat der. Men jeg kan bare krys­se fing­re­ne for at jeg får med meg det jeg da vil tren­ge av doku­men­ter og lokalt lag­re­de filer. Siden alle skje­ma­er i prak­sis bare fin­nes i elekt­ro­nisk form og er (u)tilgjengelig via Alt­inn, er også til­gan­gen til “sjekk­lis­ten” som dis­se skje­ma­ene repre­sen­te­rer stengt.

Vi som skal leve­re selv­an­gi­vel­sen går inn på Alt­inn, ikke på Skatte­eta­tens nett­si­der. Der­for bur­de det selv­føl­ge­lig ha vært opp­lyst på Alt­inn at fris­ten er utsatt, for å dem­pe den førs­te panikk­re­ak­sjo­nen når man ser at det­te ikke kom­mer til å gå. Men der står det intet.

Skatte­di­rek­to­ra­tets mel­ding er datert 2. juni, alt­så to dager etter utlø­pet av den ordi­næ­re selv­an­gi­vel­ses­fris­ten. Det er grunn til å tro at de fles­te som søker utset­tel­se vil gjø­re det de sis­te dage­ne før fris­ten går ut. Det er også grunn til å tro at når man sten­ger sys­te­met en lang­helg i juni for å set­te en ny ver­sjon i pro­duk­sjon, så er det noe man har plan­lagt i lang tid. Man må med and­re ord ha visst om det­te før den ordi­næ­re fris­ten gikk ut. Da bur­de man selv­føl­ge­lig ha infor­mert om det­te da bekref­tel­se på utset­tel­se ble sendt. Da had­de jeg visst at jeg måt­te ha gjort det­te tid­li­ge­re.

Valg av tids­punkt for sten­ging av sys­te­met er håp­løst. Men når de først tref­fer et så idio­tisk valg bør de i det mins­te infor­me­re om det­te i god tid og på en måte som når fram til de som blir berørt. Det­te gir oss et godt eksem­pel på hvor­dan man ikke skal gjen­nom­føre sli­ke pro­sjek­ter, og det får da i det mins­te en peda­go­gisk ver­di. Men de som har hatt ansva­ret bør kan­skje set­tes på skole­ben­ken for å lære av sine feil, så kan noen and­re over­ta ansva­ret for pro­sjek­tet?

Print Friendly, PDF & Email
 • Helt håp­løst.

 • Eh, var det ikke sånn at jour­na­lis­te­ne ven­ta noen dager med å for­tel­le at alle de aktu­el­le auto­ma­tisk var gitt en utset­tel­se som til­sva­rer ned­steng­nin­gen?

  Ja, tak­tisk umu­si­kalsk (men kan­skje der­for noe som vir­ke­lig må gjø­res?) — men er det bare vi som er lei jour­na­lis­ter som pub­li­se­rer en sak som en skan­da­le, vel viten­de om at det ikke er rik­tig så ille.

  Og kan pub­li­se­re det som en effekt av at de skrev om “skan­da­len” i førs­te omtang??

 • Olav­Tor­vund

  Det enes­te jeg har sett i media er det Aften­pos­ten skrev om saken, og de skrev også om frist­ut­set­tel­sen. Jeg har ikke saken fra media. Jeg opp­da­get det­te da jeg vil­le leve­re min egen selv­an­gi­vel­se 12. juni, og ble møtt med at Alt­inn var stengt. Der sto det ikke noe om frist­ut­set­tel­se. Jeg opp­da­get frist­ut­set­tel­sen først da jeg begyn­te å lete på Skatte­eta­tens nett­si­der (som er noe annet enn Alt­inn) for å se etter mulig­he­ter for å søke om ytter­li­ge­re utset­tel­se etter det som har skjedd.

  Jeg hol­der fast ved at tids­punk­tet var sær­de­les dår­lig valgt, og at infor­ma­sjo­nen var elen­dig da de først valg­te å sten­ge den dagen.

 • Er ikke uenig i at det kan være noen gans­ke så idio­tis­ke unn­la­tel­ser på en del nett­ste­der. Det er så abso­lutt et pro­blem: Infor­ma­sjo­nen om utset­tel­se skul­le selv­føl­ge­lig vært der du først gikk inn.

  Vår reak­sjon går på Dags­revy (eller lig­nen­de, hus­ker ikke helt sik­kert) — der steng­ning kom ene dagen, og opp­lys­nin­gen om utset­tel­se kom nes­te. Det er i bes­te fall slom­se­te jour­na­lis­tikk.

 • Olav­Tor­vund

  Jeg har ikke fulgt med i nors­ke media om det­te (er pt ikke i Nor­ge, som er noe av pro­ble­met i den­ne saken, jeg skul­le ha ord­net det før jeg reis­te). Men det­te er ikke noe man plut­se­lig bestem­te seg for i for­ri­ge uke. De bur­de ha infor­mert når man søk­te utset­tel­se så kun­ne vi ha plan­lagt ut fra det. Som jeg skri­ver så er Skatte­di­rek­to­ra­tets mel­ding datert 2. juni, to dager etter at den ordi­næ­re fris­ten og der­med også fris­ten for å søke utset­tel­se gikk ut. Det­te skul­le ha vært ord­net på en annen måte.