Sykkelveier: 33 år med svik og manglende politisk vilje

Jeg har gjer­ne sagt at siden jeg flyt­tet til Oslo i 1977 har vi blitt lovet syk­kel­vei­nett om fem år. Den enes­te end­rin­gen av betyd­ning er at det etter hvert har blitt struk­ket ut fra 5 til 15 år. Men det­te har vært basert på min hukom­mel­se, uten at jeg har gravd meg så dypt ned i gam­le pla­ner at jeg har fått det­te bekref­tet. Man kan være utsatt for det som på fin kal­les en erind­rings­for­kyv­ning, så der­for har jeg til nå latt være å hev­de det­te offentlig.

Ove Ben­gt Berg Nord­se­ter tar opp det­te i Dagens Nærings­liv 11. juni 2010, hvor han rede­gjør for det­te basert på sitt arbeid med sin mas­ter­opp­ga­ve om iverk­set­ting av ved­tatt poli­tikk. Han skri­ver bl.a:

I 1977 ble det gjen­nom sta­tens veg­plan II (nå nasjo­na­le trans­port­pla­ner) ved­tatt at det innen 1985 skul­le være et sam­men­hen­gen­de syk­kel­veg­nett i 72 nors­ke byer og tettsteder.”

Con­ti­nue read­ing Syk­kel­vei­er: 33 år med svik og mang­len­de poli­tisk vil­je