Bård Hoksrud, sykler og bilbøller

Syk­lis­ter trues på livet av bilis­ter, for­tel­ler gene­ral­sek­re­tær i Syk­lis­te­nes land­for­ening, Rune Gjøs, til Dags­avi­sen 24.06.2010.

Bil­tals­mann fra bil­par­ti­et FrP, Bård Hoks­rud, tar selv­føl­ge­lig bil­bøl­le­nes par­ti. Tving syk­lis­te­ne til å bru­ke syk­kel­vei­er, sier han til NRKs “Her og Nå” 24.06.2010. Som en rid­der av den hel­li­ge blikk­boks karak­te­ri­se­rer han seg selv som aktiv bilist og bekla­ger at gene­ral­sek­re­tæ­ren i Syk­lis­tens lands­for­ening er opp­tatt av syk­lis­ter (og alt­så ikke av bilis­te­ne). Det er omtrent like dumt som om noen skul­le kri­ti­se­re Bård Hoks­rud for å være alt for opp­tatt av FrP-poli­tikk og for lite opp­tatt av AP og SV. Men han bekref­ter at FrP er et syk­kel­fi­ent­lig par­ti, noe vi som ofte syk­ler i Oslo blir smer­te­lig min­net om hver dag – sam­ferd­sels­by­rå­der fra FrP har sør­get for at Oslo er en håp­løs by å syk­le i.

Bil­ak­ti­vis­ten Bård Hoks­rud for­sva­rer de håp­løse gang- og syk­kel­vei­er og vil tvin­ge syk­lis­ter til å bru­ke dem. Sam­ti­dig mot­si­er han seg selv ved å skry­te av Brus­sel, hvor man, i føl­ge Bård Hoks­rud har adskil­te gang- og sykkelveier.

Con­ti­nue read­ing Bård Hoks­rud, syk­ler og bil­bøl­ler