Bård Hoksrud, sykler og bilbøller

Syk­lis­ter trues på livet av bilis­ter, for­tel­ler gene­ral­sek­re­tær i Syk­lis­te­nes land­for­ening, Rune Gjøs, til Dags­avi­sen 24.06.2010.

Bil­tals­mann fra bil­par­ti­et FrP, Bård Hoks­rud, tar selv­føl­ge­lig bil­bøl­le­nes par­ti. Tving syk­lis­te­ne til å bru­ke syk­kel­vei­er, sier han til NRKs “Her og Nå” 24.06.2010. Som en rid­der av den hel­li­ge blikk­boks karak­te­ri­se­rer han seg selv som aktiv bilist og bekla­ger at gene­ral­sek­re­tæ­ren i Syk­lis­tens lands­for­ening er opp­tatt av syk­lis­ter (og alt­så ikke av bilis­te­ne). Det er omtrent like dumt som om noen skul­le kri­ti­se­re Bård Hoks­rud for å være alt for opp­tatt av FrP-poli­tikk og for lite opp­tatt av AP og SV. Men han bekref­ter at FrP er et syk­kel­fi­ent­lig par­ti, noe vi som ofte syk­ler i Oslo blir smer­te­lig min­net om hver dag – sam­ferd­sels­by­rå­der fra FrP har sør­get for at Oslo er en håp­løs by å syk­le i.

Bil­ak­ti­vis­ten Bård Hoks­rud for­sva­rer de håp­løse gang- og syk­kel­vei­er og vil tvin­ge syk­lis­ter til å bru­ke dem. Sam­ti­dig mot­si­er han seg selv ved å skry­te av Brus­sel, hvor man, i føl­ge Bård Hoks­rud har adskil­te gang- og sykkelveier.

Jeg befin­ner med i øye­blik­ket i Frank­ri­ke og syk­ler hver dag ca 50–60 km mel­lom La Gran­de Mot­te og Montpel­li­er. Jeg har valgt litt uli­ke ruter for varia­sjo­nens skyld. Men jeg fin­ner nes­ten all­tid en syk­kel­vei. Inne i byene er det litt krong­le­te bytra­fikk, også for syk­lis­ter. Men langs lande­vei­ene er det gjer­ne fine syk­kel­fel som fun­ge­rer utmer­ket for trans­port­syk­lis­ter. På noen strek­nin­ger mang­ler det, men det er pla­ner og man byg­ger. Og mitt inn­trykk er at her gjen­nom­fø­rer man en plan når den først er ved­tatt. Man gjør ikke som i Nor­ge og ved­tar tulle­pla­ner som ingen mener noe med — og som der­for bare bidrar til å under­gra­ve folks til­lit til poli­ti­ke­re. (De inn­fød­te kla­ger over poi­lit­ker­ne her også, så de har sik­kert mye å være mis­for­nøyd med. Men de er i alle fall mye bed­re enn i Nor­ge når det gjel­der syk­kel (og tog)). Man har også skjønt det som Bård Hoks­rud nep­pe er i stand til å for­stå: Skal man leg­ge til ret­te for syk­lis­ter må man omdis­po­ne­re are­al fra bil­vei til syk­kel­vei — og det gjør man her. Det er plass i Nor­ge og det er plass i Oslo, det mang­ler bare poli­tisk vil­je. Men når byrå­det mener at gate­par­ke­ring er vik­ti­ge­re enn syk­kel­vei­er, da kan det nok bli lite plass igjen til syklister.

I Montpel­li­er er det ikke noe slikt FrP-tull som man har i Oslo om at enhver får kla­re seg som best man kan inne i sen­trum (noe som i prak­sis opp­ford­rer til kami­ka­ze-syk­ling, til syk­ling på for­tau­et eller at man hol­der seg hjem­me). Det i alle fall ald­ri langt til nær­mes­te syk­kel­vei om det ikke er syk­kel­sti langs alle veier.

Bård Hoks­rud snak­ket ikke om å leg­ge for­hol­de­ne til ret­te for syk­lis­ter, men å få syk­lis­te­ne vekk fra kjøre­ba­nen (som han tyde­lig­vis mener skal være for­be­holdt biler). Det er det­te som har pre­get norsk “syk­kel­po­li­tikk” (det fin­nes ikke noe som egent­lig for­tje­ner den beteg­nel­sen i Nor­ge): Målet er at syk­lis­ter ikke skal hin­der biler, ikke å leg­ge til ret­te for syklister.

Rune Gjøs peker også på poli­ti­ets usyn­lig­het. “Syk­lis­ter er en tra­fi­kant­grup­pe som har høy prio­ri­tet hva gjel­der poli­ti­ets tra­fikk­sik­ker­hets­ar­beid” sier politi­in­spek­tør Jan M. Gutt­orm­sen i Politi­di­rek­to­ra­tet i en e‑post til Dags­avi­sen. Det kun­ne være inter­es­sant å vite hva det betyr i prak­sis. Aksjo­ner for å bøt­leg­ge syk­lis­ter, eller å sør­ge for at syk­lis­ter kan fer­des trygt?

Det er mye snakk om syk­ling mot enveis­kjø­ring og på rødt lys. Jeg gjør til tider beg­ge deler og kom­mer til å fort­set­te med det. Rent kon­kret syk­ler jeg nes­ten dag­lig mot enveis­kjø­ring i Mogens Thor­sens gt for­di jeg som syk­list opp­le­ver det som langt tryg­ge­re enn å syk­le med tra­fik­ken i Bygd­øy Allé, som er alter­na­ti­vet. Mogens Thor­sens gt er, som mang and­re gater, regu­lert med enveis­kjø­ring som i prak­sis hind­rer gjen­nom­kjø­ring. Utlåm­o­di­ge bilis­ter skal ikke kun­ne ta for­sø­ke seg på snar­vei­er gjen­nom bolig­ga­te­ne når tra­fik­ken står i f.eks. Bygd­øy Allé.

Det er menings­løst at en tra­fikk­re­gu­le­ring som skal hind­re biler i å bru­ke bolig­ga­ter for å sni­ke i køer også skal jage syk­lis­ter ut av dis­se gate­ne og over i tra­fik­ker­te gater hvor bile­ne står i kø. Det er ren idio­ti fun­net på at regu­le­rings­myn­dig­he­ter som ikke skjøn­ner noe av hvor­dan det er å være syk­list. Som syk­list gir jeg  f… i at det­te også skal gjel­de for oss. Jeg vel­ger den tryg­ges­te og bes­te vei­en, uan­sett hva et kunn­skaps­løse plan­leg­ge­re og et syk­kel­fi­ent­lig poli­ti måt­te mene. Jeg svin­ger også til høy­re på rødt lys hvis det ikke kom­mer biler fra venst­re på grønt lys, selv om jeg vet at det er for­budt (og svin­ger noen gan­ger opp på for­tau­et og run­der hjør­net på den måten, om det pas­ser bed­re). Jeg krys­ser fot­gjen­ger­felt hvis det ikke er folk i dem, selv om det er rødt lys (men også her hen­der det at jeg i ste­det pas­se­rer på for­tau­et — den­ne type røde lys gjel­der ikke der). Og er det helt klart på tids­punkt med liten tra­fikk, da syk­ler jeg. Det er ikke å være ufor­sik­tig eller bøl­le­te, men å til­pas­se seg for­hol­de­ne. Det­te kom­mer jeg til å fort­set­te med.

Der­imot liker jeg dår­lig å syk­le på for­tau, noe jeg bare gjør unn­taks­vis hvis det er få eller ingen fot­gjen­ge­re der og det er vans­ke­lig å kom­me fram i kjøre­ba­nen. (Biler har en lei tendens til å stå fast i kø, og ofte plas­se­rer de seg så dumt i kjøre­ba­nen at det er vans­ke­lig å kom­me for­bi dem med syk­kel.) Å la syk­lis­ter syk­le på for­tau er bare nok et utslag av at poli­ti­ker­nes mål er at syk­lis­ter ikke skal hind­re biler, ikke å leg­ge til ret­te for at man kan syk­le. Men når fot­gjen­ge­re, som de to på det­te bil­det, vaser hode­løst rundt i syk­kel­vei­er, da tar jeg nok ikke mer hen­syn enn akku­rat det som er nød­ven­dig for ikke å kjø­re på dem.

Jeg min­ner om det jeg skrev for et par dager siden om at det i Frank­ri­ke blir gene­relt til­latt å syk­le mot enveis­kjø­ring i gater med 30km farts­gren­se fra 1. juli, nett­opp for­di man har gode erfa­rin­ger med det. Og der man har hatt for­søk med at rødt lys for syk­lis­ter betyr vike­plikt, men ikke et for­bud mot å syk­le, er også erfa­rin­ge­ne gode. Det er under­lig at plan­leg­ge­re og poli­ti et land hvor man kna­pt har gjort noe krea­tivt for å leg­ge for­hol­de­ne til ret­te for syk­lis­ter synes å vite så vel­dig mye bed­re enn man gjør i de land som fak­tisk har erfa­ring, hva som vir­ker og ikke vir­ker. Det må være en del plan­leg­ge­re og politi­folk som er seg selv nok og som har truk­ket nisse­lua godt ned foran øynene.

Førs­te bud for at man skal få mer hen­syns­ful­le syk­lis­ter er at det leg­ges til ret­te for at man skal kun­ne syk­le hen­syns­fullt. Når man har val­get mel­lom å bli pres­set av biler eller selv pres­se fot­gjen­ge­re, da utvik­ler man en adferd som sier at det vik­tigs­te først og fremst er å sik­re seg selv i et fient­lig tra­fikk­bil­de. Blant alle syk­kel­fi­ent­li­ge par­ti­er i Nor­ge er FrP det ver­ste, noe Bård Hoks­rud så fint bekref­tet i dagens “Her og nå”.

Man får aksep­te­re at man er uenig. Men når Bård Hoks­ruds “løs­ning” er å tvin­ge syk­lis­te­ne til å bru­ke et til­bud som kna­pt eksis­te­rer og som de få gan­ge­ne det fin­nes ofte er så dår­lig at det i prak­sis er ubru­ke­lig, da plas­se­rer han seg trygt i den poli­tis­ke idio­ti­en — hvor han har sel­skap av man­ge and­re FrP-poli­ti­ke­re. Sli­ke for­slag kan bare kom­me fra en per­son som ikke har syk­let siden han var barn — hvis han i det hele tatt kan syk­le — og som ser alt fra bilis­tens stå­sted. Det er en reno­va­sjons­po­li­tikk som går ut på å fjer­ne syk­lis­te­ne fra bilis­te­nes syns­felt, akku­rat som FrP for­sø­ker å “løse” and­re pro­ble­mer ved å gjø­re dem usynlige.

«Syk­lis­ter er en tra­fi­kant­grup­pe som har høy prio­ri­tet hva gjel­der poli­ti­ets tra­fikk­sik­ker­hets­ar­beid» sier politi­in­spek­tør Jan M. Gutt­orm­sen i Politi­di­rek­to­ra­tet til Dags­avi­sen. Jeg lurer på hva han mener med det. Skal han ta syk­lis­ter eller skal han bidra til at det er sik­kert å syk­le. Jeg kjen­ner kon­kret til et til­fel­le hvor en bil­bøl­le, eier av svart Audi sta­sjons­vogn med regist­re­rings­num­mer BR 89859, har blitt anmeldt etter å ha spru­tet ned syk­lis­ter med vin­dus­spyle­væs­ke — med man­ge vit­ner. Det skal bli inter­es­sant å se hva poli­ti­et gjør med det til­fel­let. Ved­kom­men­de bilist bur­de få en klek­ke­lig bot og mis­te fører­kor­tet for en stund — så kun­ne han kan­skje bli syk­list mens han ven­ter på å få lov til å kjø­re igjen.

Syk­lis­te­ne er beskjed­ne i sine krav. Det er bilis­te­ne som er krav­sto­re, som ikke bare kre­ver sto­re motor­vei­er, men som også er frek­ke nok til å kre­ve at de skal kun­ne bru­ke fel­les­area­ler til å hen­set­te sine blikk­bok­ser — helst gra­tis. Syk­lis­te­ne kre­ver bare å kun­ne fer­des tryggt, og å etter­kom­me deres krav vil være sam­funns­øko­no­misk lønn­somt og ha stor helse­ef­fekt. Like­vel kla­rer ikke poli­ti­ker­ne å gjø­re noe — det har vært 33 år med løfte­brudd og svik fra poli­ti­ker­ne.

Den sør­ge­li­ge sann­het er at ingen poli­tis­ke par­ti­er har noe å vise til når det gjel­der inn­sats for syk­lis­ter. AP har sit­tet med regje­rings­makt de fles­te åre­ne, og har også hatt byråd i Oslo (sam­men med SV), og bærer der­med et hoved­an­svar for elen­dig­he­ten. Venst­re had­de sam­ferd­sels­mi­nis­te­ren i de to Bon­de­vik-regje­rin­ge­ne, men de sat­te hel­ler ikke syn­li­ge syk­kel­spor. KrF har ledet et par regje­rin­ger. Seter­par­ti­et sit­ter i regje­ring og har hatt sam­ferd­sels­mi­nis­te­ren i snart 5 år. Så SP må ta hoved­an­sva­ret for at det har skjedd så lite siden 2005. Dess­uten vet alle som bor i byer at SP ikke er et par­ti for byfolk. SV sit­ter også i regje­ring, og det var ingen bed­ring da SV had­de sam­ferd­sels­by­råd i Oslo. Høy­re er store­bror i byrå­det i Oslo, men har ikke engang bal­ler nok til å ris­te FrP såpass at sam­ferd­sels­by­rå­den og hans etat i det mins­te gjen­nom­fø­rer det bysty­ret fak­tisk har ved­tatt. Og de har sit­tet i regje­rin­ger og hatt regje­rin­ger ale­ne. Men blant alle de dår­li­ge er FrP verst.

Bare så det er sagt: Jeg kjø­rer også bil, om enn mind­re og mind­re. Jeg for­sø­ker så godt jeg kan å være hen­syns­full over­for syk­lis­ter og fotgjengere.

Print Friendly, PDF & Email