Sykkelveier, merking og skilting

Når jeg skri­ver det­te befin­ner jeg meg langt fra Oslos begre­de­li­ge (man­gel på) syk­kel­vei­er. Jeg er i Syd-Frank­ri­ke, nær­me­re bestemt i La Gran­de Mot­te, like uten­for Montpel­li­er. I et for­søk på å løf­te min fransk opp på et nivå som gjør at jeg fak­tisk kan bru­ke språ­ket, går jeg to uker på inten­siv­kurs i fransk inne i Montpel­li­er (i til­legg til at jeg gjen­nom året går på kurs på Det frans­ke kul­tur­sen­ter i Oslo). Jeg har valgt å syk­le mens jeg går på kurs, hvil­ket gir meg 2x25km på syk­kel hver dag (eller mer, om jeg vel­ger en omvei hjem).

Selv om jeg også her kun­ne ha øns­ket meg fle­re syk­kel­vei­er (de er under utbyg­ging, akku­rat nå arbei­des det f.eks. med den­ne svært så tyde­lig mer­ke­de syk­kel­vei­en ved Car­non), så har jeg kun­net kon­sta­te­re at nes­ten uan­sett hvor jeg har tenkt meg, så er det en syk­kel­vei som tar meg dit. Det­te gjel­der både inne i byen og i områ­det rundt. Jeg har prøvd litt uli­ke ruter inne i Montpel­li­er for å fin­ne den bes­te syk­kel­ru­ten til språk­sko­len. Det har nes­ten all­tid vær en syk­kel­vei langs den ruten jeg har prøvd. Man gjør tyde­lig­vis det helt selv­føl­ge­li­ge: Syk­lis­ter er en like natur­lig del av tra­fik­ken som and­re tra­fi­kan­ter, og det er like selv­føl­ge­lig at det leg­ges til ret­te for syk­lis­ter som for bilis­ter og fot­gjen­ge­re. Syk­lis­ter er ikke pris­gitt “sær­li­ge sat­sin­ger”, som i prak­sis gjer­ne betyr at man hol­des uten­for van­lig tra­fikk­plan­leg­ging og veibudsjetter.

Con­ti­nue read­ing Syk­kel­vei­er, mer­king og skil­ting