Sykkelveier, merking og skilting

Når jeg skri­ver det­te befin­ner jeg meg langt fra Oslos begre­de­li­ge (man­gel på) syk­kel­vei­er. Jeg er i Syd-Frank­ri­ke, nær­me­re bestemt i La Gran­de Mot­te, like uten­for Montpel­li­er. I et for­søk på å løf­te min fransk opp på et nivå som gjør at jeg fak­tisk kan bru­ke språ­ket, går jeg to uker på inten­siv­kurs i fransk inne i Montpel­li­er (i til­legg til at jeg gjen­nom året går på kurs på Det frans­ke kul­tur­sen­ter i Oslo). Jeg har valgt å syk­le mens jeg går på kurs, hvil­ket gir meg 2x25km på syk­kel hver dag (eller mer, om jeg vel­ger en omvei hjem).

Selv om jeg også her kun­ne ha øns­ket meg fle­re syk­kel­vei­er (de er under utbyg­ging, akku­rat nå arbei­des det f.eks. med den­ne svært så tyde­lig mer­ke­de syk­kel­vei­en ved Car­non), så har jeg kun­net kon­sta­te­re at nes­ten uan­sett hvor jeg har tenkt meg, så er det en syk­kel­vei som tar meg dit. Det­te gjel­der både inne i byen og i områ­det rundt. Jeg har prøvd litt uli­ke ruter inne i Montpel­li­er for å fin­ne den bes­te syk­kel­ru­ten til språk­sko­len. Det har nes­ten all­tid vær en syk­kel­vei langs den ruten jeg har prøvd. Man gjør tyde­lig­vis det helt selv­føl­ge­li­ge: Syk­lis­ter er en like natur­lig del av tra­fik­ken som and­re tra­fi­kan­ter, og det er like selv­føl­ge­lig at det leg­ges til ret­te for syk­lis­ter som for bilis­ter og fot­gjen­ge­re. Syk­lis­ter er ikke pris­gitt “sær­li­ge sat­sin­ger”, som i prak­sis gjer­ne betyr at man hol­des uten­for van­lig tra­fikk­plan­leg­ging og veibudsjetter.

Her er det åpen­bart ikke en byråd som sier:

Vi sat­ser på blan­det tra­fikk, og mer­ker ikke opp for­di det er såpass lite plass. Man får bare fin­ne seg til ret­te som best man kan.”

Jeg har tid­li­ge­re påvist at det­te bare er tull. Pro­ble­met i Oslo er ikke man­gel på plass, det er man­gel på vil­je. Når man prio­ri­te­rer gate­par­ke­ring på beg­ge sider av gaten frem­for syk­kel­vei­er, da er det nok lite plass igjen etter at bile­ne har fått sitt. Men det er en annen sak.

Inne i Montpel­li­er er det en inn­gjer­det og inne­låst syk­kel­par­ke­ring ved jern­bane­sta­sjo­nen. Som abon­nent har man et elekt­ro­nisk nøk­kel­kort og innen­for gjer­det er det syk­kel­sta­ti­ver med gode mulig­he­ter for å låse fast syk­ke­len. Det er nok gans­ke man­ge som har nøk­kel til det­te områ­det, men det gir like­vel en eks­tra sik­ker­het når man set­ter fra seg syk­ke­len. Min syk­kel har  i alle fall fått stå i fred de to uke­ne jeg har benyt­tet dette.

På min som­mer­li­ge syk­kel­rute har man siden i fjor som­mer laget ny syk­kel­vei langs stran­den mel­lom La Gran­de Mot­te og Car­non. Det­te har man gjort ved å omre­gu­le­re vei­en slik at den­ne nå er enveis­kjørt for biler og det kjøre­fel­tet som der­med ble fri­gjort har man regu­lert om til syk­kel­vei. Her nyter jeg jevn­lig den gle­den det er å syk­le for­bi og fra biler som hind­res av and­re biler.

Man har også fjer­net gans­ke man­ge par­ke­rings­plas­ser. Skal man ryd­de plass for syk­kel­vei­er må man ryd­de bort bile­ne. Det er det­te byrå­det i Oslo ikke vil inn­se. Fle­re ste­der har man fjer­net kjøre­felt, f.eks. slik at det ikke len­ger er eget felt for biler som skal svin­ge til venst­re, for å få plass til syk­kel­vei­er. Man har åpen­bart ikke et byråd som mener det er så vik­tig å behol­de kjøre­felt for bile­ne at de ikke bare selv øns­ker å pres­se syk­lis­ter ut av vei­en når de nær­mer seg et kryss for at bile­ne skal få plass, men som også tros­ser bysty­rets ved­tak om at dis­se krys­se­ne skal til­rette­leg­ges bed­re for syklister.

Man vet også at det ikke nyt­ter med bare å set­te opp skil­ter som sier at man ikke skal kjø­re eller par­ke­re i syk­kel­vei­er — frans­ke bilis­ter er ikke noe bed­re enn nors­ke når det gjel­der å respek­te­re slikt. Sna­re­re tvert imot. Så er har man satt opp gjer­der og sør­get for at bile­ne gans­ke enkelt ikke kan kom­me inn i sykkelveien.

I Montpel­li­er og områ­det rundt sat­ses det på trikk. For tiden arbei­der man med trikke­lin­je nr 3. I omtrent en mil vil den føl­ge den ruten jeg syk­ler, og det er ikke til å unn­gå at alt arbei­det det­te med­fø­rer også betyr steng­te vei­er og omkjø­rin­ger, også for syk­lis­ter. Men her er det fak­tisk skil­tet omkjø­rings­vei­er, også omkjø­rings­vei­er for syk­lis­ter. Det kan jeg ikke hus­ke å ha opp­levd i Nor­ge, selv om jeg har opp­levd man­ge syk­kel­vei­er som har vært stengt p.g.a. arbeid. Omkjø­rin­gen tar meg fra “trans­port­vei” til “lokalvei” som er litt mind­re egnet for rask trans­port­syk­ling enn hoved­vei­en, noen av dis­se er også kom­bi­ner­te gang- og syk­kel­vei­er (men som regel er de adskilt). Men når det fak­tisk er skil­tet omkjø­rings­vei­er og dis­se også (stort sett) gir mulig­het for å syk­le på syk­kel­vei­er kan man ikke kla­ge. (Men når farts­gren­sen er 30 km/t og det er omtrent den far­ten jeg hol­der på syk­kel, da vel­ger jeg kjøre­ba­nen frem­for syk­kel­vei med litt for mye opp og ned over kan­ter i veikryss.)

Men det som vir­ke­lig slår en om man syk­ler her nede, er at syk­kel­vei­ene er mer­ket og skil­tet. Som i alle and­re land med syk­kel­kul­tur mer­ker man som regel syk­kel­vei­er gjen­nom krys­se­ne, even­tu­elt lager en vei uten­om rund­kjø­rin­ge­ne. Det er he rman vir­ke­lig tren­ger syk­kel­vei­er. Det er ante­ge­lig bare i u‑landet Nor­ge at anbe­fa­lin­gen er at man ikke skal mer­ke syk­kel­vei gjen­nom krys­se­ne. For­stå det den som kan. Det bekref­ter bare inn­tryk­ket av at de som plan­leg­ger syk­kel­vei­er ikke syk­ler selv — hvil­ket i så fall betyr at de ikke kan noe sær­lig om sykkelveier.

Ved det som vir­ke­lig er sym­bo­let på hvor idio­tisk man kan plan­leg­ge syk­kel­vei­er i Oslo, der syk­kel­vei­en går tvers gjen­nom lesku­ret på trikke­holde­plas­sen ved Kon­tra­skjæ­ret, fin­nes ingen skil­ting. Man må gjet­te seg til at det nær­mest kjøre­ba­nen sann­syn­lig­vis er ment å være syk­kel­vei, mens det innen­for er for­tau. Jeg fin­ner ingen annen for­kla­ring på det­te enn at de som har plan­lagt det­te synes det hele er så pin­lig dår­lig at de ikke har vil­let inn­røm­me ved å set­te opp skilt som viser at det fak­tisk var ment å skul­le være sykkelvei.

Som syk­list vars­les man når man kom­mer til et kryss. Noen gan­ger er det skil­tet med at syk­lis­te­ne har vike­plikt, noen gan­ger med at syk­lis­te­ne har full stopp, og noen gan­ger med at bilis­te­ne har full stopp når de kom­mer til en syk­kel­vei. Det er ikke noen auto­ma­tikk i at syk­lis­ter all­tid har for­kjørs­rett. Men det er hel­ler ikke slik det synes å være i Nor­ge: At syk­le­ne all­tid har vike­plikt, selv om man ald­ri vars­les om dette.

Løs­nin­ger” som de man vel­ger i Oslo, hvor syk­kel­vei­en bare blir borte uten for­var­sel og uten noen form for mer­king, har jeg ikke sett her. Når syk­kel­vei­en slut­ter, noe den også av og til gjør ved krys­sing av vei, er det tyde­lig skil­tet at syk­kel­vei­en slut­ter. Jeg kan ærlig talt ikke fat­te hvor­for man ikke kan skil­te på til­sva­ren­de måte i Oslo. Er det for­di det blir for pin­lig å under­stre­ke de håp­løse syk­kel­løs­nin­ge­ne ved at de også skil­tes? Eller er det for­di man bru­ker opp pen­ge­ne på bro­stens­be­lagt gra­tis­par­ke­ring for biler slik at det ikke er pen­ger igjen til å skil­te sykkelveier?

Det er alt for man­ge bilis­ter som bare tar seg til ret­te og synes å mene at det er en men­neske­rett å kun­ne set­te fra seg til blikk­boks på ethvert sted hvor de måt­te fin­ne en plass. Her er nok frans­ke bilis­ter helst ver­re enn de nors­ke. Men man har da også skjønt at det ikke hol­der med et “nei” og en peke­fin­ger når bilis­ter som “skal bare” skal hol­des borte fra syk­kel­vei­ene. På de fles­te syk­kel­vei­er har man satt opp sper­rin­ger ved inn­kjø­rin­gen i form av stol­per som ikke lar biler pas­se­re. Ser­vice­kjøre­tøy­er har selv­føl­ge­lig nøk­kel for å åpne dis­se, så de kom­mer til. Ved den nye syk­kel­vei­en mel­lom La Gran­de Mot­te og Car­non er det, som nevnt oven­for, gjer­de mel­lom syk­kel­vei­en og bil­vei­en. Hvis ikke had­de den sik­kert vært okku­pert av bilis­ter som skal set­te fra seg blikk­bok­se­ne sine.

Det er ikke ofte jeg her ser den far­li­ge idiot­løs­nin­gen som vi kjen­ner fra Oslo, hvor syk­kel­sti­en bare blir borte for­di det er buss­holde­plass. En gang var jeg bare centi­met­re fra å bli klemt mel­lom bus­sen og for­taus­kan­ten, for­di en hen­syns­løs bussjå­før bare pres­set seg inn mot holde­plas­sen, uten å bry seg om at han had­de en syk­list på inn­si­den. Men det hen­der. Inne i Montpel­li­er har jeg sett det noen få ste­der i tran­ge gater. Ellers har vi ett eksem­pel på det­te i nær­he­ten av La Gran­de Mot­te. Det er da tyde­lig skil­tet at det kom­mer en buss­holde­plass, det er ikke slik at syk­kel­sti­en bare blir borte uten var­sel. Her er det dess­uten lys­re­gu­lert inn mot holdeplassen.

Når man ikke gjør noe til­sva­ren­de i Oslo (og Nor­ge gene­relt?) under­stre­ker det det­te at i Nor­ge tole­re­res syk­lis­ter bare så len­ge det ikke skjer på bekost­ning av bilis­te­ne. Vi ser det f.eks. langs Frog­ner­stran­da, hvor man av en eller annen ufor­ståe­lig grunn til­la­ter bilis­ter å bru­ke sykke­vei­en for å kun­ne kjø­re til sine båter.  (Båt­folk som skal las­te mye ombord kan leg­ge til mid­ler­ti­dig ved Fram­nes­bryg­ga eller Kon­gen mari­na, det er ingen grunn til at de skal få kjø­re i sykkelveien.)

Jeg tror ikke at de som plan­leg­ger og har ansvar for tra­fikk i Nor­ge syk­ler selv. De kun­ne umu­lig ha laget så dår­li­ge løs­nin­ger om i de had­de hatt per­son­lig erfa­ring med hvor dår­li­ge de er. Plan­leg­ger­ne må i hoved­sak være bilis­ter som ser at syk­lis­ter hind­rer dem og at det ser far­lig ut å syk­le. Ingen vir­ke­lig syk­list vil­le “løst” noe av pro­ble­met ved å sky­ve pro­ble­met over på fot­gjen­ge­re ved å til­la­te for­taus­syk­ling. Ingen syk­list vil­le ha laget usam­men­hen­gen­de vei­er som ikke er skil­tet og som bare for­svin­ner uten for­var­sel for å gi plass til biler eller busser.

Jeg har len­ge øns­ket å ta med sam­ferd­sels­mi­nis­ter, sam­ferd­sels­eta­ten i Oslo og selv­føl­ge­lig byråds­le­de­ren og sam­ferd­sels­by­rå­den og and­re sen­tra­le poli­ti­ke­re på syk­kel­tur i Oslo. Den bur­de fore­gå omtrent slik: Man star­ter fra Råd­hu­set. Byråd Jøran Kall­myr og direk­tør i sam­ferd­sels­eta­ten Knut O. Gabe­stad er guid­er, men får ikke på for­hånd vite hvor man skal. Så kan de f.eks. få beskjed om at man skal til Ulle­vål syke­hus, og så kan de lede føl­get på en syk­kel­tra­sé dit. Slik kun­ne man ha fort­satt til en del ikke helt til­fel­dig valg­te mål i Oslo og så fikk man se om de ansvar­li­ge vir­ke­lig kjen­ner sin “syk­kel­by”.

Print Friendly, PDF & Email