Les vins du Tour de France — 2010

Om tre dager bra­ker det løs. Tour de Fran­ce er et spen­nen­de syk­kel­ritt og ver­dens størs­te årli­ge idretts­ar­ran­ge­ment. Men det er også en rei­se gjen­nom ver­dens frems­te vin­land: Frank­ri­ke. Som regel er man også inn­om et eller fle­re av Frank­ri­kes nabo­land i løpet av touren.

Jeg vil her ta for meg vin fra noen av de områ­de­ne som syk­lis­te­ne er inn­om i løpet av de tre uke­ne touren varer. Ryt­ter­ne kan nok ikke ta seg tid til å nyte Frank­ri­kes gle­der når de sli­ter seg rundt på syk­kel. Men vi som føl­ger sli­tet i en beha­ge­lig stol foran TV, vi kan gjer­ne ha noe godt i glasset.

Jeg bestem­te meg for å lage den­ne seri­en da den frans­ke TV-legen­den Gerard Holtz had­de en av sine “avant tour” repor­ta­sjer under touren 2009. Det var før star­ten på den 12. etap­pen som gikk fra Ton­ner­re til Vit­tel. Trasé­en gikk gjen­nom områ­det Côte des Bar, syd for Aube, hvor det også dyr­kes dru­er som bru­kes til pro­duk­sjon av champag­ne. Det­te var et for meg helt ukjent champagne­om­rå­de. Nå skal det sies at det­te ikke er et av pre­sti­sje­om­rå­de­ne i Champan­ge. Da man klas­si­fi­ser­te Champag­ne-områ­det i 1908 ble Côte des Bar ikke inklu­dert i det gode sel­skap. Det ble nær­mest bor­ger­krig som føl­ge av det­te, og det ble til slutt tatt inn i var­men — og ble fullt med­lem i det eks­klu­si­ve sel­skap i 1927. Men­det­te er en annen his­to­rie, og i år skal de ikke inn­om det området.

Den­ne lil­le repor­ta­sjen avslør­te at det var mye jeg ikke viss­te — noe som ikke akku­rat var noen stor over­ras­kel­se. Men det slo meg også at det­te var et inter­es­sant tema. Jeg gikk så smått i gang da start da mål­by­ene for årets tour ble offent­lig­gjort i okto­ber 2009 og har pus­let med pro­sjek­tet siden da. Som all­tid med sli­ke pro­sjek­ter er det den som gjen­nom­fø­rer dem, i det­te til­fel­let meg, som lærer mest — og det er der­for det er mor­somt å gjø­re slikt. Men jeg håper at and­re også kan ha en viss gle­de av det som har blitt resultatet.

Det er åpen­bart at jeg ikke er helt ale­ne om min inter­es­se for kom­bi­na­sjo­nen syk­kel og vin, om enn ikke vin før man skal syk­le (i alle fall ikke for mye). I det offi­si­el­le pro­gram­met (fransk utga­ve) er det en artik­kel om “Le tour zigzag­ue entre les vig­nes”, alt­så turen i sikk-sakk mel­lom vin­mar­ke­ne. Og som det også står: A Lire sans modé­ra­tion. I artik­ke­len skri­ver de om en ny grup­pe turis­ter som sta­dig øker, som kom­mer fra USA, Aust­ra­lia, Sør-Afri­ka, Sen­tral-Euro­pa, Asia og Skan­di­na­via. Man­ge er på en tema­rei­se i kom­bi­na­sjon med å se syk­kel, og det man er inter­es­sert i er Tour de Fran­ce og rou­tes des vins. Det er nå bra at det er slik — ellers had­de ingen brydd seg om å lese det jeg skri­ver om emnet.

Ikke alle regio­ner i Frank­ri­ke pro­du­se­rer vin. Når touren er i ikke-vin­pro­du­se­ren­de områ­der vil jeg ta for meg noe annet (for­trinns­vis drikke).

Jeg har ambi­sjo­ner om å lig­ge to dager før syk­lis­te­ne slik at de som vil ha empi­ri skal ha litt tid til å gjø­re for­be­re­del­ser. Rit­tet star­ter om tre dager. Jeg star­ter i morgen.

Tour de Fran­ce star­ter i Rot­ter­dam. I Neder­land pro­du­se­res det ikke vin. Så alle­re­de i førs­te artik­kel må jeg avvi­ke fra hoved­over­skrif­ten og skri­ve om øl.

Vinatlas

Hvis man vil stu­de­re i detalj frans­ke (klas­si­fi­ser­te) vin­om­rå­der er Grand Atlas des vig­nob­les de Fran­ce uten tvil den bes­te boken. Det er det klart bes­te vinat­las jeg har sett. Men det dek­ker bare Frank­ri­ke og er på fransk. Det sis­te vil sik­kert vil være en bety­de­lig ulem­pe for enkelte.

Les vins du Tour de France 2010

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d’Italia

Mat og vin

Jeg har valgt å sam­le en del om å kom­bi­ne­re mat og vin, i ste­det for å gjen­ta det hver gang spørs­må­let duk­ker opp. 

Hvor bratt er det der de sykler?

De fles­te som ser syk­kel på TV har ikke noe begrep om hvor brat­te og har­de de bak­ke­ne som syk­les er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får for­klart at 15% stig­ning betyr at man sti­ger 15 m i løpet av 100 meter syk­ling, så sier ikke det­te så mye. Jeg har tatt med noen over­sik­ter over brat­te bak­ker, så kan man gå ut og prø­ve selv. En har jeg satt sam­men selv, og det er noen fra andre. 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email