Den politiske skammens plass

Frid­jof Nan­sens plass, plas­sen foran (eller er det bak?) råd­hu­set kun­ne vært en fin plass. Det skul­le vært et av Oslos vik­tigs­te repre­sen­ta­ti­ve ste­der, ved kom­mu­nens vik­tigs­te bygg. Det er her gjes­ter som skal på arran­ge­men­ter i råd­hu­set kom­mer, det er hit turis­ter kom­mer og det er hit vi som bor i Oslo kun­ne ha kom­met om det had­de vært noen grunn til å gå hit. Kom­mer man ned Uni­ver­si­tets­ga­ten kan plas­sen se rik­tig så inn­by­den­de ut der man ser den med Råd­hu­set som fond­mo­tiv — i alle fall om man ser i et hel­dig øye­blikk hvor det ikke er bus­ser par­kert foran Råd­hu­set eller biler som kjø­rer over plassen.

Men går man ned på plas­sen ser man at den blant annet fun­ge­rer som par­ke­rings­plass for bus­ser. Jeg var hel­dig — eller uhel­dig i for­hold til hen­sik­ten om å doku­men­te­re elen­dig­he­ten — da jeg tok med meg kame­ra­et ned på plas­sen. Det var ikke mer enn en 4–5 bus­ser par­kert inn­til Råd­hu­set, pluss noen i en av vei­ene som leder inn til plas­sen og Rådhuset.

Con­ti­nue read­ing Den poli­tis­ke skam­mens plass

Oslo: Syklistene glemt — igjen

I Oslo har man opp­rus­tet den lil­le stub­ben av Hol­bergs gt mel­lom St. Olavs gt og Wer­ge­lands­vei­en (rett foran Kunst­aka­de­mi­et).

Det kan sies mye posi­tivt om pro­sjek­tet. Man har fjer­net skjem­men­de gate­par­ke­ring og Nord­ra­aks plass er ikke len­ger like inne­låst av tra­fikk. Det har tid­li­ge­re vært sagt at plas­se­rin­gen av Nord­raak-sta­tu­en er umu­si­kalsk, og man kan vel si at den har blitt litt mer musi­kalsk når man har fått fjer­net en del biler.

Det er også anlagt syk­kel­sti i Wer­ge­lands­vei­en. Det for­tje­ner de ansvar­li­ge også ros for.

Con­ti­nue read­ing Oslo: Syk­lis­te­ne glemt — igjen

Sykkelveier i Oslo. Mener byrådslederen alvor denne gangen?

Byråds­le­der Sti­an Ber­ger Røs­land tar i et inter­vju med Øst­kant­avi­sa selv­kri­tikk på at Oslo er kom­met alt­for kort i syk­kel­sats­nin­gen. Det er ikke vans­ke­lig å være enig med ham på det punktet.

Nå vars­ler han at hoved­syk­kel­vei­net­tet bør stå fer­dig innen 2–3 år. Jeg vil gjer­ne tro det han sier. Men his­to­ri­en om syk­kel­vei­ut­byg­ging i Nor­ge gene­relt og Oslo spe­si­elt er 33 år med brut­te løf­ter og pla­ner som ikke har blitt gjen­nom­ført. Der­for er føl­gen­de spørs­mål ikke til å unn­gå: Er det noen grunn til at vi skal tro på den poli­tis­ke ledel­se den­ne gan­gen, eller er det bare en ny run­de med løf­ter som den poli­tis­ke ledel­se ikke har til hen­sikt å holde?

Jeg skal spo­re av litt. I en kom­men­tar til en av som­mer­ens mening­må­lin­ger hvor Høy­re var lan­dets størs­te par­ti kom parti­sek­re­tær Ray­mond Johan­sen (A) med van­li­ge polti­ker­floskler om belast­nin­gen ved å ha ansvar, og at poli­ti­ker­ne ikke får opp­slut­ning for det de har gjort, men for det de lover å gjø­re. Jeg tror han tar feil. Det jeg sær­lig hus­ker Ray­mond Johan­sen for er at hel­ler ikke han som sam­ferd­sels­by­råd (da repre­sen­ter­te han SV) gjor­de noe av betyd­ning for å leg­ge for­hol­de­ne til ret­te for syk­ling i Oslo. Spe­si­elt hus­ker jeg hvor­dan hele Cort Adlers gt ble gravd opp og lagt på nytt for å byg­ge trikke­skin­ner til Aker Bryg­ge. I min nai­vi­tet tok jeg det som en selv­føl­ge at man vil­le sør­ge for syk­kel­felt sam­ti­dig, når man gjor­de et så omfat­ten­de arbeid. Men Ray­mond Johan­sen og det AP/SV-byrå­det han var en del av var tyde­lig­vis ikke mer opp­tatt av syk­kel enn H/FrP-byrå­de­ne er og har vært. Resul­ta­tet ble at noen av de syk­kel­felt som tross alt fan­tes ble borte i den­ne utbyg­gin­gen. Du blås­te din og dine par­ti­ers tro­ver­dig på slikt, Raymond.

Den poli­ti­ker som har lovet mye, men ikke leve­rer når han er i posi­sjon, han taper opp­slut­ning. Da under­mi­ne­rer ved­kom­men­de nok en gang sin tro­ver­dig­het, og vi tror selv­føl­ge­lig ikke på nye løf­ter når de ikke har brydd seg om å opp­fyl­le det de tid­li­ge­re har lovet.

Con­ti­nue read­ing Syk­kel­vei­er i Oslo. Mener byråds­le­de­ren alvor den­ne gan­gen?

Doping

Tour de Fran­ce er over. Det har ikke vært posi­ti­ve doping­prø­ver under touren. Syk­kel­spor­ten ser omsi­der ut til å ris­te av seg doping­spø­kel­set, selv om kam­pen mot doping slett ikke er over.

Det inter­na­sjo­na­le syk­kel­for­bun­det, UCI, har ikke noen ære­rik his­to­rie i for­hold til doping.  De vis­te len­ge liten vil­je. I 2007 had­de UCI ikke en gang infor­mert laget Rabobank og hel­ler ikke Tour de Fran­ce at Michael Ras­mus­sen had­de unn­latt å opp­ly­se om hvor han opp­holdt seg og unn­dratt seg doping­kon­troll. Så kort tid før et ritt skul­le det etter UCIs egne reg­ler ha med­ført startnekt, selv om det ikke ble like­stilt med posi­tiv doping­prø­ve. Men de vars­let ikke og lot ham star­te. UCI kom med noen utta­lel­ser om at det vil­le være en for streng rea­sjon å nek­te ham start — alt­så at det vil­le være for strengt å føl­ge UCIs egne reg­ler som var helt kla­re på det punk­tet. Det var Rabobank som selv kas­tet han ut av rit­tet og laget mens han had­de den gule leder­trøy­en. Men det ser ut som om UCI har skjer­pet seg. Con­ti­nue read­ing Doping

Sykkeljåleri?

Bjørn Faar­lund har vært på ferie i Amster­dam og har sett hvor­dan folk syk­ler. Under over­skrif­ten Syk­kel­kos begyn­ner han slik:

Etter noen dager på ferie i Amster­dam har jeg fått en syk­kel-åpen­ba­ring. En syk­kel er en del av hver­da­gen, og slik skal den se ut også. Den tren­ger et baga­sje­brett, og ikke fancy far­ger. Den tren­ger en støt­te for å kun­ne set­te den uten­for job­ben, og ikke dekk som kan tåle en fjell­tur. For hvor man­ge av oss har egent­lig brukt syk­ke­len til noe mer dra­ma­tisk enn å for­se­re dår­li­ge nors­ke vei­er og sti­er? I Amster­dam syk­ler alle, enten du er pyn­tet til fest, i dress på vei til job­ben, eller skal til butik­ken med barn foran og bak.”

Syk­ke­len er en del av hver­da­gen for man­ge. Men hvil­ken hver­dag? Far­ge­ne er en ting — men tren­ger vi vir­ke­lig et baga­sje­brett? Jeg har baga­sje­brett på mine hver­dags­syk­ler. Men tren­ger jeg egent­lig det? Det enes­te jeg bru­ker baga­sje­bret­tet til er av og til å hen­ge på en syk­kel­ves­ke — men van­lig­vis bru­ker jeg hel­ler en ryggsekk.

Con­ti­nue read­ing Syk­keljå­le­ri?

Les vins du Tour de France, 20. etappe: Longjumeau > Paris Champs-Élysées. Grand finale — Champagne!

Det er en ting som er sik­kert når det gjel­der Tour de Fran­ce: Touren ender i Paris. I alle fall vil­le det være en sen­sa­sjon, revo­lu­sjon og skan­da­le på en gang om man skul­le fin­ne på å end­re det­te. Så den sis­te delen av min vin-tour kun­ne jeg star­te på før de and­re etap­pe­ne var kjent.

At det måt­te bli champag­ne til sis­te­etap­pen var også tem­me­lig klart. Men jeg viss­te ikke da at man også kom til å leg­ge inn to Champag­ne-etap­per på årets tour, fjer­de etap­pe til Reims og fem­te etap­pe fra Eper­nay. Men noe tåler å gjen­tas — blant annet Paris og champagne.

Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce, 20. etap­pe: Long­jumeau > Paris Champs-Élysé­es. Grand fina­le — Champag­ne!

Les vins du Tour de France, 19. etappe: Bordeaux > Pauillac. Medoc — det beste fra Bordeaux

I dag skal mye avgjø­res. Ryt­ter­ne har hatt sin sis­te hvile­dag og skal for sis­te gang i den­ne touren sloss med fjel­le­ne. Klatre­trøy­en avgjø­res i dag — det deles ikke ut fle­re klatre­po­eng etter dagens etap­pe. Men også i sam­men­dra­get må det nå skje noe — og nå er det Andy Schelck som må angri­pe. Han bør ha en ledel­se før den etap­pen vi skal se nær­me­re på, og den ledel­sen må han skaf­fe seg i fjel­le­ne. Vel­o­News har spurt fle­re hvor stor ledel­se Andy Schleck tren­ger, og de fles­te mener mel­lom 1min og 1:30. Selv mener Andy Schleck at han tren­ger et minutt, mens Alber­to Con­ta­dor ikke vil gi no klart svar.

Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce, 19. etap­pe: Bor­deaux > Pau­il­lac. Medoc — det bes­te fra Bor­deaux

Les vins du Tour de France, 18. etappe: Salies-de-Béarn > Bordeaux. Biff med béarnaise og rød bordeaux

I dag har syk­lis­te­ne sin hvile­dag. Gårs­da­gens etap­pe var mer­ke­lig. Akku­rat da jeg had­de avskre­vet Lance Arm­strongs mulig­he­ter for etappe­sei­er, slår han til og lyk­kes nes­ten. Det var vir­ke­lig gam­le­gut­tas dag, med Lance Arm­strong og Chris­tophe Moreau i brudd og Chris­tophe Moreau var først over Tour­malet. Om noen had­de sat­set pen­ger på at Lance Arm­strong og Chris­tophe Moreau skul­le være med å spur­te om sei­e­ren på den­ne etap­pen, vil­le ha fått gode odds. Men at gam­le­gut­ta skul­le kla­re å slå ung­dom­men i en spurt, det had­de vel vært for sen­sa­sjo­nelt. Skjønt ung­dom — av de ni som spur­tet om sei­e­ren var det bare to som var under 30. Det er visst best ikke å mene noe om hva som vil skje på den nes­te etap­pen (men jeg kla­rer nep­pe å la det være).

Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce, 18. etap­pe: Salies-de-Béarn > Bor­deaux. Biff med béar­nai­se og rød bor­deaux

Trening og den gode følelsen

Jeg har en run­de på ca 9,6 km jeg gjer­ne plei­er å løpe når jeg er i Frank­ri­ke. Som det kje­de­li­ge vane­men­nes­ket jeg er har jeg en tendens til å løpe de sam­me run­de­ne om og om igjen. Den har der­med kom­met til å bli en slags test­løy­pe hvor jeg måler even­tu­ell frem­gang (og til­bake­gang, når det måt­te kom­me). I dag had­de jeg for førs­te gang på vel­dig len­ge (siden en tid­li­ge­re peri­ode da for­men var bed­re) “den gode følel­sen” da jeg løp min run­de. Når jeg kom­mer ned igjen i sep­tem­ber løper jeg den på nytt et par gan­ger, og vil for­hå­pent­lig­vis kun­ne gle­de meg over mer fremtang.

Con­ti­nue read­ing Tre­ning og den gode følel­sen

Les vins du Tour de France, 17. etappe: Pau > Col du Tourmalet. Ta med drikke fra start

Jeg lik­te ikke at Andy Schleck mis­tet den gule trøy­en på grunn av tek­nis­ke pro­ble­mer, og man kan set­te et stort spørs­måls­tegn ved Alber­to Con­ta­dors angrep når noe slikt skjer. Alber­to Con­ta­dor er uten tvil en av ver­dens aller bes­te syk­lis­ter, men jeg har ald­ri være noen Con­ta­dor-fan. I går vis­te Alber­to Con­ta­dor oss for­skjel­len mel­lom det å være best og det å være størst. Han demon­strer­te også hvor­for han ald­ri har vært blant mine favo­rit­ter. Han blir ikke noe mer popu­lær hos meg etter det­te, og jeg har inn­trykk av at jeg ikke er ale­ne om å mene akku­rat det. Skjønt, og det­te hen­ges på rett før det­te pub­li­se­res, Alber­to Con­ta­dor ret­ter opp en del av inn­tryk­ket i den­ne video­en. Alle gjør feil, og det står rese­pekt av å inn­røm­me og bekla­ge det på den­ne måten.

Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce, 17. etap­pe: Pau > Col du Tour­malet. Ta med drik­ke fra start