Les vins du Tour de France: Prolog — nederlandsk øl og en liten genever

Grand depart 2010 er en 8 km pro­log i Rot­ter­dam. Neder­land pro­du­se­rer ikke vin — i alle fall ikke vin som er i van­lig salg. Så rent vin­mes­sig blir det­te ingen “Grand depart”. Det må i ste­det hand­le om øl. Jeg må her i stor grad støt­te meg til eks­tern eks­per­ti­se, først og fremst Euro­pean Beer Guide, med deres over­sikt over neder­lansk øl, neder­lands­ke bryg­ge­ri­er fra A til H, og fra I til Z. De har også en pub-guide for Rot­ter­dam, om du skul­le være på ste­det. For turist­in­for­ma­sjon, se TdF Tou­rist Guide.

Neder­lands nabo i sør, Bel­gia, er ver­dens kan­skje mest spen­nen­de øl-land. Det skal vi kom­me til­ba­ke til. Neder­land er dess­ver­re hel­ler kje­de­lig. Det sto­re bryg­ge­ri­et Heine­ken er totalt domi­ne­ren­de, med sitt kom­mer­si­el­le og tem­me­lig uin­ter­es­san­te øl. Heine­ken er et øl man hel­ler bør bru­ke litt ener­gi på å unn­gå, enn på å fin­ne fram til. Men om du sit­ter hjem­me og Heine­ken er det enes­te neder­lands­ke ølet du får tak i, så er det i alle fall en viss trøst i at Heine­ken ikke (med unn­tak for UK) har star­tet med lisens­pro­duk­sjon. Det Heine­ken ølet du kjø­per i alle land (bort­sett fra UK) er bryg­get i Neder­land, litt uten­for Amsterdam. 

Amstel (med navn etter den elven som ren­ner ut ved Amster­dam) er kjøpt opp av Heine­ken. Men ølet reg­nes av man­ge for litt bed­re enn Heine­ken, selv om det ikke akku­rat kan sies å være spen­nen­de. Skal man drik­ke kom­mer­si­elt neder­landsk øl til et syk­kel­ritt så kan Amstel være å fore­trek­ke frem­for Heine­ken, siden bryg­ge­ri­et spon­ser (og har gitt navn til) rit­tet Amstel Gold Race. Fra Euro­pean Beer Guide (Neder­land):

Amstel remains as a brand and seems to get the slight­ly bet­ter beers of the Heine­ken ran­ge. Amstel Herfts­bock is the best bott­om-fer­men­ted beer pro­du­ced in Hol­land. You real­ly should try it if you get the chance.”

Skal man hol­de seg til noen av de sto­re bryg­ge­ri­ene, og er man i Nor­ge har man ikke så mye valg, så vil­le mitt valg ha vært Grolsch. (Jeg tror ikke vi fin­ner Amstel Herfts­bock i Nor­ge.) Også det­te er en lys lager og ikke spe­si­elt spen­nen­de. Men jeg tar hel­ler den enn Heine­ken eller Amstel.

Jeg har ikke fun­net noen bryg­ge­ri­er i Rot­ter­dam, annet enn mikro­bryg­ge­ri­er som bare sel­ger sitt øl gjen­nom loka­le puber.

De fles­te neder­lands­ke bryg­ge­ri­ene som synes å være inter­es­san­te har jeg fun­net i regio­nen Lim­burg, som lig­ger helt i syd-øst. Det er en tarm som lig­ger mel­lom Bel­gia og Tysk­land. Nav­net på regio­nens hoved­stad er mer kjent enn regio­nen, selv om kan­skje ikke så man­ge vet hvor den lig­ger: Maast­richt.

Alfa Brou­we­rij lig­ger i byen Schin­nen. Det er et av de få gjen­væ­ren­de uav­hen­gi­ge bryg­ge­ri­ene med en viss his­to­rie. Alfa bryg­ger sitt øl på kilde­vann, og de får bare ta ut en begren­set vann­meng­de. Den­ne begrens­nin­gen er grun­nen til at alle flas­ke­ne er num­me­rer­te — man skal kun­ne se hvor mye øl som brygges.

Brand Brou­we­rij i byen Wijl­re er kjøpt opp av Heine­ken, men dri­ves fort­satt rela­tivt uav­hen­gig. Det reg­nes som Heine­kens “up mar­ket” øl-mer­ke i Neder­land. Men kva­li­te­ten kan tyde­lig­vis variere, i alle fall i føl­ge Euro­pean Beer Guide (Neder­land):

The qua­li­ty of the indi­vi­du­al beers varies great­ly: the stan­dard pils is wor­se than Heine­ken, Urtyp Pil­se­ner is one of few decent Dutch beers in the pils style. When orde­ring a pils in one of their pubs, make abso­lute­ly sure which of the two you are getting.”

B.V. Gulpe­ner Bier­brou­we­rijlig­ger i Gul­pen, fort­satt i Lim­burg. Det omta­les slik i Euro­pean Beer Guide (Neder­land):

Gulpe­ner is one of Hol­land’s major regio­nal breweries with an impres­si­ve array of pro­ducts. It some­ti­mes works in coope­ra­tion with Grolsch.”

Jopen Bier Haar­lem lig­ger, som nav­net sier, i Haar­lem, litt vest for Amster­dam. Jeg har stort sett valgt å hol­de meg til bryg­ge­ri­er i sør, i til­legg til de sto­re som man også kan fin­ne i nors­ke butikk­hyl­ler. Men ut fra omta­len i Euro­pean Beer Guide (Neder­land) vir­ker Jopen Bier Haar­lem som et så spen­nen­de bryg­ge­ri at jeg tar det med like­vel. Om ikke annet for let­te­re å hus­ke det om jeg selv skul­le kom­me på de kan­ter. De skriver:

Foun­ded with the inten­tion of recrea­ting old beer sty­les from Haar­lem. (…) They deser­ve prai­se for their attempts to resur­rect old Dutch sty­les. These are the beers that you have to drink if you visit Hol­land. Other Dutch beers may be slight­ly bet­ter, but these are the sty­les that you won’t find any­whe­re else in the world.”

La Trap­pe Brou­we­rij lig­ger i Til­burg, og det er det nær­mes­te vi kom­mer Rot­ter­dam i den­ne gjen­nom­gan­gen. Det er en times kjø­ring, om Goog­le maps bereg­ner rett. Det er Neder­lands enes­te Trappist bryg­ge­ri. De mis­tet sta­tu­sen som “auten­tisk Trappist bryg­ge­ri” da Bava­ria over­tok, men fikk den­ne sta­tu­sen til­ba­ke i 2006. Trappist er mest kjent fra Bel­gia, så det kom­mer vi til­ba­ke til i mor­gen når de syk­ler inn i det landet.

Bier­brou­we­rij ‘t Vølen får bli med først og fremst for­di de har valgt å bru­ke vår kjæ­re “ø” i nav­net, som dess­uten omta­les som “a microb­rewery with a good repu­ta­tion”. Men det lig­ger nord for Amster­dam, ved byen Edam som er mer kjent for ost enn for øl. Det er nep­pe å få annet enn på stedet.

Etter gårs­da­gens inn­led­ning fikk jeg bl.a. en kom­men­tar om at man pro­du­se­rer brenne­vin i Neder­land, og at det er en slags vin. Jeg vil­le nok ikke ha kalt det vin, men drik­ke er det så avgjort. Og skul­le frem­ti­di­ge utga­ver av Tour de Fran­ce gå inn­om områ­der som Cog­nac, Armag­nac eller Cal­va­dos, så blir det brenne­vins­om­ta­ler (de skal ikke inn­om noen av de områ­de­ne i år).

Det blir kort tid til rese­arch om neder­landsk brenne­vin. Men jeg tar sjan­sen på å utro­pe Gene­ver til det vik­tigs­te neder­lands­ke brenne­vi­net, selv om de også pro­du­se­rer annet. Gene­ver er også kjent under beteg­nel­ser som june­ver, geni­ev­re, jene­ver, jenie­ver og peket. Gene­ver er et kryd­ret korn­brenne­vin og en vik­tigs­te smaks­til­set­nin­gen er einer­bær. Jeg antar at det er einer­bær som har gitt brenne­vi­net dets navn, altå at einer­bær på neder­landsk heter june­ver, geni­ev­re, jene­ver, jenie­ver eller noe til­sva­ren­de, alt­så det sam­me ordet som det engels­ke juni­pher. Men helt sik­ker er jeg ikke. Det kan være en rek­ke and­re kryd­der i til­legg til einer­bær. Kryd­de­ret er til­satt før sis­te destillering.

Oude”, alt­så gam­mel, er laget på mal­tet korn og destil­lert i “pot stills”, omtrent som whis­ky, og er lag­ret 2–3 år på eike­fat. “Jon­ge”, som ikke over­ras­ken­de betyr ung, er til­satt nøy­tralt brenne­vin og ikke lag­ret. Det min­ner litt om for­skjel­len mel­lom malt­whis­ky og blen­ded whis­ky, et tema jeg nok kjen­ner bed­re enn genever.

Engelsk­men­ne­ne for­søk­te å etter­lig­ne den hol­lands­ke gene­ver. Man kan si at rent smaks­mes­sig lyk­tes de ikke helt, men kom­mer­si­elt lyk­tes de svært godt. Eng­lands ikke helt vel­lyk­ke­de etter­lig­ning av gene­ver er deres gin.

Så kan­skje bør man ha et lite glass gene­ver ved siden av ølet når man ser pro­lo­gen i Rotterdam.

Nes­te etap­pe tar syk­lis­te­ne inn i Bel­gia. Der har de et langt mer spen­nen­de utvalg av øl.

Vinatlas

Hvis man vil stu­de­re i detalj frans­ke (klas­si­fi­ser­te) vin­om­rå­der er Grand Atlas des vig­nob­les de Fran­ce uten tvil den bes­te boken. Det er det klart bes­te vinat­las jeg har sett. Men det dek­ker bare Frank­ri­ke og er på fransk. Det sis­te vil sik­kert vil være en bety­de­lig ulem­pe for enkelte.

Les vins du Tour de France 2010

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d’Italia

Mat og vin

Jeg har valgt å sam­le en del om å kom­bi­ne­re mat og vin, i ste­det for å gjen­ta det hver gang spørs­må­let duk­ker opp. 

Hvor bratt er det der de sykler?

De fles­te som ser syk­kel på TV har ikke noe begrep om hvor brat­te og har­de de bak­ke­ne som syk­les er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får for­klart at 15% stig­ning betyr at man sti­ger 15 m i løpet av 100 meter syk­ling, så sier ikke det­te så mye. Jeg har tatt med noen over­sik­ter over brat­te bak­ker, så kan man gå ut og prø­ve selv. En har jeg satt sam­men selv, og det er noen fra andre. 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email