Les vins du Tour de France, 2. etappe, Brussel — Spa: På vannvogna.

I dag star­ter alvo­ret for syk­lis­te­ne med pro­log i Rot­ter­dam. Men de som vil ha hol­landsk øl og kan­skje litt gene­ver har for­hå­pent­lig­vis gjort sine for­be­re­del­ser. Vi er i brudd og har alle­re­de kom­met til and­re etap­pe, som går fra Brus­sel til Spa. For turist­in­for­ma­sjon om ste­de­ne langs dagens etap­pe, se TdF Tou­rist Guide.

I dag får vi hol­de oss til det helse­brin­gen­de: Vann. I alle fall får vi avslut­te med det­te. Og etap­pen går tross alt på en man­dag, så det er kan­skje like greit å ta det litt pent.

Fra Brus­sel går turen sør­over, litt øst for Water­loo, hvor Napo­le­on gikk på sitt ende­li­ge neder­lag i 1815. Vi fort­set­ter inn regio­nen Val­lo­nia, som er den fransk­språk­li­ge delen av Belgia.

Bel­gia er ikke et stort land, men vel­dig delt. Det er stor for­skjell fra det flamsk­ta­len­de Flan­dern i nord og vest, til det fransk­ta­len­de Val­lo­nia i sør og øst. Om jeg har for­stått det rett had­de Val­lo­nia tid­li­ge­re bety­de­li­ge inn­tek­ter fra gruve­drift, og var den rike delen av lan­det. Men nå er gru­ve­ne stengt og Flan­dern har over­tatt det øko­no­mis­ke leder­ska­pet. Pro­ble­me­ne med å få stab­let en ny regje­ring på bena har gitt ny næring til spe­ku­la­sjo­ne­ne om at Bel­gia vil bli delt. Men vi skal hol­de oss til syk­kel og drik­ke, ikke til poli­tikk. Men som jeg anty­det i går, så er kan­skje et land med 1000 ølty­per enda vans­ke­li­ge­re å sty­re enn et land med 400 oster.

Bel­gia er kjent for sine språk­li­ge for­vik­lin­ger, med stri­dig­he­ter mel­lom de flamsk­ta­len­de og fransk­ta­len­de. Det er langt mind­re kjent at tysk også er et offi­si­elt språk i Bel­gia, og at det­te snak­kes i områ­der av den delen av Bel­gia som man nå skal inn i — uten at jeg kjen­ner språk­gren­se­ne i områ­det. Jeg viss­te hel­ler ikke noe om at også tysk er et offi­si­elt språk før jeg ble kjent med en tysk­ta­len­de bel­gi­er fra det­te områ­det — som arbei­der ved det fransk­språk­li­ge uni­ver­si­te­tet i Namur. Og om vi måt­te mene at tre for­valt­nings­ni­vå­er i Nor­ge, med kom­mu­ne, fyl­kes­kom­mue og stat, er kom­pli­sert, så er det ingen ting i mot hva de har klart å få til i Bel­gia. Jeg har fått sys­te­met beskre­vet, men det er så kom­pli­sert at man må bru­ke en del tid om man skal kla­re å for­stå sys­te­met. Så mye tid har ikke jeg valgt å bru­ke på bel­gisk forvaltning.

Spa lig­ger i Arden­ne­ne.  Jeg er sik­kert ikke den enes­te som har hatt en for­dom som går ut på at Bel­gia er omtrent like flatt som Dan­mark. Men det er alt­så feil, og på vei inn i Arden­ne­ne har man fått lagt inn seks top­per som gir klatre­po­eng. De er “bare” 3. og 4. kate­go­ri. Det er let­te bak­ker når vi sit­ter og ser dem på TV. Men for man­ge av oss vil én slik bak­ke være tung nok. Hol­der vi oss i Oslo vil jeg tip­pe at bak­ken fra Gam­le­byen til Ryen eller opp Kongs­vei­en vil­le ha blitt klas­si­fi­sert som fjer­de­ka­te­to­ri. Seks sli­ke top­per i løpet av 201 km kan bli tøfft nok for mange.

For de som lurer på hvor­dan bak­ker klas­si­fi­se­res anbe­fa­les www.danskebjerge.dk — selv om sva­ret kan opp­sum­me­res til at det ikke er noe klart svar på hvor­dan man klas­si­fi­se­rer. Ikke la dere lure av at nett­ste­det heter Dans­ke bjer­ge. De skri­ver ikke bare om de dans­ke fjell­over­gan­ger som De fyns­ke alper og Køben­hanvs har­des­te stig­nig. Fle­re dans­ke syk­kel­ryt­te­re har vist at man ikke behø­ver å ha vokst opp i fjel­le­ne for å kun­ne syk­le bakker.

Siden 1300-tal­let har Spa vært kjent for sine var­me kil­der som skal ha helse­brin­gen­de effekt. And­re kur­bad­s­te­der har kan­skje blitt mer kjent. Men det er Spa som har gitt oss ordet spa, som alt­så her et epo­nym (et per­son- eller steds­navn som har blitt til et gene­risk ord).

Bestil­ler man mine­ral­vann i Bel­gia er det stor sann­syn­lig­het for at man får mine­ral­van­net Spa, med eller uten kull­syre.  De uli­ke type­ne kom­mer fra for­skjel­li­ge kil­der. Men jeg kan nok ikke si at det­te van­net har gjort et så dypt inn­trykk på meg at jeg fin­ner grunn til å lete etter det uten­for Bel­gia. I Nor­ge er van­net de fles­te ste­der så godt at det er menings­løst å kjø­pe vann på flas­ke. Tapp vann fra ditt loka­le vann­verk, ha i isbi­ter og noen sitron­ski­ver og nyt etappen.

Foto: Wiki­pe­dia Common

Synes du at syk­kel går litt for sak­te kan du i ste­det vel­ge For­mel 1, Bel­gisk Grand Prix, som går på banen i Spa. I år går det 27–29 august.

Blir vann litt for tynt kan du vel­ge et øl fra Trappist-bryg­ge­ri­et  Bras­se­rie de Roche­fort som lig­ger 75 km syd-vest for Spa. De bryg­ger ølet med vann fra en kil­de inne i klos­te­ret. Det er et alkohl­sterkt øl og skal tåle å bli lag­ret len­ge, i alle fall fem år. Vin­mono­po­let har tre typer øl fra Roche­fort i sine lis­ter.

Vinatlas

Hvis man vil stu­de­re i detalj frans­ke (klas­si­fi­ser­te) vin­om­rå­der er Grand Atlas des vig­nob­les de Fran­ce uten tvil den bes­te boken. Det er det klart bes­te vinat­las jeg har sett. Men det dek­ker bare Frank­ri­ke og er på fransk. Det sis­te vil sik­kert vil være en bety­de­lig ulem­pe for enkelte.

Les vins du Tour de France 2010

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d’Italia

Mat og vin

Jeg har valgt å sam­le en del om å kom­bi­ne­re mat og vin, i ste­det for å gjen­ta det hver gang spørs­må­let duk­ker opp. 

Hvor bratt er det der de sykler?

De fles­te som ser syk­kel på TV har ikke noe begrep om hvor brat­te og har­de de bak­ke­ne som syk­les er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får for­klart at 15% stig­ning betyr at man sti­ger 15 m i løpet av 100 meter syk­ling, så sier ikke det­te så mye. Jeg har tatt med noen over­sik­ter over brat­te bak­ker, så kan man gå ut og prø­ve selv. En har jeg satt sam­men selv, og det er noen fra andre. 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email