Les vins du Tour de France, 3. etappe: Wanze — Arenberg Porte du Hainaut. Med øl for en dronning

Fabi­an Can­cel­la­ra har opp­skrifts­mes­sig vun­net pro­lo­gen og ryt­ter­ne skal leg­ge ut på en etap­pe mer pre­get av vind enn vin. Men vi lig­ger foran og skal se på tred­je etap­pe, som star­ter i Wan­ze, fort­satt i Val­lo­nia i Bel­gia. Den­ne dagen krys­ser ryt­ter­ne gren­sen til Frank­ri­ke og ender i Aren­berg Por­te du Hainaut. For turist­in­for­ma­sjon, se TdF Tou­rist Guide.

Wan­ze lig­ger i pro­vin­sen Liè­ge i den fransk­ta­len­de delen av Bel­gia: Val­lo­nia. Byen har blant annet et syk­kel­mu­se­um som man bør besø­ke om man er der, i alle fall hvis inter­es­se for syk­kel er det som har gjort at man har opp­da­get byen.

Det fin­nes et øl som heter La Fleu­rie de Wan­ze, men det er bryg­get av Bras­se­rie d’ Achouf­fe, som lig­ger i Houf­fa­lize, ca 100 km sør for Wan­ze. Om jeg har for­stått det rett er det bryg­get eks­klu­sivt for et ser­ve­rings­sted(?) i Wan­ze, men mer enn det har jeg ikke fun­net. Det er ikke omtalt på bryg­ge­ri­ets nettsider.

Når det gjel­der drik­ke har jeg ellers ikke fun­net noe av inter­es­se knyt­tet til byen. Den har et anlegg for pro­duk­sjon av bio­e­ta­nol, men jeg tror ikke det er noe sær­lig å drik­ke. Ellers skil­ter de med en fab­rikk som bl.a. lager lasag­ne og piz­za, men gastro­no­misk er vel det omtrent like inter­es­sant som piz­za-fab­rik­ken på Stran­da hvor man lager Piz­za Gran­dio­sa.

Fra Wan­ze går etap­pen vest­over til Namur. Namur er hoved­sta­den i regio­nen Val­lo­nia. Bel­gia er ikke et stort land, men vel­dig delt. Det er stor for­skjell fra Flan­dern i nord til Valo­nia i sør. Vårt sen­ter ved UiO, Sen­ter for retts­in­for­ma­tikk (SERI) har i åre­vis hatt et nært og godt sama­beid med vårt søs­ter­in­sti­tutt CRID ved Uni­ver­si­te­tet i Namur, og jeg har vært der en rek­ke gan­ger. Da jeg for noen år siden besøk­te Leu­ven i Flan­dern, sa jeg til en av mine kol­le­ger ved uni­ver­si­te­tet der at det var nes­ten som å kom­me til et annet land, sam­men­lig­net med Namur, hvor­på han svar­te “It is anot­her country”.

Vi skan­di­na­ver har en sær­lig til­knyt­ning til Namur, selv om de fær­res­te er klar over det­te. Dron­ning Blan­ka av Namur, også kjent som Bian­ca, eller Blance de Namur som hun het på fransk, var gift med kong Mang­nus VII og var dron­ning i Sve­ri­ge og Nor­ge fra 1335. Hun var mor til Haa­kon VI Mag­nus­son, den sis­te av de gam­mel­nors­ke kon­ger. Han gif­ter seg med danke­kon­gen Vald­mar Atter­dags dat­ter, Mar­gre­te, som sene­re skal for­ene Nor­ge, Sve­ri­ge og Dan­mark i Kal­mar-unio­nen. Men det er en annen his­to­rie. Vi har Dron­ning Blan­cas vei på Bygd­øy i Oslo, Dron­ning Blan­cas gate i Tøns­berg og Blan­cas gate i Stav­an­ger. Alle har navn etter Dron­ning Blan­ka av Namur.

Det svens­ke barne­ri­met “Ride ride ran­ke”, hand­ler i utgangs­punk­tet om Haa­kons frier­ferd da han skul­le fri til Mar­grethe. Men her har Blan­ka blitt til hes­ten Blanke.

Ride, ride ranke
Hes­ten heter Blanke -
Hes­ten heter ikke så,
Hes­ten heter Abildgrå,
sit­ter liten jun­ker på.
Hvor skal han da ride?
Til kongs­går­den og frie.
Hva skal hun da hete?
Jom­fru­en Margrete.

Alt det­te er bare en lang omvei for å si at i Namur kan man drik­ke ølet Blan­che de Namur, noe man som skan­di­nav bør gjø­re om man er på de kanter.

Vi får være ærli­ge nok til å si at det er ikke sik­kert at bryg­ge­ri­et er så opp­tatt av den svensk-nors­ke dron­nin­gen som kom fra Namur at det­te ale­ne er grunn til å gi et øl navn etter hen­ne. Blan­che er beteg­nel­sen på et lyst, over­gjæ­ret hvete­øl, og Blan­che de Namur er selv­føl­ge­lig et slikt øl. Det fin­nes man­ge øl av typen Blan­che de [steds­navn]. Men man spil­ler på dob­belt­be­tyd­nin­gen i nav­net Blan­che de Namur og vi kan drik­ke det som et min­ne om dron­nin­gen som kom her­fra. Det var fak­tisk da jeg drakk ølet under et besøk i Namur at jeg ble ble opp­merk­som på dron­ning Blan­che de Namur. Om jeg hus­ker rett sto det noe om det­te på etiketten.

Hvis man ser det hele på avstand så pas­se­rer dagens etap­pe ikke så vel­dig langt fra det mes­te kjen­te Trappist-bryg­ge­ri­et, Chi­may. De pro­du­se­rer tre typer øl. Chi­may Red er et kobb­er­far­get øl som kan ha et hint av apri­kos i sma­ken. Chi­may Trip­le er et lyse­re, nær­mest gyl­dent øl. Chi­may Bleu er det mør­kes­te og også det ster­kes­te (9%) ølet fra Chi­may. Alle tre ølty­pe­ne er over­gjæ­ret, upas­teu­ri­sert og med annen­gangs gjæ­ring på flas­ke. Vin­mono­po­let har alle tre typer Chi­may Trappist-øl i sine lis­ter. Du kan lese mer om Chi­may på nett­ste­det Karls­röms malt. På sam­me nett­sted kan du også se omta­le av en sma­king hvor Chi­may bl.a. set­tes opp mot West­mal­le, som vi var inn­om på førs­te etap­pe, og en annen test av Trappist-øl fra sam­me nett­sted her.

Chi­may lager også en ost med melk fra egne kyr som sik­kert er et utmer­ket føl­ge til deres øl. Dis­se Trappist-oste­ne er halv­fas­te, og den mest kjen­te osten av den­ne typen er Port-Salut.

Aren­berg Por­te du Hainaut er ikke noe stort sted. Nær­mes­te litt stør­re by er Valen­cien­nes.

St Amand-les-Eaux er, som Spa, også kjent for sine var­me kil­der og der­med for sine spa. Byen har navn etter St. Amand, som var bis­kop i Ton­gres og etab­ler­te et beni­dic­tinsk klos­ter i områ­det i 647.

Vi er fort­satt for langt nord til at man kan pro­du­se­re vin. Byen lig­ger helt på gren­sen til Bel­gia, og vi er i et øldis­trikt. Men jeg har ikke fun­net så mye lokalt øl.  Bras­se­rie de Saint-Amand-les-Eaux er det enes­te loka­le bryg­ge­ri­et jeg har fun­net, uten at jeg vet sær­lig mye om det. Jeg tvi­ler på at man får tak i det­te uten­for regio­nen. Så om du ikke er på ste­det, da er anta­ge­lig­vis det nær­mes­te du kan kom­me et bel­gisk øl.

Hvis du er på ste­det kan du stik­ke inn­om  Biè­res et Ter­roir du Nord hvor de sel­ger regio­na­le pro­duk­ter, selv­føl­ge­lig også øl.

Vil du ha litt snacks til ølet kan du prø­ve osten Mimo­let­te. Det er en Eda­mer-type og nok en påmin­nel­se om at man er nær Flan­dern. Det er en ost som er mer typisk flamsk enn fransk. Den ble opp­rin­ne­lig laget etter ord­re fra Louis XIV som vil­le ha en fransk Eda­mer. Men for å skil­le den fra den hol­lands­ke Eda­mer ble den far­get oran­ge. Den far­ges med Annat­to, en plante­far­ge som også bl.a. gir far­gen til den oran­ge Ched­dar-osten Red Leices­ter. En rela­tivt ung ost går godt sam­men med lyst øl. Til mer moden ost bør ølet være mørkere.

[PS: Den Mimo­let­te jeg har sett i frans­ke super­mar­ke­der har vært laget i Hol­land. Det litt iro­nisk at Frank­ri­ke impo­re­rer det som skul­le være en franks eda­mer fra Holland.]

Er man vir­ke­lig i syk­kel­mo­dus kan man hel­ler vel­ge osten Pavé de Rou­baix som gans­ke enkelt betyr bro­stein fra Rou­baix, som ikke er så langt fra Aren­berg Por­te du Hainaut. Om jeg har for­stått det rett, så er osten av sam­me type som Mimo­let­te. Men det er ikke lett å fin­ne infor­ma­sjon om osten. For­sø­ker man å goog­le Pavé de Rou­baix får man stort sett opp infor­ma­sjon om syk­kel­rit­tet Paris-Rou­baix, ikke om osten. Men da en del av avslut­nin­gen er på vel­kjen­te bro­steins­trek­nin­ger fra Paris-Rou­baix, bør osten kun­ne pas­se godt.

Vinatlas

Hvis man vil stu­de­re i detalj frans­ke (klas­si­fi­ser­te) vin­om­rå­der er Grand Atlas des vig­nob­les de Fran­ce uten tvil den bes­te boken. Det er det klart bes­te vinat­las jeg har sett. Men det dek­ker bare Frank­ri­ke og er på fransk. Det sis­te vil sik­kert vil være en bety­de­lig ulem­pe for enkelte.

Les vins du Tour de France 2010

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d’Italia

Mat og vin

Jeg har valgt å sam­le en del om å kom­bi­ne­re mat og vin, i ste­det for å gjen­ta det hver gang spørs­må­let duk­ker opp. 

Hvor bratt er det der de sykler?

De fles­te som ser syk­kel på TV har ikke noe begrep om hvor brat­te og har­de de bak­ke­ne som syk­les er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får for­klart at 15% stig­ning betyr at man sti­ger 15 m i løpet av 100 meter syk­ling, så sier ikke det­te så mye. Jeg har tatt med noen over­sik­ter over brat­te bak­ker, så kan man gå ut og prø­ve selv. En har jeg satt sam­men selv, og det er noen fra andre. 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email