Andorra

Jeg har all­tid vært fasci­nert av de små lillep­ut­sta­te­ne som på en eller annen mer­ke­lig måte har over­levd inne­klemt mel­lom de sto­re. I Euro­pa har de sto­re sta­ter jevn­lig vært i krig med hver­and­re i hundre­vis av år og gren­se­ne har blitt flyt­tet man­ge gan­ger. Man skul­le tro at lillep­ut­sta­te­ne var blitt val­set ned uten at stor­mak­te­ne kna­pt mer­ket det. Men noen har alt­så over­levd. Andor­ra er en av dem.

Andor­ra lig­ger i Pyre­ne­ene og har kna­pt 84.000 inn­byg­ge­re. Det er mer enn det dob­belte av vår EØS-part­ner Lich­ten­stein (som har 35.000). I are­al er Andor­ra nes­ten tre gan­ger så stort. Så om vi i Nor­ge tar EØS-sam­ar­bei­det alvor­lig bør vi ikke smi­le alt for over­bæ­ren­de til et land som Andorra.

Pyre­ne­ene er en bratt bar­rie­re mel­lom Den ibe­ris­ke halv­øy og det kon­ti­nen­ta­le Euro­pa. Det er Afri­ka som pres­ser på og sky­ver Ibe­ria foran seg. Den afri­kans­ke og den euro­pe­is­ke kon­ti­nen­tal­pla­ten kol­li­de­rer, og i sår­sonen rei­ser Pyre­ne­ene seg. Det er en rela­tivt ung fjell­kje­de som fort­satt vokser. Det er akku­rat det sam­me som skjer litt len­ger øst, der Ita­lia pres­ses mot Euro­pa og Alpe­ne har dan­net seg i kollisjonssonen.

Con­ti­nue read­ing Andor­ra

Les vins du Tour de France, 5. etappe: Épernay > Montargis. Exit Champagne

Syk­lis­te­ne slik­ker sine sår, og skal i dag syk­le på bro­stein det sis­te styk­ket inn mot Aren­berg Por­te du Hainaut. Det­te er kjen­te vei­er for de som har syk­let Paris-Rou­baix. For and­re, som David Zab­ri­si­ke, vil visst det å syk­le på slikt under­lag bli en helt ny erfa­ring. Vi får bare håpe at de kon­kur­re­rer i dag og at det ikke blir en ny nøy­tra­li­sert etap­pe for­di noen ikke behers­ker underlaget.

Gårs­da­gens nøy­tra­li­se­ring var en gave­pak­ke til Mark Caven­dish, som var hek­tet av i bak­ke­ne før alle vel­te­ne, og som der­for had­de vært sjanse­løs til å ta poeng på den etap­pen. Er det noen som ikke for­tje­ner gave­pak­ker, så er det Mark Caven­dish, som med sin styg­ge kjø­ring i Sveits rundt for­år­sa­ket en velt som ska­det fle­re syk­lis­ter, om som blant annet bidro til at  Tom Boonen og Hein­rich Haus­s­ler måt­te trek­ke seg fra åre­tes Tour de Fran­ce. At nøy­tra­li­se­rin­gen sær­lig gikk ut over Tor Hus­hovd, som kun­ne ha styr­ket sin posi­sjon i kam­pen om den grøn­ne trøya, gjor­de det ikke noe bedre.

Men nok om det. Vi over­la­ter vans­ke­lig under­lag til and­re og går over til vin. Champag­ne er nep­pe det ryt­ter­ne vil ten­ke mest på i dag, men vi kan fort­set­te der vi slapp i går.

Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce, 5. etap­pe: Éper­nay > Mon­tar­gis. Exit Champag­ne