Les vins du Tour de France, 6. etappe: Montargis > Gueugnon — Saken er biff

Vi lig­ger litt foran syk­lis­te­ne for at de som vil ha egne­de drå­per skal kun­ne gjø­re nød­ven­di­ge for­be­re­del­ser. Men selv om gårs­da­gens etap­pe var den sis­te øl-etap­pen, måt­te det bli champag­ne etter Thor Hus­hovds etappe­sei­er og grøn­ne trøye. Så får vi håpe det blir god grunn til å nyte champag­ne også i dag, når syk­lis­te­ne skal inn i Champagne.

Til alle damer som synes det er på tide å kom­me over fra øl til vin, så skul­le jeg gjer­ne ha visst om den­ne før vi gikk løs på ølet: Women are bet­ter beer tas­ters than men, skri­ver den engels­ke tab­lo­i­den The Sun. Selv om The Sun ikke akku­rat er noen kva­li­tets­avis, så vil jeg tro at øl er noe de kan.

Men vi skal vide­re. Dagens etap­pe, eller egent­lig etap­pen i over­imor­gen, går fra Mon­tar­gis til Gue­ug­non. For turist­in­for­ma­sjon viser jeg igjen til TdF Tou­rist Guide.

Etap­pen føl­ger en rute litt øst for elven Loire og der­med også øst for de kjen­te vin­om­rå­de­ne. De mest kjen­te vine­ne fra det sen­tra­le Loire er San­cer­re og Pouil­ly-Fumé, beg­ge utmer­ke­de viner. Men når vi kom­mer så langt syd som til San­cer­re og Pouil­ly har elven begynt å dreie vest­over mens syk­kel­tra­se­en drei­er øst­over. Så vi kan gå litt len­ger nord, hvor syk­lis­te­ne er nær­me­re vin­mar­ke­ne, til områ­det Coteaux-du-Gien­nois. Det er et områ­de som fikk AOC-sta­tus i 1998. I dis­se mind­re kjen­te områ­de­ne i Loire lages utmer­ket vin som kan være fullt på høy­de med vin fra sine mer kjen­te nabo­er og som gir god valu­ta for pen­ge­ne. Vin­mono­po­let kan by på én hvit­vin fra det­te områ­det: Balland-Cha­puis Coteaux du Gien­nois som i årgang 2007 kos­ter 135 kr.

Loire er mest kjent for sine hvi­te viner laget av Sau­vig­non Blanc. Både hvit San­cer­re og Pouil­ly-Fumé er laget på den­ne dru­en, og det sam­me er hvi­te viner fra Coteaux-du-Gien­nois.Skal man ha en typisk vin fra det sen­tra­le Loire må det bli en slik hvit­vin og det er utmer­ke­de sommerviner.

Men det lages som også rød- og rosé­vin i det sen­tra­le Loire, mest av Pinot Noir, men også i noen grad av Gamay. Jeg har ikke smakt rød eller rosé fra Coteaux-du-Gien­nois. Men etter at jeg en gang spur­te etter rød San­cer­re på Vin­mono­po­let og damen insis­ter­te på at slikt ikke fan­tes (“San­cer­re er hvit!”, sa hun bestemt), har jeg fått en liten hang up på rød og rosé San­cer­re. Så jeg har kjøpt det en del gan­ger, men ikke på Vin­mono­po­let. Rød San­cer­re er en helt grei, rela­tivt lett rødvin. Men San­cer­re er kjent, om enn for sin hvit­vin (ikke uten grunn). Så rød San­cer­re er nok en del over­pri­set tak­ket være det kjen­te nav­net. Vin­mono­po­let har nå to røde San­cer­re i sine lis­ter, Prieur San­cer­re Rou­ge 2008 og San­cer­re Rou­ge la Croix du Roy 2005. Det er sik­kert gode viner. Men til hen­holds­vis 190 og 200 kr får de kon­kur­ran­se fra mye annen god rødvin.

Det er mye “barne­lær­dom” om vin som i bes­te fall bør revur­de­res, kan­skje for­kas­tes. Det­te gjel­der f.eks. mak­si­men rødvin til kjøtt og hvit­vin til fisk. Man kan ofte vel­ge hvit­vin til kjøtt og rødvin til fisk. Men skal man vel­ge rødvin til fisk bør det være en rela­tivt lett rødvin med lite tan­ni­ner. Fisk og tan­ni­ner (som det er sær­lig mye av i rødvin laget av Caber­net Sau­vig­non) går ikke godt sam­men. En rød Loire, og her har jeg bare erfa­ring med rød San­cer­re, kan fun­ge­re godt, f.eks. til kvei­te. Jeg vil tro at annen rød Loire kan fun­ge­re til­sva­ren­de godt. Ellers er min hvi­te favo­ritt til kvei­te også fra Loire, men litt len­ger syd, nem­lig Pouil­ly-Fumé.

I dag kom­mer vi nes­ten, men bare nes­ten til Bourgog­ne — alle fall om vi hol­der oss til de klas­si­fi­ser­te vin­mar­ke­ne. Rei­ser man 50–60 km rett øst­over kom­mer vi til den syd­li­ge delen av Côte Cha­lon­nai­se og der­et­ter den nord­li­ge delen av Mâcon­nais. Men mål­gang er i Charo­lais, der stor­fé­ra­sen Charo­lais kom­mer fra. Som en avslut­ning til den­ne etap­pen kan man der­for spi­se en saf­tig biff laget av Charo­lais, fulgt av en Mercu­rey eller Giv­ry, som beg­ge kom­mer fra Côte Cha­lon­nai­se. Men skal jeg være ærlig vil­le jeg nok ha valgt en litt kraf­ti­ge­re vin til slik mat — kan­skje en Rhô­ne­vin, som man fin­ner ca 10 mil len­ger sør.

Mercu­rey kom­mer ikke fra det fines­te og mest snob­be­te områ­det i Bourgog­ne, så man kan få vin til en ikke alt for høy pris — i alle fall til bur­gun­der å være. Vine­ne er rela­tivt robus­te, men uten den sam­me fines­se som i de bes­te deler av Bourgog­ne. Det pro­du­se­res også noe hvit­vin i områ­det. Vin­mono­po­let har åtte røde Mercu­rey i sine lis­ter, som kos­ter fra 180 til 280 kr pr flas­ke. Jeg kjen­ner ikke noen av dis­se vine­ne. Men om det skal bli en rødvin til dagens etap­pe, vil­le jeg nok hel­ler ha for­søkt en av de røde fra Mercu­rey frem­for en rødvin fra det sen­tra­le Loire — i alle fall til en biff av Charolais.

Det er også en ost som heter Charo­lais, en chev­re (ost laget på geite­melk). Til den kan en hvit Mercu­rey eller Giv­rey være godt føl­ge. Men også hvit­vin fra det sen­tra­le Loire pas­ser godt til chevre.

Noen ord om det­te med ost og vin: I alle fall de i +/- min gene­ra­sjon er vokst opp med kom­bi­na­sjo­nen ost og rødvin. Også det­te er en “barne­lær­dom” vi ikke bør føl­ge. Det er tra­di­sjon i Frank­ri­ke å drik­ke rødvin til ost. Men det er for­di man gjer­ne spi­ser ost mel­lom hoved­rett og des­sert, even­tu­elt som des­sert. Van­lig­vis ser­ve­res ikke noen egen vin til osten. Man fort­set­ter bare med den vinen man drakk til hoved­ret­ten. Og hvis vinen til hoved­ret­ten var en kraf­tig rødvin vil en lett rødvin eller en hvit­vin lett kun­ne “bli borte”. Rødvin og ost kan være pro­ble­ma­tisk. Nok en gang er det de tan­ni­ner (garve­syre) som man fin­ner i man­ge rødvi­ner kol­li­de­rer bru­talt med melke­pro­tei­ner som gjer­ne er frem­tre­den­de i ost. Skal du ha rødvin vil det ofte være lurt å vel­ge en lett rødvin uten frem­tren­de­ne tan­ni­ner. Ofte vil en hvit­vin være et bed­re valg. Til chev­re er hvit­vin førstevalget.

Vinatlas

Hvis man vil stu­de­re i detalj frans­ke (klas­si­fi­ser­te) vin­om­rå­der er Grand Atlas des vig­nob­les de Fran­ce uten tvil den bes­te boken. Det er det klart bes­te vinat­las jeg har sett. Men det dek­ker bare Frank­ri­ke og er på fransk. Det sis­te vil sik­kert vil være en bety­de­lig ulem­pe for enkelte.

Les vins du Tour de France 2010

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d’Italia

Mat og vin

Jeg har valgt å sam­le en del om å kom­bi­ne­re mat og vin, i ste­det for å gjen­ta det hver gang spørs­må­let duk­ker opp. 

Hvor bratt er det der de sykler?

De fles­te som ser syk­kel på TV har ikke noe begrep om hvor brat­te og har­de de bak­ke­ne som syk­les er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får for­klart at 15% stig­ning betyr at man sti­ger 15 m i løpet av 100 meter syk­ling, så sier ikke det­te så mye. Jeg har tatt med noen over­sik­ter over brat­te bak­ker, så kan man gå ut og prø­ve selv. En har jeg satt sam­men selv, og det er noen fra andre. 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email