Les vins du Tour de France, 7. etappe. Tournus > Station des Rousses. Fra Bourgogne til fjellet

Thor Hus­hovd beholdt den grøn­ne trøya, Edvald Boa­sson Hagen kom på tredje­plass på gårs­da­gens champagne­etap­pe, og Mark Caven­dish tap­te ytter­li­ge­re ter­reng i for­hold til Thor Hus­hovd. Det var et reslutat som gjør av vi godt kan ta for oss av mål­by­ens goder. Caven­dish må slå Hus­hovd i sli­ke spur­ter som det var i dag om han skal kun­ne stå på podi­et i Paris. Jeg kan ikke akku­rat si at Mark Caven­dish vokser i mine øyne når han, for å låne ord av Kurt Asle Arve­sen, “opp­fø­rer seg som en bort­skjemt dritt­unge”.

Tema for fransk TVs nett­av­stem­ming i går var om Thor Hus­hovd vil­le behol­de den grøn­ne trøy­en helt til Paris. 68% men­te ja. Vi får håpe fler­tal­let har rett.

Gårs­da­gens var mer enn godt nok til at vi kun­ne ta for oss av mål­by­ens goder. Jeg fikk ikke tak i “Blanc de noirs”, men valg­te en champag­ne med mel­lom 80 og 90% Pinot Noir, så det var ikke så langt unna. Det var i grun­nen en bekref­tel­se på det jeg viss­te fra før, blant annet etter å ha smakt Godmé Blanc de Noirs Grand Cru Brut som var mitt for­slag til i går, at champag­ne bør ha noe av den frisk­he­ten som Char­don­nay bidrar med. Men jeg synes det er inter­es­sant å sma­ke viner med helt ulik stil, slik at man opp­da­ger at det slett ikke er like­gyl­dig hva slags champag­ne man vel­ger. En “Blanc de blancs” lig­ger klar til den etap­pen de skal syk­le i dag. Da blir det den mot­sat­te ytter­lig­het i champagnestil.

Men vi skal møte en annen vir­ke­lig­het, også vin­mes­sig, når touren beve­ger seg fra lav­lan­det og inn mot fjel­le­ne. Her møter vi viner som for meg er helt nye bekjentskaper.

Den 7. etap­pen går fra Tour­nus til Sta­tion des Rous­ses. Syk­kel­mes­sig er det fort­satt ikke har­de­re stig­nin­ger enn and­re kate­go­ri, men det vil gi en peke­pinn om hvil­ke av sprin­ter­ne som kla­rer å hen­ge med i bak­ke­ne — i til­legg til at sam­men­lagt­fa­vo­rit­te­ne må begyn­ne å vise seg fram. Etap­pen star­ter i vin­om­rå­det Bourgog­ne og ender i fjel­let. For turist­in­for­ma­sjon viser jeg sta­dig til TdF Tou­rist Guide.

Tour­nus lig­ger i Mâcon­nais. Vi er alt­så fort­satt i Bourgog­ne. Vinen i nær­om­rå­det til Tour­nus er klas­si­fi­sert som Mâcon og Mâcon-vil­la­ges. Det nær­mes­te høy­ere klas­si­fi­ser­te områ­det er Viré-Cles­sé, 10–15 km len­ger sør.

Etap­pen går gjen­nom Bres­se, som er kjent for sin kyl­ling. Så dagens hoved­rett kan gjer­ne være kyl­ling. Får man slik kyl­ling av topp kva­li­tet så godt til­be­redt som vi fikk den på Mai­son Pic i Valen­ce (mål­by for 11. etap­pe) tid­li­ge­re i som­mer, blir kyl­ling vir­ke­lig fest­mat. Hjem­me er ikke Bres­se-kyl­ling lett å få tak i. Men velg i alle fall kva­li­tet, hvil­ket vil si fra Stan­ge, Hol­te eller Priors Liveche kyl­ling hvis du hol­der deg til norsk leve­ran­dø­rer. Jeg har tid­li­ge­re lagt ut beskri­vel­ser av hvor­dan jeg gjer­ne til­be­re­der kyl­ling som “Tirs­dags­mat” og “Ølbok­skyl­ling uten ølboks”.

Under­veis skal ryt­ter­ne krys­se den syd­ligs­te delen av vin­om­rå­det Jura, før de skal inn i Juramas­si­vet. Syk­lis­te­ne bør nok ikke la seg fris­te til å ta med vin før de møte­re fjel­le­ne. Men vi kan gjø­re det. Det­te er viner som for meg var helt ukjen­te før jeg star­tet på den­ne seri­en. Og fort­satt har jeg bare et teo­re­tisk fohold til vine­ne. Jeg har kjøpt noen flas­ker, men ennå ikke druk­ket noen av dem. Empi­ri­en må ven­te til man fak­tisk skal syk­le gjen­nom områ­det. Der­for vel­ger jeg Jura-vin til den­ne etappen.

Vin­om­rå­det Jura strek­ker seg omtrent nord-syd. Det er ca 80km langt og 2–4 km bredt.

Det er fire geo­gra­fis­ke AOC-områ­der og to viner med AOC-sta­tus. Côtes-du-Jura strek­ker seg hele vei­en fra nord til sør. Jeg opp­fat­ter det slik at man også her har et hie­rar­ki med Côtes-du-Jura som basis-AOC, mens de tre bes­te områ­de­ne har egen AOC-sta­tus. Dis­se tre and­re er Arbois, Cha­teau Cha­lon og L’E­toi­le.

Arbois var det førs­te områ­det som fikk AOC-sta­tus i Frank­ri­ke og er den størs­te av Jura-appel­la­tio­ne­ne. Det pro­du­se­res omtrent 70% rød og 30% hvit vin. En av mine svens­ke ven­ner har for­talt at hvit­vin fra Arbois anbe­fa­les til jule- og påskesild.

En “Vin de Pail­le” og en “Vin Jau­ne” inn­kjøpt til Tour de France

I Cha­teau-Cha­lon pro­du­se­res bare Vin-Jau­ne (gul vin) som lages av dru­en Sava­g­nin. Den­ne vinen skal lig­ge mer enn seks år på eike­fat, som ikke fyl­les helt opp. De får et  får et flor­lag på top­pen som beskyt­ter mot oksy­de­ring under den­ne lag­rin­gen. Vinen kan min­ne om en fih­no sher­ry. Vin Jau­ne tap­pes på spe­si­el­le flas­ker som kal­les Clave­lin og rom­mer 62 cl. Flaske­stør­rel­sen er visst­nok valgt for å vise hvor mye vin som har blitt borte under lag­rin­gen, slik at det man van­lig­vis får på en 75cl flas­ke nå bare fyl­ler 62cl. Bres­se-kyl­ling og Vin Jau­ne er en lokal kom­bi­na­sjon. Vin­mono­po­let har to Vin Jau­ne som kos­ter 370 kr og 380 kr for en flas­ke. Se en video om Vin Jau­ne fra Vimeo, laget av Finn-Erik Rog­nan og Nils J. Nes­se.

Foto: Wiki­me­dia Commons

En annen spe­sia­li­tet i Jura er Vin-Pail­le. Det­te betyr “strå-vin”. Dru­ene, som kan være sava­g­nin, char­don­nay og poul­sard, ble tra­di­sjo­nelt tør­ket på strå­mat­ter innen­dørs i 2–3 måne­der. Van­net for­dam­per og dru­ene blir omtrent som rosi­ner, med vel­dig høyt suk­ker­inn­hold. Det­te gir en søt vin. I dag bru­kes gjer­ne and­re mate­ria­ler enn strå for å lage tørke­mat­ter for vinen, men ellers er pro­ses­sen den samme.

I L’E­toi­le dyr­kes mest Char­don­nay, men også noe Sava­g­nin og Poul­sard.

Cré­mant du Jura er en mus­se­ren­de vin med egen AOC-sta­tus. Den kan lages i hele det klas­si­fi­ser­te områ­det og alle fem drue­ty­per er til­latt. I den hvi­te må det være minst 50% Char­don­nay, mens det i rosé må være til sam­men minst 50% Pinot Noir og Poulsard.

Etter at man har til­bragt et par dager i, eller i alle fall med Champag­ne, er jeg ikke sik­ker på om jeg vil­le ha tatt sjan­sen på å drik­ke annen mus­se­ren­de vin så kort tid etter. Det lages mye god mus­se­ren­de vin. Men det er ikke uten grunn at champag­ne er dron­nin­gen av mus­se­ren­de viner. Å sma­ke noe annet like etter å ha druk­ket en del champag­ne kan lett bli en ned­tur. Jeg har en gang for­søkt det­te etter først å ha vært noen dager i Champag­ne, og det var ikke noen suk­sess (men det var ikke Jura jeg reis­te til etter å ha vært i Champag­ne). Vin­mono­po­let her tre Cré­mant du Jura i sine lis­ter.

Den and­re “vinen” med egen AOC-sta­tus er Macvin du Jura. Jeg set­ter vin i anfør­sels­tegn, for man kan dis­ku­te­re om det­te er en vin. Det er en het­vin laget ved at drue­brenne­vin blan­des med drue­saft. Den er alt­så ikke laget ved van­lig drue­gjæ­ring. Den fin­nes ikke på Vin­mono­po­let og jeg må nok inn­røm­me at den ikke står øverst på lis­ten over viner jeg gjer­ne vil sma­ke. De and­re Jura-vine­ne er jeg nok mer inter­es­sert i.

Man lager rød vin på en drue som heter Poul­sard (også kalt Plous­sard). Den bru­kes i Jura og i områ­det Bugey. Man bru­ker også Trousseau og Pinot Noir. De hvi­te dru­ene som benyt­tes er Char­don­nay og Sava­g­nin.

I Jura lager man osten Com­té, som er en fast kumel­ksost av Gruyè­re-type. Den bør lag­res i 18 måne­der for å være på sitt bes­te. Dess­ver­re er det ikke ofte man fin­ner den så vel­lag­ret — i alle fall ikke i super­mar­ke­der. Den kan være et utmer­ket føl­ge til en Vin Jau­ne.

Tour de Fran­ce 2010 — Com­té, en film av Finn-Erik og Nils.

Mål­gang  er i Sta­tion des Rous­ses, et ski­om­rå­de i Juramas­si­vet. Der man kan gå på ski, der er det ikke kli­ma for å pro­du­se­re vin. Så vi får hol­de oss med Mâcon og Jura i dag.

For de som vil lese mer: Jura’s Yel­low Fever (Decan­ter)

Vinatlas

Hvis man vil stu­de­re i detalj frans­ke (klas­si­fi­ser­te) vin­om­rå­der er Grand Atlas des vig­nob­les de Fran­ce uten tvil den bes­te boken. Det er det klart bes­te vinat­las jeg har sett. Men det dek­ker bare Frank­ri­ke og er på fransk. Det sis­te vil sik­kert vil være en bety­de­lig ulem­pe for enkelte.

Les vins du Tour de France 2010

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d’Italia

Mat og vin

Jeg har valgt å sam­le en del om å kom­bi­ne­re mat og vin, i ste­det for å gjen­ta det hver gang spørs­må­let duk­ker opp. 

Hvor bratt er det der de sykler?

De fles­te som ser syk­kel på TV har ikke noe begrep om hvor brat­te og har­de de bak­ke­ne som syk­les er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får for­klart at 15% stig­ning betyr at man sti­ger 15 m i løpet av 100 meter syk­ling, så sier ikke det­te så mye. Jeg har tatt med noen over­sik­ter over brat­te bak­ker, så kan man gå ut og prø­ve selv. En har jeg satt sam­men selv, og det er noen fra andre. 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email