Les vins du Tour de France, 8. etappe: Station des Rousses > Morzine-Avoriaz. Fra fjell til fjell

Mark Caven­dish vant gårs­da­gens etap­pe. Han var best og vant for­tjent. Men jeg er mest impo­nert over Edvald Boa­sson Hagen og Tyler Far­rar. Edvàld Boa­ssòn Aggen, som fransk TV utta­ler nav­net, kom til­syne­la­ten­de fra intet og tok sin and­re tredje­plass. Det kan bare være et spørs­mål om tid før han vin­ner. Tyler Far­rar ska­det armen stygt for tre dager siden og syk­ler i prak­sis med en arm. Da er det en fan­ta­tas­tisk pre­sta­sjon i det hele tatt å hen­ge med i en spurt.

I for­hold til den grøn­ne trøy­en er spørs­må­let om Mark Caven­dish alle­re­de har blitt lig­gen­de for langt etter. Nøy­tra­li­se­rin­gen av and­re etap­pe var en gave­pak­ke til ham, og jeg håper i alle fall at det ikke skal bli utslags­gi­ven­de.  Ales­san­d­ro Petacchi lig­ger nær­mest Thor Hus­hovd. Han har vun­net 16 etap­per i Tour de Fran­ce, men ald­ri full­ført rit­tet. Med sine 36 år er han vel ikke akku­rat ung og sul­ten, og ivrig å vise at han kan full­fø­re Tour de Fran­ce. Så jeg hol­der det ikke for sær­lig sann­syn­lig at han full­fø­rer det­te året hel­ler. Rob­bie McEwen sier at han har slitt tungt til nå, og at han nett­opp har fun­net ut at han san­syn­lig­vis er aler­gisk mot stiv­krampe­me­di­sin, noe han fikk etter sin crash. En Rob­bie McEwen i slag er kan­skje den frems­te utford­re­ren til den grøn­ne trøy­en. Selv om jeg håper at Thor Hus­hovd vin­ner til slutt, vil jeg gjer­ne se en Rob­bie McEwen i godt slag. Så jeg håper for­men hans bed­rer seg i løpet  av kort tid og unner ham gjer­ne en etappe­sei­er eller to.

Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce, 8. etap­pe: Sta­tion des Rous­ses > Morzi­ne-Avo­riaz. Fra fjell til fjell