Les vins du Tour de France, 8. etappe: Station des Rousses > Morzine-Avoriaz. Fra fjell til fjell

Mark Caven­dish vant gårs­da­gens etap­pe. Han var best og vant for­tjent. Men jeg er mest impo­nert over Edvald Boa­sson Hagen og Tyler Far­rar. Edvàld Boa­ssòn Aggen, som fransk TV utta­ler nav­net, kom til­syne­la­ten­de fra intet og tok sin and­re tredje­plass. Det kan bare være et spørs­mål om tid før han vin­ner. Tyler Far­rar ska­det armen stygt for tre dager siden og syk­ler i prak­sis med en arm. Da er det en fan­ta­tas­tisk pre­sta­sjon i det hele tatt å hen­ge med i en spurt.

I for­hold til den grøn­ne trøy­en er spørs­må­let om Mark Caven­dish alle­re­de har blitt lig­gen­de for langt etter. Nøy­tra­li­se­rin­gen av and­re etap­pe var en gave­pak­ke til ham, og jeg håper i alle fall at det ikke skal bli utslags­gi­ven­de.  Ales­san­d­ro Petacchi lig­ger nær­mest Thor Hus­hovd. Han har vun­net 16 etap­per i Tour de Fran­ce, men ald­ri full­ført rit­tet. Med sine 36 år er han vel ikke akku­rat ung og sul­ten, og ivrig å vise at han kan full­fø­re Tour de Fran­ce. Så jeg hol­der det ikke for sær­lig sann­syn­lig at han full­fø­rer det­te året hel­ler. Rob­bie McEwen sier at han har slitt tungt til nå, og at han nett­opp har fun­net ut at han san­syn­lig­vis er aler­gisk mot stiv­krampe­me­di­sin, noe han fikk etter sin crash. En Rob­bie McEwen i slag er kan­skje den frems­te utford­re­ren til den grøn­ne trøy­en. Selv om jeg håper at Thor Hus­hovd vin­ner til slutt, vil jeg gjer­ne se en Rob­bie McEwen i godt slag. Så jeg håper for­men hans bed­rer seg i løpet  av kort tid og unner ham gjer­ne en etappe­sei­er eller to.

Vi fulg­te eget råd  for gårs­da­gens etap­pe, og valg­te en “Blanc de blancs” fra Epar­nay som ape­ri­tif. Men  til maten gikk vi for rosé, og det nær­mes­te vi kun­ne kom­me til Tour de Fran­ce var en rosé San­cer­re, som pro­du­se­res ikke alt for langt fra dagens etap­pe. Den etap­pen som skal syk­les i dag er tourens lengs­te, 227,5km, og små­kup­pert med fire fjer­de­ka­te­go­ri­stig­nin­ger. Det­te er sprin­ter­nes sis­te sjan­se på en stund. Som vår Tour de Fran­ce-meny har jeg kjøpt inn entre­côte av Charo­lais og en flas­ke rød Mercu­rey.

Men vi lig­ger fort­satt to dager foran syk­lis­te­ne. 8. etap­pe star­ter der den 7. ender, i Sta­tion des Rous­ses, og ender i  Morzi­ne-Avo­riaz. Turist­in­for­ma­sjon fin­ner du i TdF Tou­rist Guide.

Her her det fjell. Syk­lis­te­ne star­ter i Jura og ender i Alpe­ne. Etap­pen er gans­ke spe­si­ell ved at den de førs­te 70 kilo­met­re­ne i hoved­sak går ned­over, med et fall på rundt 700 meter. Så går det opp igjen mot slut­ten av etap­pen. Jeg vet ikke hvor tek­nisk kre­ven­de utfor­kjø­rin­ge­ne er. Kan­skje kan Thor Hus­hovd san­ke noen poeng på mel­lom­spur­te­ne her. Han er fel­tets bes­te utfor­kjø­rer, med Fabi­an Can­cel­la­ra som en god num­mer to. Men Can­cel­la­ra kjø­rer ikke for grønn trøye, og det gjør hel­ler ingen and­re på hans lag (Saxo Bank). Og det­te er nep­pe en etap­pe som Can­cel­la­ra har ambi­sjo­ner om å vin­ne. Can­cel­la­ras opp­ga­ve vil nok være å hjel­pe lagets sam­men­lagt­kan­di­dat, Andy Schleck,  så det er liten grunn til at Can­cel­la­ra skal utford­re Hus­hovd her. Thor Hus­hovd har også vist at han kan syk­le bak­ker hvis han vil, så han kan fin­ne på å lig­ge i tet også ved den sis­te sprin­ten i Morzi­ne. Men han har nok ingen ambi­sjo­ner om å være først opp den sis­te bak­ken opp til Morzi­ne-Avo­riaz. De som har ambi­sjo­ner sam­men­lagt bør begyn­ne å vise seg fram for alvor på den­ne etap­pen. Men vi skal over til vin.

Høyt til fjells er det ikke mye vin. Jura-vine­ne dyr­kes ved foten av fjel­let i vest, så de vine­ne for­lot vi i går. Her star­ter etap­pen oppe i fjel­let og man syk­ler syd- og øst­over. Det pro­du­se­res noe vin i Savoie og Haut Savoie, og det er den­ne vinen vi skal hol­de oss til i dag. Pro­duk­sjo­nen er ikke stor og det mes­te kon­su­me­res lokalt. I Savoie er det 2.500ha vin­mark, og man pro­du­se­rer ca 140.000hl vin. Til sam­men­lig­ning er det 30.400ha vin­mark i Champag­ne, og det pro­du­se­res drøyt 2,1 mill hl. Mye av vinen går til de sto­re vin­ter­sports­ste­de­ne i områ­det. Jeg er nok ikke den enes­te som gjer­ne vil ha lokal vin når jeg besø­ker et sted, og de som ser­ve­rer er gjer­ne stol­te av sine loka­le pro­duk­ter. Mat og drik­ke sma­ker gjer­ne best i det områ­det hvor de hører hjem­me. Så det er nok bra at man sær­lig betje­ner det loka­le markedet.

Vine­ne fra Savoie og Haut-Savoie er også nye bekjent­ska­per for mitt ved­kom­men­de. Men i mot­set­ning til Jura, så er det her bare de van­li­ge vin­ty­pe­ne som pro­du­se­res, selv om de kan ha lokalt sær­preg. Det er ingen sær­he­ter som Vin de Pail­le eller Vin Jau­ne.

Når ryt­ter­ne har kom­met ned fra fjel­let til Belle­gar­de-sur-Val­se­ri­ne møter vi en kjent vinelv som vi skal kom­me til­ba­ke til: Rhô­nen. Hvis vi had­de fulgt elven ned­over et par mil i ste­det for å dreie øst­over vil­le vi ha kom­met til områ­det Bugey. Det­te er et VDQS-områ­det. VDQS står for Vin Dèli­mi­té de Qua­li­té Supé­rieure. Det er en klas­si­fi­se­ring under AOC, men er gjer­ne en opp­rykks­kan­di­dat. Bugey er delt inn i fire under­om­rå­der eller crus.  Det pro­du­se­res hvit, rosé og rødvin, samt mus­se­ren­de vin. Men jeg går ikke nær­me­re inn på disse.

Litt len­ger syd kom­mer vi til AOC-områ­det Rou­set­te-de-Savoie. I den­ne delen lages det hvit­vin på dru­en Rou­set­te eller Altes­se (to navn på den sam­me dru­en). Viner som bare er mer­ket Rous­set­te de Savoie AOC kan være laget med opp­til 50% Char­don­nay. Viner fra spe­si­el­le crus er laget bare med Rousette/ Altes­se. Det sam­me er viner mer­ket med Altes­se. Det er det­te som blir min vin for dagen. Vin­monop­let har en til­sva­ren­de vin i sine lis­ter, en Rous­set­te de Savoie Altes­se 2008 til 150kr. Vine­ne har høyt syr­inn­hold og skal være egnet for lag­ring. De skal ha en viss smak av fjellurter.

Øst for Genè­ve, men hele tiden på den frans­ke siden av gren­sen, skal syk­lis­te­ne igjen opp i fjel­let. Det er her man får den førs­te sma­ken av Alpe­ne. Hvis man had­de valgt å stik­ke av ved Saint-Joire, like etter den inn­lag­te spur­ten i Viuz-en-Sal­laz og vel­ge vei D26 ned mot dalen i ste­det for å føl­ge D907 i ret­ning av tourens førs­te fjell i første­ka­te­go­ri, Col de la Ramaz, vil­le man etter noen gans­ke få og anta­ge­lig­vis let­te kilo­met­re ha kom­met ned til områ­det Côte d’Ar­ve, hvor det bes­te områ­det er Cru d’Ay­ze.

Côte d’Ar­ve er en syd­vendt skrå­ning som får mykje lys og mykje var­me, og som gjør det mulig å dyr­ke vin akku­rat her. Det pro­du­se­res mest mus­se­ren­de vin, bl.a. med den loka­le dru­en Grin­get, men det lages også noe van­lig hvit­vin. Men pro­duk­sjo­nen er liten.

Savoie er et områ­de med melke­pro­duk­sjon, så en del av de frans­ke oste­ne kom­mer her­fra. Det synes å være slik at fjel­le­ne gir osten, så får dale­ne sør­ge for vinen.

Etter den­ne etap­pen får syk­lis­te­ne en vel­for­tjent hvile­dag. Det betyr også en dags opp­hold i den­ne seri­en. Har man vært på vintour er det kan­skje ikke så dumt å leg­ge inn en “hvit dag”. Synes du ikke det er noen god idé er det mulig å gå til­ba­ke til noen av de vine­ne vi syk­let litt for fort for­bi i løpet av den drøye uken vi har bak oss.

På det som blir min hvile­dag, i alle fall i for­hold til den­ne seri­en, skal syk­lis­te­ne ut på 7. etap­pe gjen­nom Jura og opp i Jura-mas­si­ve­ne. Jeg har kjøpt inn Bres­se-kyl­ling, en godt moden Com­té, Vin jau­ne og Vin de Pail­le. Så jeg er klar for den etappen.

Vinatlas

Hvis man vil stu­de­re i detalj frans­ke (klas­si­fi­ser­te) vin­om­rå­der er Grand Atlas des vig­nob­les de Fran­ce uten tvil den bes­te boken. Det er det klart bes­te vinat­las jeg har sett. Men det dek­ker bare Frank­ri­ke og er på fransk. Det sis­te vil sik­kert vil være en bety­de­lig ulem­pe for enkelte.

Les vins du Tour de France 2010

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d’Italia

Mat og vin

Jeg har valgt å sam­le en del om å kom­bi­ne­re mat og vin, i ste­det for å gjen­ta det hver gang spørs­må­let duk­ker opp. 

Hvor bratt er det der de sykler?

De fles­te som ser syk­kel på TV har ikke noe begrep om hvor brat­te og har­de de bak­ke­ne som syk­les er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får for­klart at 15% stig­ning betyr at man sti­ger 15 m i løpet av 100 meter syk­ling, så sier ikke det­te så mye. Jeg har tatt med noen over­sik­ter over brat­te bak­ker, så kan man gå ut og prø­ve selv. En har jeg satt sam­men selv, og det er noen fra andre. 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email