Les vins du Tour de France, 9. etappe: Morzine-Avoriaz > Saint-Jean-de-Maurienne: Høye fjell og vin i dalene

Men syk­lis­te­ne skal gå løs den førs­te ordent­li­ge fjell­e­tap­pen opp til Morzi­ne-Avoiraz før de får sin vel­for­tjen­te hvile­dag, skal vi vide­re etter vår hvile­dag og se på den førs­te mons­ter­etap­pen. Gårs­da­gens etap­pe ga ingen indi­ka­sjo­ner om for­hol­det mel­lom de med sam­men­lag­t­am­bi­sjo­ner. I dag må de vise seg fram og posi­sjo­ne­re seg før den etap­pen vi skal se på.

Vin­mes­sig var imid­ler­tid gårs­da­gens etap­pe inter­es­sant. Som jeg har skre­vet tid­li­ge­re var Vin Jau­ne og Vin de Pail­le helt nye bekjent­ska­per for meg. Vin Jau­ne bekref­tet for­hånds­om­ta­len. Den min­ner gans­ke mye om en fih­no sher­ry. Vi drakk den til en Bres­se-kyl­ling. Vi “ølboks­gril­let” kyl­lin­gen, men med hvit­vin i ste­det for øl. Bres­se-kyl­lin­gen var utmer­ket. Det ble også litt mind­re skum­melt å kjø­pe en slik kyl­ling når man­nen i kjøtt­dis­ken hos Carre­four gjor­de den klar. I utgangs­punk­tet kom­mer sli­ke kyl­lin­ger med hode og føt­ter, og gjer­ne også med inn­mat. Men han kap­pet av hode og føt­ter, ren­set ut inn­mat og la bare ved det som gir god smak på sau­sen. Etter at han var fer­dig med den var den slik hel kyl­ling plei­er å være når man kjø­per den. (Jeg har flådd og ren­set hel fugl, så jeg kan gjø­re det. Men synes det er greit å slip­pe, akku­rat som jeg gjer­ne over­la­ter til fiske­hand­le­ren å file­te­re fisken — selv om jeg kan gjø­re det selv.)

Vi spis­te kyl­lin­gen med oste­po­te­ter — halv­kok­te pote­ter som gjø­res fer­dig på gril­len med oli­ven­olje, salt, pep­per, ros­ma­rin og revet ost. Det var selv­føl­ge­lig en liten plan­leg­gings­tab­be at vi ikke had­de kjøpt inn revet Com­té til det­te for­må­let, så den ble laget med revet Emmen­ta­ler. Det er vel svikt i sli­ke detal­jer som gjør at man risi­ke­rer å mis­te stjerner.

Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce, 9. etap­pe: Morzi­ne-Avo­riaz > Saint-Jean-de-Mau­rien­ne: Høye fjell og vin i dale­ne