Les vins du Tour de France, 10. etappe: Chambéry > Gap. Hva passer på nasjonaldagen?

I dag har syk­lis­te­ne sin førs­te hvile­dag. Det har de for­tjent, og vi får håpe det gjør godt for slit­ne musk­ler og ikke minst skader.

Søn­da­gens etap­pe var inter­es­sant. Lance Arm­strong er ute av kon­kur­ran­sen om sam­men­lagt­sei­e­ren, noe han også selv inn­ser. 13.26 bak er for mye. Han har tid­li­ge­re unn­gått uhell, i år tar han det igjen til gangs. Når han dess­uten bare er fjerde­bes­te ryt­ter fra Radio­s­hack, drøyt 11 minut­ter bak Levi Leip­hei­mer, da må laget revur­de­re sin strategi.

Alber­to Con­ta­tor må vin­ne tid i for­hold til sine kon­kur­ren­ter på sli­ke etap­per. Det gjor­de han ikke, hvil­ket er et lite svak­hets­tegn. Andy Schleck vis­te styr­ke ved å vin­ne etap­pen, ryk­ke ytter­li­ge­re 10 sek fra Con­ta­dor og ta inn til­sva­ren­de av Cadel Evans’ ledel­se. Og Cadel Evans kun­ne kon­trol­le­re det inn til gul trøye. Fort­set­tel­sen skal bli spen­nen­de. Ryder Hesje­dal har vist seg fram som en meget god “reserve­kap­tein” for Gar­min etter at Chris­ti­an Vande­vel­de måt­te bry­te etter and­re etappe.

Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce, 10. etap­pe: Cham­bé­ry > Gap. Hva pas­ser på nasjo­nal­da­gen?