Les vins du Tour de France, 10. etappe: Chambéry > Gap. Hva passer på nasjonaldagen?

I dag har syk­lis­te­ne sin førs­te hvile­dag. Det har de for­tjent, og vi får håpe det gjør godt for slit­ne musk­ler og ikke minst skader.

Søn­da­gens etap­pe var inter­es­sant. Lance Arm­strong er ute av kon­kur­ran­sen om sam­men­lagt­sei­e­ren, noe han også selv inn­ser. 13.26 bak er for mye. Han har tid­li­ge­re unn­gått uhell, i år tar han det igjen til gangs. Når han dess­uten bare er fjerde­bes­te ryt­ter fra Radio­s­hack, drøyt 11 minut­ter bak Levi Leip­hei­mer, da må laget revur­de­re sin strategi.

Alber­to Con­ta­tor må vin­ne tid i for­hold til sine kon­kur­ren­ter på sli­ke etap­per. Det gjor­de han ikke, hvil­ket er et lite svak­hets­tegn. Andy Schleck vis­te styr­ke ved å vin­ne etap­pen, ryk­ke ytter­li­ge­re 10 sek fra Con­ta­dor og ta inn til­sva­ren­de av Cadel Evans’ ledel­se. Og Cadel Evans kun­ne kon­trol­le­re det inn til gul trøye. Fort­set­tel­sen skal bli spen­nen­de. Ryder Hesje­dal har vist seg fram som en meget god “reserve­kap­tein” for Gar­min etter at Chris­ti­an Vande­vel­de måt­te bry­te etter and­re etappe.

Jeg had­de håpet at Thor Hus­hovd skul­le utnyt­te sine fer­dig­he­ter som utfor­kjø­rer til å ta den førs­te mel­lom­sprin­ten. Men etter den førs­te vel­ten var det kø på “vente­væ­rel­set” til lege­bi­len, og det var vel en slags gent­le­man’s agreement om at ingen skul­le angri­pe før helse­køen var avvik­let. Og da had­de brud­det fått et for stort for­sprang. Om Hus­hovd had­de sli­ke pla­ner, så ble de spo­lert der. Jeg liker at det er en slik soli­da­ri­tet blant ryt­ter­ne at de ikke angri­per i sli­ke situa­sjo­ner, selv om det noen gan­ger går ut over min favoritt.

Dagens vin var også et inter­es­sant bekjent­skap. Det var en Rou­set­te de Savoie laget på 100% Rousette/Altesse dru­er. Jeg kan ikke hus­ke å ha druk­ket vin fra det­te områ­det tid­li­ge­re, ei hel­ler vin laget på den­ne dru­en. Had­de jeg smakt vinen blindt vil­le jeg anta­ge­lig­vis ha gjet­tet på at den var laget på Sau­vig­non Blanc. Den har litt av den duf­t­en av sol­bær­bla­der og stik­kels­bær som man gjer­ne for­bin­der med den dru­en. Men den var kraf­ti­ge­re og sam­ti­dig ikke så fruk­tig som en Sau­vig­non Blanc er. Den har rela­tivt mye, men ikke påtren­gen­de syre. Vinen er fyl­dig, med mye smak. Jeg vil tro at den vil­le ha blitt enda bed­re om den had­de vært lag­ret litt len­ger (det var en årgang 2008). Vi drakk den til gril­let kalve­kjøtt, og vinen var ikke noe dår­lig føl­ge til den maten. Det­te er en vin jeg kom­mer til å kjø­pe fle­re ganger.

Men vi må se frem­over. 10. etap­pe går fra Cham­bé­ry til Gap. Nå er vi ute av høy­fjel­let og inne i det som karak­te­ri­se­res som mode­rat fjell. Nok en gang viser jeg til TdF Tou­rist Guide for turistinformasjon.

Den­ne etap­pen syk­les på Frank­ri­kes nasjo­nal­dag, 14. juli, og er der­for den etap­pen alle frans­ke syk­lis­ter drøm­mer om å vin­ne. På en slik dag bur­de man også ha noe eks­tra godt i glas­set, men det­te er ikke et områ­de som kan by på det sto­re når det gjel­der vin.

Ved star­ten kan vi nyte en vin fra Clu­se de Cham­bé­ry i Savoie. Den­ne vinen var vi også inn­om til gårs­da­gens etap­pe, for den pas­ser­te ikke så vel­dig langt fra det som er dagens starts­ted. Utval­get av vin er ikke så stort i det­te områ­det, så en viss gjen­ta­kel­se er ikke til å unngå.

Hvis man er i Cham­bé­ry skal det­te i føl­ge mine kil­der være et utmer­ket sted å kjø­pe lokal vin:

Cave des Halles
17, rue Jean-Pierre-Veyrat
73000 Chanbéry

Clu­se de Cham­bé­ry er delt inn i seks crus. Jeg nevn­te to av dem i går. Chig­nin i går for­di min ene flas­ke vin fra områ­det kom­mer her­fra og Aby­mes for­di Vin­mono­po­let har en vin derfra.

Chig­nin blir, i føl­ge mitt vinat­las, reg­net som vin­ho­ved­sta­den i Savoie. Det er ikke kvan­ti­tet, men kva­li­te­ten som har gitt områ­det den­ne pla­se­rin­gen. Som nevnt i går har Vin­monop­let to hvit­vi­ner fra det­te områ­det, en Chig­nin Vie­il­les Vig­nes 2009 til 135kr og en Chig­nin-Ber­ge­ron 2008 til 176kr. Vide­re har de en rødvin, en en Chig­nin Mon­deu­se Vie­il­les Vig­nes 2008 til 165kr.

Områ­det Cru Chig­nin-Ber­ge­ron reg­nes, fort­satt i føl­ge mitt vinat­las, som det aller bes­te områ­det. Men her er pro­duk­sjo­nen liten, bare 315 hl hvit­vin pr år, som skul­le bli kna­pt 50.000 flas­ker pr år.

Nord for Chig­nin lig­ger Cru Saint-Jeoire-Prieuré. Det er 20 ha og det pro­du­se­res 460 hl eller kna­pt 70.000 flas­ker pr år.

Litt len­ger nord lig­ger Cru Mon­ter­minod, som er enda mind­re, med en pro­duk­sjon på bare 150 hl eller 22.500 flas­ker pr år. Også den­ne vinen skal være svært ettertraktet.

Litt len­ger mot vest lig­ger to stør­re områ­der, Cru Apre­mont og Cru Aby­mes, hvor det pro­du­se­res hen­holds­vis 26.000 og 20.000 hl pr år. Vin­mono­po­let har en Cru Aby­mes, les Aby­mes 2009 til 130kr.

For å set­te tal­le­ne i per­spek­tiv kan nev­nes at det pro­du­se­res ca 2,1 mill hl champag­ne og 6,8 mill hl Bor­deaux-vin pr år.

Når det­te pub­li­se­res er det man­dag, og jeg har fort­satt ikke tatt stil­ling til om min flas­ke Chig­nin drik­kes tirs­dag eller ons­dag. Det kom­mer an på hva jeg får tak i i løpet av dagen i dag.

Den som har san­sen for det ster­ke og søte kan nyte en av de klas­sis­ke likø­rer: Char­treu­se. Det­te er så vidt jeg vet den ster­kes­te likø­ren som pro­du­se­res, i alle fall om vi hol­der hos til likø­rer som sel­ges kom­mer­si­elt. Grønn Char­treu­se hol­der 55%. Den er laget med 130 uli­ke urter, og det er bare to mun­ker som kjen­ner opp­skrif­ten. I føl­ge pro­du­sen­ten er det den enes­te grøn­ne likø­ren med natur­lig far­ge. Det lages også en Gul Char­treu­se som hol­der 40%, men det er den grøn­ne som er mest kjent.

Char­treu­se har navn etter fjel­let som lig­ger vest for dalen Izè­re, mel­lom Chambréy og Gre­nob­le: Mas­sif de la Char­treu­se. Vil man besø­ke pro­du­sen­ten må man ta en avstik­ker fra dagens etap­pe. Man svin­ger nord­over i Gre­nob­le og drar til Voiron.

Straks man har for­latt start­om­rå­det det er det slutt på vinen — i alle fall den loka­le vinen. Men 14. juli og Frank­ri­kes nasjo­nal­dag uten vin, det er en pro­ble­ma­tisk kom­bi­na­sjon. Så da kan man vel se litt ut over det loka­le når man skal vel­ge vin? Hvor­for ikke sat­se på en champag­ne også den­ne dagen, selv om vi er gans­ke langt fra Champag­ne? Eller man kan vel­ge en annen god vin — bare den er fransk.

Vinatlas

Hvis man vil stu­de­re i detalj frans­ke (klas­si­fi­ser­te) vin­om­rå­der er Grand Atlas des vig­nob­les de Fran­ce uten tvil den bes­te boken. Det er det klart bes­te vinat­las jeg har sett. Men det dek­ker bare Frank­ri­ke og er på fransk. Det sis­te vil sik­kert vil være en bety­de­lig ulem­pe for enkelte.

Les vins du Tour de France 2010

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d’Italia

Mat og vin

Jeg har valgt å sam­le en del om å kom­bi­ne­re mat og vin, i ste­det for å gjen­ta det hver gang spørs­må­let duk­ker opp. 

Hvor bratt er det der de sykler?

De fles­te som ser syk­kel på TV har ikke noe begrep om hvor brat­te og har­de de bak­ke­ne som syk­les er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får for­klart at 15% stig­ning betyr at man sti­ger 15 m i løpet av 100 meter syk­ling, så sier ikke det­te så mye. Jeg har tatt med noen over­sik­ter over brat­te bak­ker, så kan man gå ut og prø­ve selv. En har jeg satt sam­men selv, og det er noen fra andre. 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email